Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kliniskt Tränings Centrum - KTC

Inom Utbildningsenheten finns Kliniskt Tränings Centrum (KTC) där enskilda medarbetare och team kan utveckla och fördjupa sina kunskaper och kliniska färdigheter i en lärandemiljö utan patienten.

Utbildningarna bedrivs inom färdighets-, team och interprofessionell träning. De syftar till att stärka och utveckla kunskap och kompetens hos medarbetare som motsvarar verksamhetens behov. Genom att kombinera teori med medicinsk simulering och klinisk träning ges medarbetare inom hälso- och sjukvård en möjlighet att utvecklas med stöd av pedagogiken ”lära genom att göra”. Utbildning vid KTC sker i enlighet med Vårdhandboken och där så är möjligt i enlighet med evidens, nationella och lokala riktlinjer.

Syftet med Klinisk träningscentrum (KTC) är i första hand att genom praktisk träning fördjupa kompetensen hos medarbetare inom hälso- och sjukvård och studerande på grund- och specialistnivå för att nå en säkrare vård för patienterna. KTC är ett stöd i arbetet med patientsäkerhet och kvalitetssäkring i vården.

Utbildningarna är många gånger uppbyggda så att reflektion är en betydande del i utbildningen. Med stöd av reflektion fördjupas och vidareutvecklas kunskaper både hos nya medarbetare och för dig som arbetat ett tag. Att mötas, reflektera och samverka över gränser vid utbildning bidrar till arbetet med patienten i centrum.

Läs mer om våra utbildningar inom klinisk färdighet, teamarbete eller konceptutbildningar i Kompetensutvecklingskatalogen eller i Kompetensplatsen.

Introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor

Som anställd inom regionen deltar du i ett introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor. Syftet med introduktionsåret är att komplettera klinikens introduktion, stärka och stödja dig som sjuksköterska i arbetsledarrollen för att bidra till trygghet i yrkesprofessionen.

Året omfattar 10 utbildningsdagar med inriktning mot arbetsledarrollen, medicin och omvårdnad inom professionen. Utbildningarna inom introduktionsåret är uppbyggda utifrån identifierade behov inom Region Västmanland, Mälardalens Högskola och Vårdförbundet i kombination med Sveriges Kommuner och Landstings patientsäkerhetsområden.

Intagning till introduktionsåret sker halvårsvis och utbildningarna förläggs på Utbildningsenheten med tillhörande KTC.

Kontaktperson: Sandra Hultin

Förflyttningskunskap

Att hjälpa en patient att förflytta sig är något som alla medarbetare med patientnära arbete ska kunna utföra på ett säkert sätt för både patienten och sig själv. Med god förflyttningskunskap kan man minska risken för både belastningsrelaterade skador och olyckor.

Region Västmanland håller regelbundet utbildning i förflyttningskunskap för all berörd vårdpersonal. Utbildningen ska ge deltagaren möjlighet att praktiskt träna och utveckla sin förflyttningskomptens i förhållande till patientens såväl som sina egen förutsättning och aktuell situation.

Upplägget för grundutbildning i förflyttningskunskap är standardiserat medan repetitionsutbildningen anpassas utifrån respektive enhets behov.

Kontaktperson: Josephina Hellgren 

HLR

Regionen följer nationella riktlinjerna från Svenska hjärtlungräddningsrådet. HLR-samordnare utbildar instruktörer som sedan ansvarar för att driva kontinuerlig HLR-utbildning på respektive arbetsplats. Vid Kliniskt träningscenter (KTC) finns två HLR-samordnare som utbildar instruktörer i regionen. I region Västmanland har vi riktlinjer som säger att vårdpersonal ska gå utbildning i hjärt- och lungräddning en gång per år, övrig personal vartannat år. Detta bidrar till att många i vår region kan hjärt- och lungräddning som i sin tur genererar att fler personer i vårt samhälle kan hjälpa personer med plötsligt hjärtstopp på inom vården, såväl som ute i samhället.

Kontaktpersoner: Åsa Björkman och Åsa Wanbro


Kontaktpersoner

Marie-Louise Källestedt

Utbildningsledare
021 - 17 58 02

Åsa Björkman

Utbildningssamordnare

Sandra Hultin Dojorti

Utbildningssamordnare
021 - 17 58 94

Åsa Wanbro

Utbildningssamordnare
021 - 17 34 06

Josef Austrin

Undersköterska

Charlotta Myllylä

Sjuksköterska

Josephina Hellgren

Utbildningssamordnare
021-17 52 43