Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Samarbete kring utmaningsdriven utveckling

Smart specialisering i Östra Mellansverige

I Östra Mellansverige samarbetar fem regioner för smart och hållbar innovation och tillväxt. Genom smart specialisering kraftsamlar vi inom fyra strategiskt utvalda områden.

Östra Mellansverige är en ledande innovationsregion. Tillsammans arbetar vi för att utveckla ett större, gemensamt ekosystem för innovation, som gör det lättare för företag att ta del av stöd och förmågor från hela regionen. Vi fokuserar arbetet till fyra områden: smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning samt life science, välfärdsteknik och e-hälsa. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och drivs i samverkan mellan Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Uppsala och Region Sörmland.

EU-flagga med text under där det står: Medfinansieras av Europeiska unionen.

Färdplaner för Östra Mellansverige 2023-2027

En del i vårt uppdrag som regionalt utvecklingsansvariga är att ta fram färdplaner för EU:s regionalfondsprogram där Östra Mellansveriges gemensamma utmaningsområden inom smart specialisering är centrala. Färdplanerna är till för att ringa in vilka inriktningar på projekt vi ser som särskilt viktiga för regionens hållbara tillväxt och konkurrenskraft.

Mer om smart specialisering

Vad är smart specialisering?

Smart specialisering är ett begrepp som initierats av EU-kommissionen. Det är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential för ökad konkurrenskraft – enkelt uttryckt att utveckla det man är bra på. Vi regioner i Östra Mellansverige har genom smart specialisering identifierat fyra gemensamma områden där vi driver på utvecklingen extra mycket. Vi kallar dessa för utmaningsområden – områden där våra län har samlad kompetens och kan göra skillnad på riktigt.

Ett gemensamt innovationssystem

Östra Mellansverige är en ledande region i Europa inom just innovation. Vi har ett starkt ekosystem av universitet och högskolor, inkubatorer, science parks, forskningsinstitut, kluster och finansieringsplattformar. Genom att jobba tillsammans med att utveckla och göra innovationssystemet ännu mer tillgängligt för företagen och aktörerna i Östra Mellansverige kan vi skapa en innovativ och smart region som växer på ett hållbart rätt.

Vill du veta mer?

Smart specialiseringsarbetet i Östra Mellansverige drivs av en arbetsgrupp från Region Västmanland, Region Örebro län, Region Uppsala, Region Östergötland och Region Sörmland. Varje region har även ett enskilt smart specialiseringsarbete som gäller för det länet. För frågor om det gemensamma smart specialiseringsarbetet, kontakta vår projektkoordinator.

Ta del av filmen och lär dig mer om hur vi i Östra Mellansverige arbetar tillsammans med smart specialisering

Ta del av en syntolkad version av filmen här

Resultatfilm: Projektet East Central Sweden – the Innovative Region (ECS3)

Hur kan aktörssamverkan inom smart specialisering ske över länsgränserna i Östra Mellansverige? Och hur det kan gynna företagen i våra fem regioner? Få svaren i vår resultatfilm från projektet East Central Sweden – the Innovative Region (ECS3) som avslutades hösten 2023.

Resultatfilmen innehåller tre konkreta företagsexempel, där företagen fått stöd genom aktörssamverkan i Östra Mellansverige!

Click on settings to activate english subtitles.

Utmaningsområde

Smart industri

Tillsammans hjälper vi industriföretagen i Östra Mellansverige att utvecklas genom digitalisering, tillgång till rätt kompetens och ökad hållbar produktion.
Ung kvinna i ljust rum provar VR-glasögon

Exempel på samarbeten: Visual LIFT

Projektet Visual LIFT riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill öka sin konkurrenskraft genom visualiseringsteknik. Det handlar bland annat om att ge företagen verktyg att ta fram 3D-ritningar eller virtuella miljöer som visualiserar fabriker, produkter och viktiga data. Genom samverkan i olika noder kan projektet stötta företag i hela Östra Mellansverige med att stärka sin kommunikation och sina erbjudanden till kunderna.

Om utmaningsområdet

Smart industri

Industrin står inför en stor strukturomvandling till följd av bland annat digitalisering, global konkurrens och hårdare krav på hållbar och cirkulär produktion. Omställningen kräver såväl investeringar i utrustning, produktionsprocesser, nya produkter och affärsmodeller, som ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning. I Östra Mellansverige finns det internationellt starka industriföretag, unik spetskompetens och innovationsmiljöer som driver på utvecklingen inom bland annat visualisering, automation, AI, avancerade material och additiv tillverkning. Genom att samla företag, aktörer och forskningsmiljöer i en gemensam riktning mot innovativa och hållbara lösningar stärker vi konkurrenskraften i regionen.

Vill du veta mer om utmaningsområdet?

Kontakta Matilda Eriksson, Region Örebro län: matilda.eriksson2@regionorebrolan.se eller Emma Hanson, Region Sörmland: emma.hanson@regionsormland.se

Utmaningsområde

Life science, välfärdsteknik och e-hälsa

Vi samverkar för att utveckla life science-industrin samt skapa möjligheter för forskning, utveckling, testning och implementering av framtidens lösningar för vård och omsorg.
Två applikationsspecialister i vita rockar med labbglasögon gör ett test

Exempel på samarbeten: Testa Center och Fast Lane 4 industry

På Testa Center kan företag och forskare testa sina lösningar i industrimiljö. Eftersom biologiska produkter och läkemedel har komplexa produktionsprocesser där biologi, teknik och digitalisering vävs samman är kraven på testning höga. Genom ett samarbete med projektet Fast Lane 4 industry kan testbädden användas av de industriföretag som deltar i projektet. På så sätt stärks den viktiga matchningen mellan life science och industri.

Om utmaningsområdet

Life science, välfärdsteknik och e-hälsa

Med en åldrande befolkning följer stora utmaningar. Det krävs förnyelse och innovation både i näringslivet och inom de verksamheter som beställer och levererar vård och omsorg. Vi behöver underlätta för företag att utveckla och introducera nya applikationer för sjukvården för att avlasta vårdsystemet och skapa säkrare lagring och överföring av patientinformation inom hela sektorn. Ett annat viktigt utvecklingsområde är de system som koordinerar vårdprocessen som helhet tillsammans med brukaren – något som brukar betecknas e-hälsa. I Östra Mellansverige finns ett stort antal utvecklingsorganisationer och innovationsstödjande aktörer samt starka lärosäten och forskningsmiljöer, vilket ger oss möjligheter att utveckla ny teknik och skapa smarta lösningar som ger fler tillgång till individanpassad vård.

Vill du veta mer om utmaningsområdet?

Kontakta Erik Asplund, Region Uppsala: erik.asplund@regionuppsala.se

Utmaningsområde

Hållbar livsmedelsförsörjning

Vi kopplar ihop livsmedelssektorn med andra industrier för nya produktionssätt, nya produkter med internationell konkurrenskraft och en hållbar produktion.
Två händer som håller i grödor

Exempel på samarbeten: Agronoder i samverkan

I Östra Mellansverige har vi etablerat ett samarbete mellan tre agronoder: AgroÖst, Agro Sörmland och Agro Örebro. Arbetet utgår från livsmedelssektorns behov av utveckling och innovation och tillsammans bygger man upp en strategisk plattform för samverkan och utveckling inom lantbruks- och livsmedelsindustrin i regionen.

Om utmaningsområdet

Hållbar livsmedelsförsörjning

Hur och var vi producerar vår mat är frågor som behöver adresseras om vi ska klara av att möta behoven från en omvärld som förändras i allt snabbare takt. Urbanisering, större arealer och ökade krav på hållbar produktion och förädling ställer oss inför nya utmaningar. Det finns även utmaningar i form av bristande lönsamhet, starkt behov av ny kompetens, hård internationell konkurrens och de globala klimatförändringarna. Genom samordning, nätverksbyggande och pilotinsatser inom Östra Mellansverige kan vi möta behovet av omställning inom lantbrukssektorn och hos livsmedelsindustrin. Vi kan stärka nuvarande industri, öka innovationstakten och skapa nytänkande och hållbara lösningar som kan implementeras internationellt.

Vill du veta mer om utmaningsområdet?

Kontakta Niklas Tideklev, Region Östergötland: niklas.tideklev@regionostergotland.se

Utmaningsområde

Morgondagens energilösningar

Vi driver på utvecklingen av produkter, tjänster och företag som ökar samhällets energieffektivisering och möjliggör global omställning inom elektrifiering, energisystem och mobilitet.
Däck på lastbil

Exempel på samarbeten: Electrification Hub

Visste du att en tredjedel av vägtrafikens utsläpp kommer från tunga transporter? Electrification Hub är en samverkansplattform där region, kommun, företag, akademi och andra samarbetsparter driver på utvecklingen inom energi, elektrifiering och elektromobilitet i Mälardalen. Målet är att bidra till klimatomställningen i Sverige och internationellt.

Om utmaningsområdet

Morgondagens energilösningar

Genom att utveckla Östra Mellansverige till en global energinod kan vi snabba på utvecklingen av produkter, tjänster och företag som ökar energieffektiviseringen och bidrar till en renare värld. I dag pågår en övergång till nya energislag och nya produktions- och distributionssätt. Det finns även många nya användningsområden för el och för mer energieffektiva lösningar. I Östra Mellansverige finns unik kompetens som kan möta de energiutmaningar och efterfrågan på nytänkande som vi ser i stora städer och utvecklingsländer världen över. Genom smarta och innovativa arbetssätt och affärslösningar kan vi bidra till en globalt hållbar tillväxt, en stärkt nationell och regional konkurrenskraft, goda arbetstillfällen och internationell expansion.

Vill du veta mer om utmaningsområdet?

Kontakta Erik Asph Hennerdal, Region Västmanland: erik.asph.hennerdal@regionvastmanland.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English