Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Lastbil på landsväg, kör bort från industristad.

Färdplaner för Östra Mellansverige 2023-2027

Färdplaner för gemensamma utmaningsområden framskrivna av arbetsgruppen för smart specialisering i dialog med främjande aktörer i Östra Mellansverige.

Om färdplanerna

Här i Östra Mellansverige är vi fem regioner som samarbetar för smart och hållbar innovation och tillväxt. Med hjälp av smart specialisering har vi identifierat fyra gemensamma utmaningsområden där vi har förmåga att göra skillnad. En del i vårt uppdrag som regionalt utvecklingsansvariga och ansvariga för våra respektive läns smart specialiseringsarbete är att ta fram färdplaner kopplade till EU:s regionalfondsprogram och politiska mål. Färdplanerna är till för att ringa in vilka inriktningar på projekt vi ser som särskilt viktiga för Östra Mellansveriges utveckling och fungerar som en slags vägledning för hur utlysningarna inom programperioden utformas.

Planerna beskriver nuläge och drivkrafter för innovation, önskat läge för utmaningsområdena 2027, prioriterade inriktningar för arbetet och kopplingar till globala målen samt förslag på åtgärder eller satsningar med bäring på områdenas respektive inriktningar. De prioriterade inriktningarna utgör i huvudsak tematiska nischer och sektorer inom respektive utmaningsområde. Dessa inriktningar har identifierats av arbetsgruppen i samtal med aktörer i Östra Mellansveriges innovationssystem på grund av att det finns internationell excellens och regional konkurrenskraft inom dessa.

Projektlogga: Färdplaner.EU logga - men finansiering av Europeiska unionen.

1. Hållbar livsmedelsförsörjning

Östra Mellansverige är en av Sveriges starkaste livsmedelsregioner, med innovationsföretag, fem universitet och stort antal aktörer och innovationsplattformar som driver utvecklingen framåt. Här finns cirka 23 % av Sveriges jordbruksmark och cirka 6 700 anställda med ett stort behov av åtgärder för omställning till en mer hållbar och innovativ livsmedelsproduktion.

- Nuläge -

Efterfrågan på mat ökar i takt med att vi blir fler människor, nationellt och globalt. Matsystemet behöver omformas för att bli hållbart för både människa och miljö. En springande punkt för en hållbar livsmedelsförsörjning är var och hur maten produceras. Branschens konsolidering innebär färre arbetsställen och anställda men med ökad produktivitet. I detta är lönsamheten konstant men lägst i lantbruksnära livsmedelsföretag.

Utifrån den nationella livsmedelsstrategin och det pågående samarbetet inom smart specialisering i Östra Mellansverige bidrar företag, organisationer, lösningar och teknologier i omställningen till en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Det är regionalt och lokalt som produktionen och innovationerna behöver uppstå och utvecklas. Det storregionala innovationssystemet är därför viktigt för att livsmedelskedjan ska kunna utvecklas.

I Östra Mellansverige finns ett stort behov av omställning till en hållbar livsmedelsproduktion och ökad innovationskraft. Därmed är livsmedel en överregionalt mycket viktig angelägenhet. ​Här finns starka regionala och överregionala samarbeten mellan behovsägare, aktörer och regioner.​ Vi behöver öka samverkan och insatser med koppling till digitalisering, forskning och innovation men också arbeta med de delar, även kultur eller värderingar, som motverkar innovation och omställning.

- Drivkraft för innovation -

För att trygga en hållbar livsmedelsförsörjning måste vi kunna möta de utmaningar som finns i form av bristande lönsamhet, starkt behov av ny kompetens inom flera sektorer, hård internationell konkurrens och globala utmaningar som klimatförändringar och andra miljöproblem. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och innovativ förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader. För livsmedelskedjans utmaningar finns också nya möjligheter t.ex. genom digitalisering, ökad forskning och innovation.

Östra Mellansverige har stora tillgångar inom hela kedjan från primärproduktion, via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett utvecklat innovationssystem. Länkar till utvecklingsinitiativ relaterade till övriga utmaningsområden i Östra Mellansverige och flera av regionernas styrkeområden är uppenbara. Vår livsmedelskedja ska i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. Genom att utveckla samarbetet i Östra Mellansverige finns möjligheter att nå ut på internationella marknader tillsammans med andra livsmedelsregioner, starka universitet och ett starkt stödsystem. Det ger också bättre förutsättningar för att företag att utveckla nya lösningar tillsammans med kunder, genom att korskoppla lantbruks- och livsmedelsnäringen med styrkor i övriga utmaningsområden och regionernas styrkeområden så som smart industri, avancerade material och visualisering. Ett mer sammanhållet och utvecklat innovationssystem ger också möjlighet för mindre företag att testa nya lösningar i testbäddar utifrån behov som identifieras hos större företag och hos företag som diversifierar för ökad produktivitet och konkurrenskraft.

- Önskat läge -

2027 är livsmedelskedjan i Östra Mellansverige globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.Det finns stora tillgångar inom hela livsmedelskedjan från primärproduktion, via förädling och förpackning till handel- och konsumentledet samt stöd i ett utvecklat innovationssystem. Här omfamnas ny teknik i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad närcirkulär produktion och innovativ förädling av livsmedel uppmuntras. Vår livsmedelsteknik efterfrågas på internationella marknader. Vi nyttjar möjligheter som finns kopplade till våra övriga utmaningsområden och flera av regionernas styrkeområden.

- Prioriterade inriktningar 2023-2027 -


Stärkt försörjningstrygghet samt ökad robusthet och resiliens

Inriktningen omfattar förmågan att vara självförsörjande och att stärka försörjningstryggheten. Det kommer kräva mer innovationer och ökat nyttjande av digitala verktyg. Forskning kring digitala innovationer och nya typer av företag med fokus på framtidens lantbruksinnovationer är av stor vikt.

Stärkt hållbar livsmedelskedja
Inriktningen omfattar hållbara affärsmodeller och erbjudanden i en sammanhållen livsmedelskedja vilket kommer att vara centralt för att skapa efterfrågan på nya marknader. Det handlar om nya modeller, tekniker, koncept och aktörer. Hållbara affärsmodeller behöver också adressera såväl jämställdhet och jämlikhet som socialt företagande.

Resurseffektiv och innovativ livsmedelsproduktion
Inriktningen omfattar ökad och effektiviserad produktion genom innovativa metoder som t.ex. närcirkularitet, vertikalodling och proteinutveckling. Det finns även möjligheter till insatser kopplat till affärsutveckling och entreprenörskap.

- Exempel på insatser -

 • Insatser som ökar den digitala mognaden och insikten om säker digitalisering för framtidens livsmedelsförsörjning.

 • Insatser som möjliggör för testmiljöer där säkerheten i hela livsmedelskedjan kan testas.

 • Insatser som bygger beredskap hos offentliga och privata aktörer för att stärka försörjningstryggheten.

 • Insatser som stärker möjligheterna till industriell symbios för hållbarhet och ökad försörjningstrygghet.

 • Insatser som främjar fler cirkulära lösningar och affärsmodeller för minskad användning av fossila bränslen och energi.

 • Insatser som främjar det interregionala stödsystemet inom livsmedel genom satsningar på interregionala noder, livsmedelsacceleratorer och FOI-lotsar.

 • Insatser som utvecklar arenor, nätverk och testmiljöer där techbolag kan testa och utveckla sina erbjudanden tillsammans med livsmedelsbranschen.

 • Insatser som bidrar till framtidens livsmedelsproduktion genom digitala verktyg, tjänsteinnovation, hållbara tjänster och metoder som exempelvis proteinutveckling och vertikalodling.

 • Insatser som möjliggör att fler små och medelstora företag ska kunna investera i färdigheter kopplat till industriell omvandling och entreprenörskap kopplat till livsmedel.

- Exempel på åtgärder med bäring på andra områden -


Life Science, välfärdsteknik och e-hälsa
- Testarenor för framtidens livsmedelsproduktion för ökad självförsörjning.

Smart industri
- Industriell teknik för ökad livsmedelsproduktion och därmed stärkt robusthet och resiliens.
- Teknik för nyttiggörande av data inom och mellan olika delar i livsmedelskedjan.

Morgondagens energilösningar
- Energilösningar för energieffektivare och mer CO2 neutral livsmedelsproduktion och livsmedelskedja.
- Energilösningar för ökad energiproduktion utan försämrad avkastning på åkermark/skogsmark.

Övriga regionala styrkeområden
- Innovativa material, miljönytta som affär, smarta säkra och uppkopplade produkter och system, visualisering, simulering och bildanalys, cirkulär bioekonomi, autonoma digitaliserade intelligenta system.

- Relevanta globala mål -

Globala målen: 2,3,5,8,9,10,12.

2. Life science, välfärdsteknik och e-hälsa

I Östra Mellansverige finns flera universitetssjukhus, starka forskningsmiljöer och en stark startupscen som driver utvecklingen inom utmaningsområdet framåt. Regionen är även hemvist åt flera av de största bolagen inom den privata life science-sektorn. Majoriteten av de 7500 anställda inom området i regionen jobbar på dessa storbolag. Samtidigt är 80 procent av de verksamma företagen antingen mikro, små eller medelstora företag.

- Nuläge -

Områdets utveckling är nära sammanflätat med behov och utvecklingsförutsättningar inom vård och omsorgssektorn – i dag och i morgon. Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar där t ex den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning ställer krav på nytänkande och utveckling av såväl välfärdsteknik som arbetssätt och organisering av välfärdssektorn. Området präglas av både akademinära innovation som banar väg för banbrytande medicinska landvinningar och vardagsinnovation med direkt nytta för den dagliga vårdproduktionen – kliniskt, organisatoriskt och kulturellt. 

Kring life science-industrin finns också en stödjande tjänstesektor såsom riskkapitalaktörer, specialiserad rådgivning och specialiserade tjänsteföretag inom exempelvis industriell IT, teknik och juridik. Detta ekosystem av aktörer inom akademi, näringsliv och privat och offentligt driven vård och omsorg, präglas av ett ömsesidigt beroende för såväl överlevnad som framgång. 

Området tar avstamp i den nationella strategin för life science och det nationella initiativet ”Vision E-hälsa 2025” där prioriterade områden lyfts, bl.a. strukturer för samverkan, nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation samt välfärdsteknik förökad självständighet, delaktighet och hälsa. Området stödjer även Business Swedens affärsekosystem "Life science" och "Sustainable life style" och Vinnovas utpekade samhällsutmaning "Hållbar precisionshälsa". Östra Mellansverige möter utmaningarna genom att ständigt pröva nya utvecklingsformer för innovativa lösningar som erbjuder effektivare vård, bättre hälsa och liv för patienterna.

- Drivkraft för innovation -

Östra Mellansveriges demografi utvecklas, vi har en åldrande befolkning och förändrade omsorgsbehov, vilket ställer krav på en förnyelse av vårdproduktionen. Insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa bli än mer viktigt för att avlasta och bidra till en mer effektiv sjukvård. Nya tekniker och utvecklingen inom precisionsmedicin möjliggör individanpassad diagnostik och behandling där biologiska läkemedel utgör en viktig del. Vi är mitt i den så kallade fjärde industriella revolutionen där tekniska, biologiska och digitala teknologier skapar nya spelregler och branschdefinitioner som kräver nya samverkansformer för att säkra sektorns och företagens framtida konkurrenskraft.

Samtidigt utgör den ökade risken för globala pandemier och antibiotikaresistensens utbredning som försvårar sjukdomsbehandlingar och påverkar livsmedelsproduktionen ett stort hot. Dessa utmaningar ställer krav på att vi samverkar över landsgränserna, delar data och kunskap och rör oss snabbt i utvecklingen av nya vacciner och behandlingsmetoder. Här är strukturella och regulatoriska trögheter en utmaning, då de hämmar innovation på grund av svårigheter med att tillgängliggöra hälsodata och genomföra kliniska studier.

- Önskat läge -

2027 bidrar Östra Mellansverige till samspelet mellan vård- och omsorgssektorn och näringslivet, som banar väg för ömsesidiga landvinningar: en effektivare vårdproduktion, större patientnytta och behovsbaserad innovation i företagen. Hälso- och sjukvården är en föregångare som tidig utvecklingspartner för såväl företag som forskning samt fungerar som testmiljö för och transparent beställare av lösningsorienterade produkter och tjänster.

Vidare är ÖMS en av Europas ledande innovationsgeografier – en gynnsam ”mylla” som bidrar till investeringar och etableringar och att befintliga Life science-bolag, stora som små, väljer att stanna kvar och fortsätta sin utvecklingsresa i regionen. I Östra Mellansverige bidrar en innovativ samverkan mellan life science-sektorn och hälso- och sjukvården till att hitta svaren på det moderna samhällets hälsoutmaningar.

- Prioriterade inriktningar 2023-2027 -


Precisionsmedicin, biologiska läkemedel och precis läkemedelstillförsel
Inriktningen omfattar gensekvensering, individanpassad diagnostik och terapier samt nästa generations målstyrda läkemedel (biologiska terapier) – från cellodling, rening av de läkande substanserna till att skala upp produktion från labb till industriell skala.

Materialutveckling och additiva produktionsmetoder 
Inriktningen omfattar utveckling av material, produktionsteknik, processer och affärsmodeller som möjliggör effektivisering av vården och patientspecifika lösningar.

Nyttiggörande av hälso- och vårddata samt kliniska prövningar
Inriktningen omfattar alla aspekter i användande av systematiska hälso- och vårddata samt kliniska prövningar som underlag för innovation, förnyelse av vården och patientbaserade lösningar.

Vården som behovsdriven testbädd för innovation och förnyelse
Inriktningen omfattar förutsättningar för sektorn att utifrån kliniska och organisatoriska behov agera tidig och aktiv partner i näringslivets innovationsutveckling. Det ska stärka vilja, kapacitet och mandat att slutligen implementera lösningar i vården alternativt omsorgen.

- Exempel på insatser -

 • Insatser som stärker hälso- och sjukvårdens förutsättningar att agera som tidig transparent utvecklingspartner och testbädd för nya lösningar.

 • Insatser som stärker hälso- och sjukvårdens förutsättningar att införa och nyttja befintliga lösningar.

 • Insatser som stärker näringslivets förståelse för hur det är att arbeta med hälso- och sjukvården som marknad.

 • Insatser som utmanar och röjer undan hinder i LOU som möjligt verktyg för innovation och förnyelse i samverkan mellan små och medelstora företag och hälso- och sjukvården.

 • Insatser som stärker innovationsekosystemen inom tematiska framtidsområden såsom prevention, precisionsmedicin, öppna hälsodata, additiv tillverkning för patientspecifika lösningar etc.

 • Insatser som stärker testmöjligheterna för validering och verifiering av tidiga innovationer.

 • Insatser som korskopplar kompetens för innovation i gränslandet mellan teknik, biologi och digitalisering.

 • Insatser som stärker kompetensen i näringslivet på olika nivåer avseende exempelvis affärs/bolagsutveckling, hållbarhet, digitalisering, internationalisering etc.

- Exempel med bäring på andra områden -


Hållbar livsmedelsförsörjning
- Kunskapsfältet "One Health" skapar förståelse för hur sjukdomar uppkommer och sprids mellan djur, människor och miljö. T.ex. livsmedlens ursprung och förädling får här en koppling till antibiotikaresistens och utveckling av framtidens läkemedel.

Smart industri
- Framväxten av biologiska läkemedel kan allt mer liknas vid "ingenjörskonst" där innovationerna växer fram i gränslandet mellan biologi, teknik och digitalisering. Här finns kopplingar mellan processteknik och digitaliserad industriell produktion inom Smart industri å ena sidan och Life science-sektorn å andra sidan. Andra exempel är industriell 3D-printing och avancerad bildbehandling som möjliggör revolutionerande patientspecifika lösningar inom vården.

Morgondagens energilösningar
- Life science-sektorn, behöver precis som andra industriella sektorer, bidra till den gröna och mer koldioxidsnåla samhällsomvandlingen. Här finns potential för ett branschoberoende ömsesidigt lärande och utbyte av såväl lösningar som kompetens.

- Relevanta globala mål -

Globala målen: 2,3,5,8,9,10,12.

3. Smart industri

I Östra Mellansverige finns cirka 30 000 företag inom industri och industrinära forsknings- och utvecklingstjänster. Dessa sysselsätter cirka 25% av den totala arbetskraften i regionen. Av alla anställda inom industrin är 25% kvinnor och 75% män.

- Nuläge -

Industrin genomgår nu en intensiv digital omställning och måste också, på kort tid, bli miljömässigt hållbar. Svensk industri agerar på en internationell marknad och knappt 70% av produktionen går på export, främst inom Europa. Under senare år har globala skeenden har tillfört utmaningar i form av ökad protektionism, nya handelshinder och geopolitiska orosfaktorer. Dessa ställer krav på företagens förmåga att snabbt anpassa sig till oväntade händelser. 

Området tar avstamp i den nationella  industristrategin Framtidens industri – en strategi om grön och digital omställning för ökad konkurrenskraft och i EU:s industristrategi. Utvecklingsarbetet fokuseras på att utnyttja regionala styrkor inom industrin och det överregionala innovationsekosystemet, digitaliseringskompetens samt nyttiggörande av forskning och utbildning vid våra lärosäten, i samverkan med näringsliv och samhälle. 

I Östra Mellansverige driver aktörerna utvecklingen mot en långsiktigt hållbar och fossiloberoende industrisektor. Det finns även starka regionala och överregionala samarbeten mellan företag, kunder, aktörer och regioner. Här finns internationellt starka industriföretag och underleverantörer till bl.a. fordonsindustrin, stål och verkstad, energi, järnväg och flyg. I vår geografi finns också betydande delar av Sveriges industrinära tjänsteföretag och strategiskt viktiga industriella aktörer inom försvarsindustrin.

- Drivkraft för innovation -

Den allt snabbare digitaliseringen, kravet på en snar övergång till mer hållbar produktion och en ökad global konkurrens kräver att takten i omställningsarbetet ökar. Ekosystemet behöver utvecklas att fungera sömlöst inom och mellan regioner, såväl i Östra Mellansverige som nationellt och internationellt. Vi behöver där intermediärer med förståelse för såväl ny teknik och innovationsstödsystemets resurser som industriföretagets behov och dess värdekedja för att så många företag som möjligt ska få ta del av alla de möjligheter som erbjuds. En väl fungerande strategisk kompetensförsörjning är avgörande för att vi ska kunna möta utmaningarna och ta tillvara de stora möjligheter vi ser för framtidens industri i Östra Mellansverige, där våra styrkor inom tematiska områden och starka industrigrenar har goda möjligheter att bidra i den utvecklingen. 

Satsningar behöver ske för både bredd och spets. Det behövs också utvecklade samarbeten, såväl inom innovationssystemet som mellan akademi och näringsliv och mellan små och stora företag, där inte minst våra många underleverantörer behöver inkluderas. Omställningsförmåga kräver kapacitetsuppbyggnad och investeringar i ny kunskap, nya metoder och processer, liksom tillgängliggörandet av produkt- och testmiljöer för SME. Det handlar också om att skapa förståelse för industriell digitaliserings påverkan på bland annat affärsmodeller för hela produktionskedjan inklusive distribution och eftermarknad. Ny produktionsteknik möjliggör även industriell användning av helt nya material samt ger upphov till nya affärsmodeller och förändrade logistikkedjor. Försämrade säkerhetspolitiska lägen medför stora utmaningar och ställer krav på ökad digitalisering, cybersäkerhet och säkerhetsskydd inom industrin.

- Önskat läge -

2027 har Östra Mellansverige en ledarposition med kompetens inom nästa generations industriutveckling för industriell excellens. Vår industri ligger i framkant och bidrar till omställning och konkurrenskraft i strategiska värdekedjor för långsiktigt hållbara samhällen. Här leder starka innovationsmiljöer den nationella utvecklingen i nära samverkan med små och stora bolag inom ett flertal teknikfält, t.ex. elektrifiering, AI, smarta material, digitaliserad produktion, automation och visualisering. Etablerade strukturer matchar industrins kompetensbehov med individens omställnings-förmåga. Lärosätenas och andra utbildningsaktörers roll som försörjare av kompetens gentemot industrisektorn har stärkts.

- Prioriterade inriktningar 2023-2027 -


Digitalisering och hållbarhet för global konkurrenskraft
Inriktningen omfattar arbetet med att öka och nyttja tillämpad forskning och digital teknik i hela produktions- eller värdekedjan, inom och mellan företag. I detta inryms också att utveckla produkter, processer och affärsmodeller som bidrar till nya eller förbättrade tekniker, varor och tjänster också avseende bl.a. minskade utsläpp, effektivitet, återvinningsbarhet och miljöprestanda. Ett aktivt hållbarhetsarbete säkerställer såväl jämställdhets- som jämlikhetsaspekter.

Forskning, innovation och stärkt förmåga för industriell omvandling
Inriktningen omfattar arbetet med att främja och utveckla plattformar där forskningsmiljöer, kluster, företag och organisationer kan mötas och utveckla  innovativa lösningar med bäring på samhällets nutida och framtida utmaningar och behov. 

Stärkt resiliens och säkerhet
Inriktningen omfattar att skapa förutsättningar för en god omställningsförmåga där industrin står rustad för utmaningar som vi inte med säkerhet kan förutse. Det kan vara olika kriser och säkerhetshot som t.ex. råvaru- och/eller komponentbrist, pandemier, industrispionage, sabotage mot viktig infrastruktur.

- Exempel på insatser -

 • Insatser som stärker innovationsförmågan och omställningsförmågan.

 • Insatser för tillgängliggörande av testbäddar och testmiljöer.

 • Insatser inom hållbarhet, som hävarm för att skapa ökad tillväxt i företagen.

 • Insatser som främjar cirkularitet och industriell symbios.

 • Insatser som ger fler små och medelstora företag ökade färdigheter kopplat till industriell omvandling och entreprenörskap.

 • Insatser som stärker industriföretagens strategiska kompetensförsörjning.

 • Insatser kring materialutveckling i symbios med ny produktionsteknik.

 • Insatser som bidrar till att produktion i ökad grad kan ske i Sverige.

 • Insatser som främjar kontakter och  kunskapsutbyten mellan akademi och näringsliv.

 • Insatser för internationell affärsutveckling som hjälper företag att kraftsamla på en marknad. Bör göras tillsammans med nationella och internationella resurser och aktörer.

- Exempel på insatser med bäring på andra områden -


Hållbar livsmedelsförsörjning
- Industriell teknik för ökad livsmedelsproduktion och därmed stärkt robusthet och resiliens.
- Teknik för nyttiggörande av data inom och mellan olika delar i livsmedelskedjan.

Life Science, välfärdsteknik och e-hälsa
- 3D-printing av individuellt utformade organ för undervisning och förbättrad operationsplanering.
- Nyttiggörande av hälso-  och vårddata samt kliniska prövningar.

Morgondagens energilösningar 
- Industriell teknik och automatisering för resurs- och energieffektivisering, industriell symbios och hållbara samhällen.
- Autonoma system för framtidens hållbara transporter. 

- Relevanta globala mål -

Globala målen: 2,3,5,8,9,10,12.

4. Morgondagens energilösningar

Visste du att här i Östra Mellansverige finns hela 35 procent av Sveriges energikompetens, 33 procent av Sveriges fordonsindustri och 7 procent av världens totala automationsindustri?

- Nuläge -

Elektrifieringen och omställningen till ett mer fossilfritt samhälle är både en global och regional utmaning och en tillväxtmöjlighet. Energisektorn, inklusive transporter och städer, står för 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Behoven av fossilfria produktionssätt, smarta, säkra och robusta distributionsvägar och lagring samt energieffektivisering och optimering som tillsammans leder till säkrad kapacitet och minskade CO2-utsläpp formar redan om energilandskapet i Sverige och globalt. Här har Östra Mellansveriges näringsliv, samhällen och offentliga verksamheter möjlighet att vara en ännu starkare pådrivande kraft för innovation och implementering av nya lösningar, varor och tjänster.

Energi, elektrifiering och energiomställning är i dag en stark näringslivssektor i Östra Mellansverige. Den behöver fortsätta att utvecklas och stöttas för att inte tappa sin globala position. Här finns såväl stora globala världsledande företag inom energiområdet som nystartade tillväxtbolag med framtida globala lösningar. Vi har flera universitet med spjutspetsforskning inom solceller, biodrivmedel, industriell symbios och styr/regler och kraftsystem. I regionen finns också flertalet energibolag och stora städer som går i framkant för energiomställningen.

Utmaningsområdet arbetar i linje med det nationella klimat- och miljömålet att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Arbetet sker också i linje med energiöverenskommelsen, Energimyndighetens sektorsstrategier för energieffektivisering och FOI:s strategier för energiomställning, Business Swedens Smart Energy och Smart Transportation samt Vinnovas områden Hållbar samhällsbyggnad och Hållbar mobilitet.

- Drivkraft för innovation -

Energiomställningen för ett hållbart samhälle ställer nya krav på energisystemsynen som helhet. Omställningen omfattar energisektorn, våra städer, industrin och ett bredare näringsliv, med t.ex. transportsektorn, men också civilsamhället berörs och behöver inkluderas. Digitaliseringen möjliggör nya lösningar inom t.ex. fastigheter, distribution, affärsmodeller och transporter men kommer med högre krav på cybersäkerhet och tjänstedesign. En nyckel till framgång inom utmaningsområdet är att tidigt inkludera behovsägarna, leverantörerna och politiken.

Huvudfokus för detta område är att nyttja styrkor inom den regionala energisektorn för innovation och grön omställning i kombination med andra smart specialiseringsområden t.ex. AI, cybersäkerhet, visualisering och nya material. Detta utmaningsområde spänner över samtliga tre stadier av energi: produktion, distribution och lagring samt konsumtion.

Även skärningspunkterna med och nyttan av insatser och utveckling inom övriga utmaningsområden är centrala för att skapa morgondagens energilösningar. Smart industri och hållbar livsmedelsförsörjning är båda i behov av energiomställning men bidrar också med infrastruktur, kravställare, testbäddar samt innovations- och produktionspartners för energisektorn. En väl fungerande strategisk kompetensförsörjning är också det en avgörande faktor för att vi ska kunna möta utmaningarna och ta tillvara de stora möjligheter vi ser för framtidens energisektor i Östra Mellansverige.

- Önskat läge -

År 2027 är Östra Mellansverige en internationellt attraktiv energiregion som möter globala och regionala energibehov med hållbara energilösningar i världsklass. Här utvecklas näringslivet och de regionala styrkorna inom energisektorn genom att dra nytta av såväl den regionala infrastrukturen som smart specialiseringsarbetet, regionalt, nationellt och internationellt. Forskning och innovation, utveckling och testning leder till globalt kommersialiserade nya lösningar och skapa hållbar regional tillväxt i näringslivet. Etablerade strukturer och våra lärosäten matchar och möter energisektorns kompetensbehov med individens omställningsförmåga. Forskarskolor, utbildningar och ett livslångt lärarande är en naturlig del av detta arbete. Arbetet inom Morgondagens energilösningar bidrar till den nationella kraftsamling som behövs för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

- Prioriterade inriktningar 2023-2027 -


Hållbara samhällen, resurs- och energieffektivisering och industriell symbios
Inriktningen omfattar bland annat gränslandet där informationsteknik och infrastruktur möter ny teknik och nya affärsmodeller som medel för att digitalisera, energieffektivisera och tillgängliggöra kapaciteten i en modern systemsyn. Inriktningen omfattar också CCS och negativa utsläpp.

Elektromobilitet, batterier, framtidens transport och logistiklösningar
Inriktningen omfattar såväl de tekniker som krävs för framtidens holistiska transportlösningar, t ex. batterier, elektriska drivlinor och fullt uppkopplade fordon som de affärsmodeller, tjänster och logistiklösningar, beteendeutveckling och policyarbete som krävs för ett effektivt implementerande.

Förnybar energiproduktion, robusta elnät och energilagring
Inriktningen omfattar bland annat koldioxidneutral produktion (solel, biogas, vätgas och vindkraft), både stor och småskalig, nya och framtida energikällor, cirkulär energimarknad, nya, säkra och robusta elnät för ökad effekt och kapacitet.

- Exempel på insatser -

 • Insatser för forskning och kommersialisering av nyckellösningar för energiomställningen, t.ex. fjärrvärme, batterier och lagring, tjänster och symbios.

 • Insatser för FOI-projekt utanför programområdet genom t ex samverkan med LeadIt, I3, EU-Gröna Giv, ERA och Horisont Europa.

 • Insatser för innovativa policy-piloter, t.ex. lokal elmarknad.

 • Innovationsprojekt med fokus på förändrade beteenden, konsumtionsmönster och roll för omställning.

 • Insatser för små och stora företag i innovationssamverkan, t ex tillsammans med Ignite.

 • Insatser för innovation för minskade effekttoppar (energilagring/-delning, smart styrning) samt ökad kapacitet i förnybar energiproduktion.

 • Insatser för att ökad digital mognad och insikt om säker digitalisering: EDIH, AI Sweden och EU-programmet Digital Europe.

 • Insatser för IndTech i mötet med energisektorn: tjänsteutveckling, digitala lösningar och visualisering för framtidens energihandel.

 • Insatser för Off the shelf-digitalisering för ökad effektivitet och säkerhet.

 • Insatser för internationalisering och global uppkoppling, såväl specifika marknader som tematiska nischer: Business Sweden, Vinnova.

 • Insatser för kompetensförsörjningsarbetet ur ett strategiskt och affärs/konkurrensfördelsperspektiv.

 • Insatser för att bredda inkluderingen av näringslivet i smart specialisering för ökad energiomställning.

- Exempel på insatser med bäring på andra områden -


Hållbar livsmedelsförsörjning
- Energilösningar för energieffektivare och mer CO2 neutral livsmedelsproduktion och livsmedelskedja.
- Energilösningar för ökad energiproduktion utan försämrad avkastning på åkermark/skogsmark.

Smart industri 
- Industriell teknik och automatisering för resurs- och energieffektivisering, industriell symbios och hållbara samhällen.
- Autonoma system för framtidens hållbara transporter.

Regionala styrkeområden
Innovativa material, smarta säkra och uppkopplade produkter och system, visualisering, simulering och bildanalys, cirkulär bioekonomi, Autonoma digitaliserade intelligenta system.

- Relevanta globala mål -

Globala målen: 5,7,8,9,10,11,12.

Loggor på regioner som tillhör Östra Mellansverige: Region Uppsala, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Västmanland

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English