Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör patientadministration.

Anhållna, häktade och intagna inom kriminalvård och patienter inom rättspsykiatri samt tvångsvård

Ska patient intagen inom rättspsykiatrin betala patientavgift vid besök i öppen/slutenvård?

Personer som är intagna på Rättspsykiatri Västmanland betalar för närvarande 100 kr per vårddygn (slutenvård). De betalar inte för besök t.ex. inom primärvården då de är patienter inom slutenvården.

Ska patient som är intagen, häktad eller anhållen betala patientavgift?

Patient som är intagen, häktad eller anhållen betalar ingen patientavgift. Undantaget är patient med fotboja som betalar patientavgift enligt regelverket.

 

 

Anhöriga

När en patient är svårt sjuk erbjuds de anhöriga samtal med kurator. Anhörigsamtal är avgiftsfria och registreras mot patientens journal. Men vad händer när patienten inte har vårdbehov längre men den anhörige har fortsatt behov av samtal med kurator?

En viktig utgångspunkt är att den anhörige blir patient om den får kuratorssamtal för sin egen skull. Samtalen ska då journalföras och avgiftsbeläggas. (Det går också att hänvisa den anhöriga att ta en kuratorskontakt i primärvården).

Betalar anhöriga mat när de övernattar hos inlagd patient på avdelning?

Regionen erbjuder frukost samt kvällsfika till föräldrar som har barn som vårdas på avdelning.

Föräldrar kan sedan köpa mat från fleximat-systemet, en maträtt kostar 89 kr (pris våren 2019).

Asylsökande och tillståndslösa (papperslösa)

Ska asylsökande och papperslösa betala patientavgift vid ambulanstransport?

Vi har ingen patient/egenavgift i Region Västmanland för ambulanstransporter.

Är personer utan giltigt LMA-Kort att betrakta som tillståndslösa (papperslösa)?

En person utan giltigt LMA-kort klassas inte automatiskt som papperslös på Region Västmanland. I första hand kontrollerar vi om personen är asylsökande och omfattas av LMA. Detta gör vi via vårt system Vera asyl. 

EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som enligt Schengenavtalet får besöka Schengenområdet i upp till tre månader utan visum betraktar vi normalt inte som tillståndslösa utan de ska registreras som turister. Personer som kommer från länder vars medborgare behöver ha visum för att besöka Sverige, ser vi som tillståndslösa ifall de är bosatta i länet utan att ha giltiga tillstånd.  

Med gömda avses personer som undanhåller sig verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen. Det går inte för patienten att bevisa att hen är tillståndslös/gömd. Vårdgivaren behöver istället lita på hur patienten beskriver sin situation och ställa relevanta följdfrågor för att räta ut eventuella frågetecken och bedöma status. Om patienten tidigare har varit asylsökande kontrolleras alltid så att patienten inte längre lyder under LMA-lagstiftning.

Kan asylsökande, tillståndslösa (papperslösa) och gömda få tandvård?

Region Västmanland har ett beslut om att ge asylsökande, tillståndslös och gömda som stadigvarande uppehåller sig i länet, rätt till tandvård på samma villkor som folkbokförda, och de ska då betala samma vårdavgift som övriga folkbokförda i Västmanland. Eftersom ungdomar 18-23 år som är folkbokförda i Västmanland har avgiftsfri tandvård så kommer även asylsökande/tillståndslösa/gömda att kunna få avgiftsfri tandvård.

 

Besöksavgifter

Finns 24-timmarsregeln kvar?

Nej, 24 timmarsregeln är borttagen. Gör patienten flera besök samma dag till olika yrkesprofessioner betalar hen avgift vid varje besök. Om patienten däremot blivit vidare remitterad från akuten till ett besök samma dag erläggs ingen ny avgift.

Vilken avgift ska patienten betala vid ett planerat sjuksköterskebesök där det under besöket visar sig finnas behov av att tillkalla läkare för ytterligare bedömning, vilket sker direkt?

Patienten betalar endast en avgift. Viktigt att personalen registrerar in både det ursprungliga besöket och läkarbesöket (avgiftsfritt) i Cosmic.

Vilken avgift betalar patienten för telefonkontakt?

Om telefonkontakten ersätter ett fysiskt besök betalar patienten samma avgift som vid ett fysiskt besök.

Hur mycket får en patient betala för utebliven distanskontakt?

Distanskontakt som ersätter fysiskt besök hanteras på samma sätt som ett fysiskt besök. Det innebär att patienten faktureras 140 kr för ett besök inom primärvården och 280 kr för specialistvården + faktureringsavgift 50 kr. För mer information se dokument i Ledningssystemet: 40371-6 Patientavgifter.

Kan patienten betala kontant?

De betalningsalternativ som erbjuds patienter vid besök i sjukvården är betalkort, faktura, autogiro. Region Västmanland kan även ta emot kontanta medel men bör undvikas p.g.a. dyr hantering och säkerhetsrisk. På sjukhusen är kontanthanteringen centraliserad till en plats.

Betalar värnpliktiga patientavgifter för öppen och slutenvård?

Nej, enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt har värnpliktiga fri hälso-och sjukvård.

Patientbidrag

Kan patient få glasögonbidrag om glasögon inhandlats i webbutik?

Nej, glasögonbidrag kan bara utgå om man köpt glasögonen hos optiker i fysisk affär.

 

Smittskydd

Patienter utan svenskt personnummer (ofta studenter) som söker för STI relaterade problem.

Frågan är under utredning i Västmanland. Kontakta Smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Ska dessa undersökningar/kontroller vara avgiftsfria eftersom de går under smittskydd?

Frågan är under utredning i Västmanland. Kontakta Smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Specialistvård

Om patient har behov av hotellövernattning i direkt samband med vård, finns något maxbelopp på vad hotellnatten får kosta?

Det finns inget maxbelopp i nuläget. Patienter som behöver boka hotellrum ska boka standardrum. Eventuella undantag att boka dyrare rum är om standardrummen är fullbokade, t.ex. vid större evenemang på orten.

Vilken nationalitet får ett nyfött barn om pappan är svensk medborgare och mamman turist?

Om pappan kan legitimera sig och styrka sitt svenska medborgarskap (med t.ex. pass eller personbevis) blir barnet svensk medborgare och vården av barnet följer svensk lagstiftning. Mamman betalar dock enligt regelverket för turister.

 

Svenska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige

Vad gäller för svenska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige?

Se instruktion 28977 - Patientavgifter för vård av svensk medborgare bosatt i annat land eller SKL: s handbok ”Vård av personer från andra länder”.

Hittar du inte den information du söker, kontakta vardstod@regionvastmanland.se

Turister

Patient från Serbien har inget personnummer och är gravid. Hur mycket ska hon betala om hon gör alla gravidkontrollerna på VC?

Eftersom inte Serbien ingår i EU så har inte personen något EU kort. När det gäller gravidkontroller så är det planerad vård och inte nödvändig vård, det betyder att hon ska betala den kostnad som vårdcentralen har för kontrollerna enligt den regionala utomlänsprislistan.

En EU-medborgare blir akut sjuk under sin vistelse i Sverige och behöver palliativ vård. Anhöriga vill att personen ska kunna vårdas i deras hem sista tiden. Vad gäller?

Om en läkare gör bedömningen att personen är i behov av vård som inte kan anstå och inte är i stånd att transporteras till sitt hemland så har personen rätt till palliativ vård. Enligt EU:s sjukvårdskonvention så har en EU‑medborgare rätt till samma vård som en västmanlänning när det gäller vård som inte kan anstå, och därmed så har personen rätt till palliativ vård även i hemmet.

Vilken nationalitet får ett nyfött barn om pappan är svensk medborgare och mamman turist?

Om pappan kan legitimera sig och styrka sitt svenska medborgarskap (med t.ex. pass eller personbevis) blir barnet svensk medborgare och vården av barnet följer svensk lagstiftning. Mamman betalar dock enligt regelverket för turister.

Vaccination

Betalar vuxna för HPV vaccinering?

Ja, vaccinationen är inte avgiftsfri och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Kostar det att få influensa och pnemokockvaccin?

Alla ålderspensionärer och yngre personer som tillhör de s.k. riskgrupperna för influensa och pneumokocker erbjuds vaccin mot båda dessa sjukdomar kostnadsfritt.

Vad betalar patienten vid uteblivet besök för vaccination?

Patienten betalar 250kr. (200 kr för uteblivet besök och 50kr fakturaavgift)

Får patient som väntat mer än 30 minuter vid besöket ersättning?

Nej, återbetalning gäller inte för vaccinationer på egen begäran.