Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Människor står på perrongen och väntar på tåget som precis kommer in.

Transportinfrastruktur

En väl utbyggd infrastruktur är en av förutsättningarna för en hållbar utveckling i hela länet. Infrastrukturens roll är att möjliggöra en god tillgänglighet för både invånare och näringsliv.

Länstransportplan

Region Västmanland har regeringens uppdrag att upprätta en länstransportplan i samarbete mellan kommunerna, Trafikverket och andra som har intresse att utveckla infrastrukturen i Västmanlands län. Regeringen bestämmer hur de långsiktiga infrastrukturplanerna för Sverige ser ut. Dessa styr sedan hur pengar för infrastruktur används och fördelas mellan landets regioner. Nuvarande länstransportplan för Västmanlands län gäller för åren 2018–2029.

Inriktningen för planen är:

  • utveckling av infrastrukturen för kollektivtrafik
  • utveckling av gång- och cykelinfrastrukturen
  • utveckling av det transportslagsövergripande transportsystemet
  • förbättrad funktion och ökad trafiksäkerhet

Sveriges infrastrukturplanering bygger på att det görs en översyn varje mandatperiod. Nästa plan förväntas gälla från 2022–2033.

Samverkan för en god tillgänglighet

Ansvaret för infrastrukturen är fördelad på flera olika aktörer. Infrastrukturplaneringen måste därför samverka med andra beslut och planer för utvecklingen i regionen, exempelvis:

  • Nationell transportinfrastrukturplan (berör nationella vägar och järnväg)
  • Trafikförsörjningsprogrammet för Västmanlands län
  • Kommunernas översiktsplaner

Vi samarbetar över administrativa gränser för att skapa ett system som kan möta invånarnas och näringslivets behov.

En bättre sits

En Bättre Sits är ett transportpolitiskt samarbete mellan åtta län i Stockholm-Mälardalen. Den storregionala systemanalysen för transportinfrastrukturen uppdateras under 2020. Det viktigaste enligt analysen är att förbättra tillgängligheten in mot Stockholm, i de centrala delarna av Stockholm och mellan de större städerna i Stockholm-Mälardalen. En effektiv godshantering och varuförsörjning med ökad transport på järnväg och med sjöfart är också prioriterat.

För Västmanland, som är ett för Sverige viktigt exportlän är näringslivets tillgänglighet för kompetensförsörjning, import och export mycket viktigt. En Bättre Sits för Västmanland innebär större arbetsmarknader genom minskade restider, bättre förutsättningar för bostadsbyggande samt bättre godstransporter och pendlingsmöjligheter.

Hållbara resor – hela-resan-perspektiv

Länstransportplanens fokus finns kring hållbara resor med inriktning på kollektivtrafik, gång och cykel. Vi ska skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt och tryggt att välja andra färdsätt än bil.

Hela-resan-perspektivet är därför avgörande för att kunna ge dessa förutsättningar genom ett väl utbyggt cykelvägnät med god tillgänglighet till busshållplatser. I den regionala gång- och cykelstrategin finns arbetet med det hållbara resandet beskrivet.

Potentialstudie – Cykel

I det strategiska arbetet med cykelfrågor i länet har bra metoder saknats för att bedöma potentialen av cykling. De befintliga modeller som finns saknar variabler som är viktiga för en mer realistisk bedömning av potential för cykling. Utifrån ett regionalt perspektiv har det saknats både nyckeltal, statistik och modelleringsverktyg för att diskutera cykelfrågorna ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv och prioriteringar av investeringar med koppling till länstransportplanerna.

Tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Region Sörmland och Region Örebro län har ett pilotprojekt för cykelpotentialen i länen genomförts. Resultatet ska användas som diskussions och beslutsunderlag i regionernas strategiska arbete.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor