Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Kompetensplan Västmanland

Utvecklingsområde 3: Strategisk kompetensförsörjning

I Västmanland vill vi stärka arbetsgivarnas förmåga till strategisk kompetensförsörjning.

Det här området är riktat mot arbetslivet och arbetsgivarnas utveckling och kapacitet att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som de behöver. Här är insatser för en förbättrad förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och breddad rekrytering prioriterade. Arbetsgivare, både privata och offentliga behöver ges bättre förutsättningar att identifiera kompetensbehov och genomföra insatser för att tillgodose behoven.

Mål 9

Arbetsgivarna i länet har kunskap för att kompetensplanera sin verksamhet

Förändringar i omvärlden ställer nya krav på företag och organisationer att ständigt utvecklas och arbetsgivare behöver stärka sin förmåga att identifiera och formulera olika kompetensbehov inom sin organisation.

Bland annat ställer globalisering, digitalisering, gröna omställningsprocesser och ändrade konsumtionsmönster krav på företag och organisationer att ha förmåga att blicka framåt och identifiera behov av nya kompetenser. Även de befintliga kompetenserna behöver kartläggas inom respektive företag och organisation. Dessa kompetensbehov behöver formuleras och kommuniceras till utbildningsaktörer, det vill säga att arbetsgivarna stärker sin beställarkompetens.

Prioriteringar mål 9

 • Omvärldsbevakning av trender och faktorer som kan påverka framtida behov av nya kompetenser
 • Kartläggning av befintlig kompetens och inventering av kompetensbehov på olika kvalifikationsnivåer både på kort och på lång sikt
Mål 10

Höjd kapacitet hos arbetsgivare att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling

Att ha strategier, strukturer och system för att skapa kontinuerlig kompetensutveckling för de anställda är viktigt för att organisationer och företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Processer för kompetensutveckling ger förutsättningar för en lärande organisation, som kontinuerligt förbättrar sin förmåga att hantera verksamhetens och omvärldens utmaningar och krav. Små och stora företag har olika förutsättningar för arbetet och därför behövs olika stödfunktioner. Kompetensutveckling och/eller validering av befintlig personal ger möjligheter att ta tillvara den kompetens man innehar och skapar förflyttning så att ny personal kan komma in.

Prioriteringar mål 10

 • Synliggöra goda exempel på hur arbetsgivare arbetar med kompetensutveckling
 • Riktade kompetensutvecklingsinsatser inom prioriterade branscher och sektorer
 • Tillgängliggöra olika metoder och verktyg som stöd i arbetet med kompetensutveckling, så som validering och behovsinventering
Mål 11

Öka arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter genom breddad rekrytering

Arbetsgivare är en viktig del i att skapa vägar in för de som står utanför arbetsmarknaden och genom breddad rekrytering kan mer kompetens tas tillvara.

Jämställda arbetsplatser med en mångfald av individer är attraktiva arbetsplatser. Personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och ungdomar har svårare att få och behålla ett arbete, därför behövs kunskapshöjande insatser för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara den kompetensresurs som finns i länet. Arbetsgivarna spelar här en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt, möjliggöra praktik och öppna upp för att anställa individer med annan bakgrund än vad som vanligtvis rekryteras. Även inom utbildning är breddad rekrytering och breddat deltagande viktigt.

Prioriteringar mål 11

 • Kunskapshöjande insatser om hur arbetsgivare kan utveckla breddad mottagarkapacitet
 • Handledarutbildningar
 • Visa på möjligheter med olika former av arbetsplatsförlagt lärande och andra anställningsformer som en del i breddad rekrytering
Mål 12

Stärkt kompetensförsörjning inom länets styrkeområden

I takt med att Västmanlands styrkeområden växer och utvecklas uppstår kompetensbehov kopplade till områdena både på grundläggande och mer avancerad nivå.

Genom ett aktivt arbete med de områden där Västmanland har kapacitet att bli bäst skapas möjligheter att adressera viktiga samhällutmaningar och utveckla framtida tillväxtområden. Styrkeområdena här i Västmanland är inte branscher utan snarare ansamlingar av kompetens och förmågor: automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Det kan till exempel handla om insatser på kompetensutveckling och insatser för att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att kompetensplanera, attrahera och rekrytera både bas- och spetskompetens.

Prioriteringar mål 12

 • Kompetensutvecklingsinsatser riktade mot länets styrkeområden 
 • Kunskapshöjande nätverk 
 • Insatser som stärker arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera kompetens både nationellt och internationellt

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English