Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Kompetensplan Västmanland

Utvecklingsområde 2: Samverkan för framtidens arbetsmarknad

I Västmanland vill vi matcha utbildning och arbetsliv utifrån regionala och lokala behov.

Vi behöver fokusera på de strukturer och system som stöttar en väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Här är utveckling av samverkan mellan olika aktörer och utbildningsanordnare en central och prioriterad del. Arbetet med att utveckla analyser och kunskapsunderlag som stöd i det regionala kompetensförsörjningsarbetet behöver utvecklas för att relevanta insatser ska kunna utformas och genomföras och utbudet av flexibla utbildningslösningar och möjligheter till validering behöver stärkas.

Mål 5

Ökad kännedom om länets kompetensbehov

Gemensamma kunskapsunderlag av länets kompetensbehov i form av analyser och prognoser är en viktig grund för att kunna föra relevanta dialoger och prioritera insatser.

Flera aktörer och myndigheter arbetar med att ta fram analyser och prognoser på lokal, regional och nationell nivå. Dessa bildar tillsammans ett bra underlag och stöd för det gemensamma arbetet med att förse länet med rätt kompetens. Därför behövs ökad kunskap kring att ta emot och förstå rapporter, prognoser och tabellpaket samt att paketera, kommunicera och föra dialog kring dessa.

Prioriteringar mål 5

 • Kontinuerligt och systematiskt ta fram kunskapsunderlag över regionala kompetensbehov
 • Tillgängliggöra analyser och kunskapsunderlag
 • Sprida kunskap om kompetensförsörjningsbehovet i länet
Mål 6

Stärkt samverkan mellan utbildning och arbetsliv

För att möjliggöra en bättre matchning till länets kompetensförsörjning behöver arbetslivets aktörer mötas och samtala med länets utbildningsaktörer.

Arenor som möjliggör möten bör utvecklas och så även arenor för kunskapsöverföring mellan bransch och utbildning. Forskning och innovation är en stor del i detta arbete. Detta arbete kan med fördel utföras på både lokal och regional nivå men även utifrån de samverkansnoder som redan finns etablerade i länet. Här är även andra aktörer som Arbetsförmedlingen och dess fristående aktörer viktiga för att hitta gemensamma lösningar, samverkansformer och forum.

Prioriteringar mål 6

 • Utveckla samverkan inom befintliga och nya bransch- och programråd
 • Pröva och initiera samverkanslösningar mellan utbildningsanordnare, branschorganisationer och arbetsgivare
 • Samverkansnätverk mellan branschorganisationer, utbildning och arbetsgivare
Mål 7

Utbildningar som matchar länets kompetensbehov

Med en bred bas av kunskapsunderlag och möjliga arenor att samverka på skapas ett klimat där vi kan matcha utbildning mot länets kompensbehov.

För att detta ska vara möjligt behöver nya utbildningar formas, befintliga utbildningar utvecklas och nya lösningar för lärande tas fram. Att arbetsgivarna i länet förstår och har kunskap om framtida kompetensbehov är en viktig del i att kunna planera tillsammans med utbildningsaktörerna. Här är det viktigt att ta fram både korta, snabba utbildningslösningar, samt ha en dialog om utbildningar som har en längre tidsaspekt för att säkra kompetensförsörjningen både på kort och på lång sikt.

Prioriteringar mål 7

 • Insatser för att öka antalet utbildningar inom bristyrken och inom länets styrkeområden, stärka länets utbildningsplanering
 • Stärka utbudet av kompetensutvecklingsinsatser genom främjandet av flexibla korta kurser och utbildningar
Mål 8

Etablerad regional struktur för validering

Att etablera en tydlig struktur för hur vi jobbar med validering i Västmanland är viktigt för kompetensförsörjningsarbetet och det livslånga lärandet i länet.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete oavsett hur, var eller när det förvärvats. Här är regional samverkan viktig, till exempel så att mindre kommuner kan komplettera varandras erbjudanden inom validering. Det är också viktigt att Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och de regionala arbetsgivarna involveras i samverkansarbetet. En regional struktur bidrar till ett likvärdigt, tillgängligt och sammanhållet system för validering vilket i slutändan kan innebära att fler individer får sin kompetens erkänd.

Prioriteringar mål 8

 • Främja utveckling och omfattning av validering inom utbildning samt informera och dela goda exempel kring arbetet med validering
 • Informera om och synliggöra branschvalidering och verka för validering som verktyg vid strategisk kompetensförsörjning
 • I samverkan med länets aktörer ta fram en utvecklingsplan för arbetet med en regional struktur för validering

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English