Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Leende ingenjör arbetar vid ett arbetsbord.

Regionala projektmedel

Här kan du läsa om finansiering för tillväxtfrämjande projekt. Dessa projektmedel är möjliga att söka för dig som representerar en kommun, förening eller organisation som främjar näringslivet i Västmanland. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling och tillväxt i Västmanlands län.

Region Västmanland kan medfinansiera projekt

Projektmedel är ett viktigt verktyg för hållbar regional utveckling och tillväxt. Dessa används till projekt som följer Regionala utvecklingsstrategin 2030 med särskild fokus på näringslivets hållbara utveckling.

Region Västmanland kan stödja tillväxtfrämjande projekt med maximalt 50 procent av de totala kostnaderna. Resterande behöver den som söker om projektmedel själv lägga in eller få finansierat från annat håll.

Regional utvecklingstrategi för Västmanlands län (pdf)

Följ det regional utvecklingsarbetet

Vem kan söka?

Projektmedel är möjliga att söka för dig som representerar en kommun, förening eller organisation som främjar näringslivet i Västmanland. Fler organisationer kan gå ihop och söka ett samverkansprojekt.

För vad kan vi söka?

Du kan söka medel för kostnader för att starta, genomföra och avsluta projekt. Du kan också söka medel för förstudier. Insatserna kan variera utifrån inriktning och länets och målgruppers behov. Mer om godkända och inte godkända projektkostnader kan du läsa om i bilagan i handledning till ansökan.

Vägledning till ansökan.pdf

När går det att söka?

Vi tar löpande emot ansökningar utan speciella ansökningstillfällen, förutsatt att du har haft kontakt med Region Västmanland först.

Grundläggande förutsättningar

Följande förutsättningar behöver uppfyllas för att ett projekt ska kunna bli aktuellt för finansiering:

 • En dialog har förts med Region Västmanlands näringslivsstrateger innan ansökan lämnas in.
 • Projektet bidrar till tillväxt i Västmanland (genom nära koppling till näringslivet).
 • Projektet har uppföljningsbara mål och tydlig aktivitetsplan.
 • Projektet beaktar hållbarhetsperspektiv och inkluderar jämställdhet, mångfald och miljö som potential för tillväxt. En tydlig förändringslogik finns.
 • Projektet är skild från ordinarie verksamhet och tidsbegränsad. Stöd lämnas inte till ordinarie drift.
 • Region Västmanlands finansieringen är rimlig i förhållande till projektägaren och andra finansiärer. Maximalt 50 procent av projektets kostnader kan finansieras av Region Västmanland.
 • Projektet får inte heller gynna enskild aktör och det får inte snedvrida konkurrensen i näringslivet. Stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag får inte ges inom projektet.

Hur går ansökan om projektmedel till?

Innan ansökan

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Ta kontakt med oss tidigt – vi svarar på dina frågor och för en första diskussion om projektet. 

Vid en första intresseförfrågan om projektfinansiering brukar vi be om kortare beskrivning av projektidén och hur projektet relaterar till hållbarhetsaspekter och länets tillväxt. Det underlättar för alla parter att tidigt få en bild av projektidén och möjlighet till finansiering innan en ansökningsprocess startas.

Att ansöka

Ansökan om regionala projektmedel ska göras digitalt på Tillväxtverkets hemsida ”Min ansökan”. Innan ansökan skickas in måste en dialog ha förts med Region Västmanland, se kontaktuppgifter nedan. Innan ansökan går vi också igenom ansöknings- och beslutsprocessen med er på ett särskilt möte.

Ansök via Min ansökan

En kort skriftlig vägledning är framtagen för att hjälpa dig ansöka om regionala projektmedel och förstå vilka kostnader som är stödberättigande.

Vägledning till ansökan.pdf

Bilagor

Till ansökan ska bilagor såsom förändringslogik, medfinansieringsintyg, underlag som styrker firmatecknare och samverkansavtal om ni är fler som kommer driva projektet bifogas.

I ”Förändringslogik för hållbarhetsaspekter" ska det framgå hur projektet integrerar hållbarhetsaspekterna jämställdhet, likabehandling och miljö.

Mallen kan du ladda ner här: Förändringslogik för hållbarhetsaspekter.pdf

Filmen nedan förklarar förändringslogiken och hur du ska göra för att integrera hållbarhetsaspekterna i projektet.

 

Hur bedöms och beslutas en projektansökan?

Ansökan om projektmedel bereds av en grupp medarbetare på Regionala utvecklingsfövaltningen inom Region Västmanland. Vi bedömer om projektet uppfyller grundläggande förutsättningar, regelverk och om projektet kommer främja hållbar utveckling och tillväxt i Västmanlands län utifrån kriterierna nedan.

Beslut om projektmedel fattas av Regionstyrelsen eller Regional utvecklingsdirektör. Efter beslut skickas ett beslutsbrev till er som ansökt. Beviljade ansökningar följs upp med ett möte där vi tillsammans går igenom beslutet, villkor, uppföljning av projektet och hur ansökan om utbetalning ska göras.

Bedömningskriterier:

Samarbete

 • Kommun- och länsöverskridande insatser prioriteras. Minst tre kommuner i länet behöver nås av projektets insatser.
 • Projektet innehåller samarbete mellan flera olika organisationer, inom eller utanför länet.

Hållbarhet - mångfald, jämställdhet, miljö

 • Projektet använder jämställdhet, mångfald och miljö för att nå utveckling och tillväxt.

Målgruppsfokus

 • Projektet har relevanta målgrupper, inklusive företag inom styrkeområden.
 • Insatser baseras på behov hos projektets målgrupper, de är delaktiga i planeringen.

Strukturförändrande

 • Projektet har potential för spridning och implementering av resultaten till ordinarie verksamhet efter projektets slut.
 • Projektet har också medfinansiering från EU eller andra nationella medel.

Länets attraktivitet

 • Projektet stärker bilden av Västmanland.

Regelverk

Regionala projektmedel är ett anslag som fördelas från Näringsdepartementet till Tillväxtverket och de olika länen. Dessa medel kallas också 1:1 medel eller tillväxtmedel. Kopplat till projektmedel finns olika regelverk som projektet måste stämma överens med:

Regional utvecklingsstrategi 2030.pdf

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.pdf

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

EU:s regionala strukturfondsprogram

Projektansökningarna ska också vara förenliga med EU:s regionala strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning, särskilt i de fall finansiering också kommer sökas från något av dessa program.

Europeiska regionala utvecklingsfonden Östra Mellansverige

Europeiska socialfonden Östra Mellansverige

Läs mer


Kontakt

Bild på Anders Birberg;

Anders Birberg

Näringslivsutvecklare
021 - 4818276
Bild på Pernilla Pettersson;

Pernilla Pettersson

Näringslivsutvecklare
021 - 4818274

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor