Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Två kvinnor står utomhus och tittar på en telefon.

Stöd i folkhälsoarbetet

Region Västmanland arbetar med att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i ett Välmående Västmanland.

Enheten för folkhälsa i Region Västmanland ger regionalt stöd i att skapa förutsättningar för ett lokalt folkhälsoarbete. Vårt uppdrag handlar om att följa hälsans bestämningsfaktorer, folkhälsoutvecklingen, bidra till kunskapsutveckling, utveckla nya arbetssätt och implementera metoder. Vi arbetar också med att föra in folkhälso- och jämlikhetsperspektivet i relevanta beslutsprocesser i olika samhällssektorer. Vi är ett stöd för länets kommuner, och arbetar med att utveckla det hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården och att främja psykisk hälsa. Vi har ofta rollen att samla, samordna och driva gemensamma utvecklingsprocesser utifrån aktuell forskning, folkhälsoläget och analyser.

Enhetens arbete vilar på de folkhälsopolitiska målen. Du kan läsa om dem under fliken Målområden.

Vilket stöd kan vi ge?

Enheten för folkhälsa kan ge stöd:

 • I strategiskt planeringsarbete
 • Vid framtagning av lokala planer och strategier
 • Integrering av den Regionala utvecklingsstrategin och målet Välmående Västmanland
 • I analyser av befolkningsundersökningar och öppna jämförelser
 • Vid identifiering av relevanta indikatorer för att följa den lokala hälsoutvecklingen
 • Genom att ta fram utredningar, beslutsunderlag och kunskapssammanställningar som utgår från aktuellt kunskaps-, forsknings-, och hälsoläget
 • I processdagar/workshops kring folkhälsoarbete
 • I form av presentationsmaterial och underlag med koppling till lokala mål, livsvillkor, levnadsvanor och annat

Har ni behov av annat stöd, hör gärna av er. Det finns ett beställningsformulär längre ner under fliken Beställning av tjänster eller uppdrag.

Målområden

En god och jämlik hälsa leder till och ger förutsättningar för bland annat skolframgång, livskvalitet, ekonomisk trygghet, låg sjuklighet och långt liv. Det ger också förutsättningar för en attraktiv region som utvecklas. En jämlik hälsa är beroende av flera områden i människors liv och dessa beskrivs utifrån åtta målområden för jämlik hälsa. Enheten för folkhälsa arbetar utifrån dessa åtta samt psykisk hälsa och analys.

 • Det tidiga livets villkor
  Att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa är avgörande för att uppnå jämlik hälsa som barn och som vuxen.
 • Kompetenser, kunskaper och utbildning
  Att utveckla barns, ungas och vuxnas kompetenser och kunskaper genom lärande och utbildning är väsentligt för att uppnå jämlik hälsa. Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa.
 • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå jämlik hälsa. Sysselsättning och ekonomisk trygghet är viktigt för hälsan.
 • Inkomster och försörjningsmöjligheter
  Inkomster och försörjningsmöjligheter är betydelsefullt för att uppnå jämlik hälsa och en av de viktigaste faktorerna för sociala skillnader i hälsa.
 • Boende och närmiljö
  Att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa.
 • Levnadsvanor
  En god och jämlik hälsa uppnås genom främjande av individers handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor.
 • Kontroll, inflytande och delaktighet
  En god och jämlik hälsa uppnås genom att främja alla individers möjligheter till kontroll, inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet. Ett arbete med de mänskliga rättigheterna är av stor vikt.
 • En hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  Hälso- och sjukvård bör erbjuda vård som ger bästa hälsoresultat med befintliga resurser. Vården bör verka hälsofrämjande och förebyggande samt baseras på systematiskt jämlikhetsfokus där behandling utgår från patientens behov och möjligheter. Mer information om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård finns här.
 • Psykisk hälsa
  En god psykisk hälsa kan bidra till bland annat ökad framtidstro och tillit, skolframgång och ökad fysisk aktivitet. Det kan även bidra till bättre förutsättningar för att senare i liver skaffa sig en sysselsättning som kan bidra till god socioekonomi.
 • Analys
  Analys är viktigt för att följa och analysera hälsoläget. Det görs för att tillgängliggöra statistik så att ny kunskap kan ligga till grund för såväl det regionala som lokala planerings- och uppföljningsarbetet kring befolkningens hälsa och bestämningsfaktorer.

Samverkan med kommuner och andra aktörer

Folkhälsoarbete bedrivs bäst när olika samhällsnivåer samverkar. Länets kommuner, andra aktörer och Region Västmanland har olika ansvarsområden som kompletterar varandra i arbetet för en god och jämlik hälsa och ett Välmående Västmanland.

Här kan du se en kort film som ger inblick i det strategiska och praktiska folkhälsoarbete som sker på lokal och regional nivå i Sverige. Filmen speglar det arbete som görs av många aktörer tillsammans och ger en bild av det svenska folkhälsoarbetet. Filmen visar också Folkhälsomyndighetens roll i det gemensamma folkhälsoarbetet.

Hälsoutvecklingen bland barn och unga

I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen bland barn och unga genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung.

Hälsoutveckling bland vuxna

I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen bland vuxna genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen Liv och hälsa.

Region Västmanland arbetar för en god och jämlik hälsa i länet bland annat genom att:

 • Följa och analysera hälsoutvecklingen i länet.
 • Identifiera skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor mellan olika grupper.
 • Förmedla den kunskapen inom regionen samt till olika aktörer och befolkningen i länet. 

I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen bland vuxna genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen Liv och hälsa. Undersökningen genomförs vart fjärde år i samarbete med Region Uppsala, Region Sörmland, Region Värmland samt Region Örebro län. Ett stort antal slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 och äldre får besvara en enkät om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Undersökningen har funnits sedan år 2000. Under våren 2017 genomfördes undersökningen.

Beställning av uppdrag

Om du vill att vi ska hålla ett föredrag eller workshop när det gäller till exempel folkhälsostatistik kan du fylla i ett beställningsformulär här.

Resultat och rapporter

2017 Liv och hälsa i Mellansverige.pdf

2017 Rapport äldres liv och hälsa.pdf

2018 Hälsan i Västmanlands kommuner och områden.pdf

Beställning av tjänster eller uppdrag

Till dig som vill använda våra tjänster när det gäller exempel folkhälsostatistik i din kommun eller arena. Fyll i formuläret om du vill att vi ska hålla ett föredrag eller workshop.

Länk till beställningsformulär


Kontakt

Enheten för folkhälsa


Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor