Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Man skrattar vid dator med hörlurar i kontorsmiljö

Vägar framåt

Tillsammans med kommuner i länet arbetar vi i Region Västmanland för att ungdomar och unga vuxna i länet ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa.

För ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga

Att satsa på att främja hälsa och grundläggande utbildning hos barn och vuxna är centralt för länets utveckling och en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för en hållbar framtid. Skolframgång har en stark inverkan på hur livsvillkoren kommer se ut i vuxen ålder då det påverkar möjligheter till vidare utbildning, etablering på arbetsmarknaden, egen försörjning och boende samt psykisk och fysisk hälsa. Därför driver vi i Region Västmanlands tillsammans med fyra kommuner i länet projektet Vägar framåt. Tillsammans jobbar vi för att öka utbildningsnivån och hälsan bland unga i länet. Projektet pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.

Med finansiering från

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

Mål med projektet

Vägar framåt önskar ta ett regionalt liksom kommunalt ansvar för målgruppen unga i åldern 15-29 år som är i behov av stöd kopplat till studier och mående. Projektet ämnar bygga upp individers motivation till studier och ökad hälsa genom längre, sammanhållna stödinsatser. Dessa stödinsatser ges i samverkan mellan olika ansvariga verksamheter, däribland skolan. Projektet vill samla kunskap från forskning, tidigare genomförda insatser och personer som arbetar med målgruppen. Men framförallt vill man lyssna och lära från individerna i målgruppen. Kunskapen kommer användas i arbetet med att minska inflödet till målgruppen genom förebyggande och hälsofrämjande arbete, bland annat inom skolan.

Effektmål

  • En progression av tjejer och killars i målgruppens utbildningsresultat
  • En progression av tjejer och killars i målgruppens upplevda hälsa
  • Ökad kunskap om projektets målgrupper hos samverkansparterna
  • Minskat inflöde till målgrupperna genom förebyggande och hälsofrämjande arbete

Vägar framåt bidrar till mål 5; Att öka andelen som anger ett deras hälsa är bra eller mycket bra, mål 17; Att öka andel elever som fullföljer sina studier, mål 18; Att fler företag och organisationer hittar rätt kompetens, mål 19; Att öka andelen sysselsatta under målområdet Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt i Västmanlands regionala utvecklingsstrategi.

Projektet bidrar även till mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, och mål 10 Minskad ojämlikhet, inom de globala målen för hållbar utveckling.

ACT-metoden

Psykologen och forskaren Fredrik Livheim berättar om metoden ACT, Acceptance and Commitment Training och hur metoden kan användas förebyggande i samtal med unga. Se filmen om metoden ACT här.

Länk till slutkonferensen 16 november 2022

Vägar framåt har nu varit aktivt i två år. Den 16 november bjöd vi in till slutkonferens, och du har möjlighet att se konferensen via nedanstående länk. Välkommen att ta del av insikter och kunskap som sträcker sig från förebyggande arbete till åtgärdande arbete kopplat till barn och unga i åldern 15–29 år.

Se slutkonferensen här.

Programpunkter

08.30 Moderatorerna Chatarina Ståhl och Malin Wahlbom hälsar välkomna 

08.40 Marie Tollefsen Markström verksamhetschef Folkhälsa, RUS och bakgrund  

08.55 Magdalena Lundstedt, huvudprojektledare som introducerar projektet  

09.10 Nationalekonom Ingvar Nilsson: Om förebyggande arbete kopplat till hälsa och utbildning  

09.55 Fika  

10.25 Joakim Tranquist, utredare presenterar studien - Det är de som kan det här, som ser en, som försvinner.  

11.10 Mervärde av förebyggande insatser. Panelsamtal med Maria Linder, förvaltningsdirektör regional utveckling, Ingvar Nilsson och Joakim Tranquist   

11.40 Lunch 

12.40 Projektfilm med deltagande ungdomar  

13.05 Projektberättelser och resultat presenteras av projektledarna 

13.55 Mats Tyrstrup Docent vid Handelshögskolan i Stockholm: Samordning och de organisatoriska mellanrummen 

14.40 Fika  

15.10 Jonas Huldt, utvärderar Payoff, presenterar projektutvärderingen och socioekonomiskutvärdering  

15.55 Vad tar vi med oss och hur går vi vidare? Panelsamtal med styrgruppen, Marie Tollefsen Markström och Jonas Huldt.  

16.20 Summering  

16.30 Avslut  

Insatser i kommunerna

Arboga kommun

I Arboga kommun jobbar vi med målgruppen unga/unga vuxna mellan 16–29 år som är i behov av stöd och hjälp av andra att komma vidare till studier, sysselsättning, praktik eller arbete. Fokus ligger på att fler individer i den målgruppen ska påbörja, genomföra och avsluta sina studier på gymnasiet eller vuxenutbildningen. I Arboga vill vi därför erbjuda unga/ unga vuxna samtalsstöd under tiden de studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen med målet att de ska nå en gymnasieexamen och senare vidare ut i arbetslivet. Vi kommer också att utöka uppdraget för kommunernas aktivitetsansvar* och Dua** och ha en uppföljande och uppsökande verksamhet för unga vuxna mellan 20–29 år. Genom att också erbjuda olika hälsofrämjande insatser vill vi att unga/unga vuxna i Arboga ska få en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Ta del av eventet från Arboga här.

Hallstahammars kommun

I Hallstahammars kommun fokuserar vi på dig som individ. Utifrån ett lösningsfokuserat synsätt erbjuder vi motivationshöjande insatser som passar just dig. Vi lägger fokus på dina styrkor och resurser för att ta steg mot ditt önskade läge. Insatserna i Hallstahammars kommun riktar sig till dig som är mellan 15-29 år och vill ha hjälp att komma vidare i livet samt närmare arbete eller studier.

Ta del av eventet från Hallstahammar här.

Kungsörs kommun

I Kungsörs kommun vill vi arbeta för att hitta hållbara metoder för att främja närvaro, motivera och hitta det meningsfulla med studierna för kommunens elever från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Målet är att skapa goda förutsättningar för eleverna att få behörighet till vidare studier och därigenom skapa en känsla av sammanhang och självständighet och att stärka vår personal att jobba med målgruppen som behöver extra stöd.

Ta del av eventet från Kungsör här.

Sala kommun

I Sala kommun riktar vi oss mot ungdomar i åldrarna 15-20 som på grund av låga meritvärden riskerar att inte nå gymnasiebehörighet, avbrott från gymnasiet eller att inte nå examen. Dessutom har vi valt att rikta oss mot de ungdomar som ingår i målgruppen för kommunernas aktivitetsansvar*. Vi vill inom projektet prova arbetsmetoder och utveckla arbetssätt för att motivera ungdomar inom målgruppen till fortsatta studier och underlätta övergången till ny skolform.

Ta del av eventet från Sala här.

*Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

KAA omfattar unga under 20 år som:

  • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
  • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
  • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
  • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat

**Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Kungsörsmodellen

Region Västmanland har i projektet Vägar framåt arbetat för att ungdomar och unga vuxna ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa.

Under projektet Vägar framåt har man i Kungsör tagit fram har en metod vars syfte är att främja skolnärvaro och psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar. Metoden, Kungsörsmodellen, går ut på att varje deltagare regelbundet erbjuds individuellt samtalsstöd med kurator eller motsvarande. Samtalen behöver inte handla om skolan, utan om livet och måendet i stort. Genom ökad förståelse för sig själv och sin situation är tanken att bilden klarnar även kring varför det fungerar som det gör i skolan. Varje deltagare har också en utsedd mentor som är ansvarig för lärandet.

Via Vägar framåts sida på Kungsör kommuns hemsida har du möjlighet att ta del av projektet, Kungsörsmodellen och och därtill tillhörande material.  


Kontakt

Bild på Magdalena Lundstedt;

Magdalena Lundstedt

Utvecklingsstrateg

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English