Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland

Vägar framåt

Tillsammans med kommuner i länet arbetar vi i Region Västmanland för att ungdomar och unga vuxna i länet ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa.

För ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga

Att satsa på att främja hälsa och grundläggande utbildning hos barn och vuxna är centralt för länets utveckling och en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för en hållbar framtid. Skolframgång har en stark inverkan på hur livsvillkoren kommer se ut i vuxen ålder då det påverkar möjligheter till vidare utbildning, etablering på arbetsmarknaden, egen försörjning och boende samt psykisk och fysisk hälsa. Därför driver vi i Region Västmanlands tillsammans med fem kommuner i länet projektet Vägar framåt. Tillsammans jobbar vi för att öka utbildningsnivån och hälsan bland unga i länet. Projektet pågår mellan oktober 2020 och februari 2023.

Med finansiering från

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.png

Mål med projektet

Vägar framåt önskar ta ett regionalt liksom kommunalt ansvar för målgruppen unga i åldern 15-29 år som är i behov av stöd kopplat till studier och mående. Projektet ämnar bygga upp individers motivation till studier och ökad hälsa genom längre, sammanhållna stödinsatser. Dessa stödinsatser ges i samverkan mellan olika ansvariga verksamheter, däribland skolan. Projektet vill samla kunskap från forskning, tidigare genomförda insatser och personer som arbetar med målgruppen. Men framförallt vill man lyssna och lära från individerna i målgruppen. Kunskapen kommer användas i arbetet med att minska inflödet till målgruppen genom förebyggande och hälsofrämjande arbete, bland annat inom skolan.

Effektmål

  • En progression av tjejer och killars i målgruppens utbildningsresultat
  • En progression av tjejer och killars i målgruppens upplevda hälsa
  • Ökad kunskap om projektets målgrupper hos samverkansparterna
  • Minskat inflöde till målgrupperna genom förebyggande och hälsofrämjande arbete

Insatser i kommunerna

Arboga kommun

I Arboga kommun kommer vi jobba med målgruppen unga/unga vuxna mellan 16–29 år som är i behov av stöd och hjälp av andra att komma vidare till studier, sysselsättning, praktik eller arbete. Fokus ligger på att fler individer i den målgruppen ska påbörja, genomföra och avsluta sina studier på gymnasiet eller vuxenutbildningen. I Arboga vill vi därför erbjuda unga/ unga vuxna samtalsstöd under tiden de studerar på gymnasiet eller vuxenutbildningen med målet att de ska nå en gymnasieexamen och senare vidare ut i arbetslivet. Vi kommer också att utöka uppdraget för kommunernas aktivitetsansvar* och Dua** och ha en uppföljande och uppsökande verksamhet för unga vuxna mellan 20–29 år. Genom att också erbjuda olika hälsofrämjande insatser vill vi att unga/unga vuxna i Arboga ska få en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Hallstahammars kommun

I Hallstahammars kommun fokuserar vi på dig som individ. Utifrån ett lösningsfokuserat synsätt erbjuder vi motivationshöjande insatser som passar just dig. Vi lägger fokus på dina styrkor och resurser för att ta steg mot ditt önskade läge. Insatserna i Hallstahammars kommun riktar sig till dig som är mellan 15-29 år och vill ha hjälp att komma vidare i livet samt närmare arbete eller studier.

Kungsörs kommun

I Kungsörs kommun vill vi arbeta för att hitta hållbara metoder för att främja närvaro, motivera och hitta det meningsfulla med studierna för kommunens elever från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Målet är att skapa goda förutsättningar för eleverna att få behörighet till vidare studier och därigenom skapa en känsla av sammanhang och självständighet och att stärka vår personal att jobba med målgruppen som behöver extra stöd.

Sala kommun

I Sala kommun riktar vi oss mot ungdomar i åldrarna 15-20 som på grund av låga meritvärden riskerar att inte nå gymnasiebehörighet, avbrott från gymnasiet eller att inte nå examen. Dessutom har vi valt att rikta oss mot de ungdomar som ingår i målgruppen för kommunernas aktivitetsansvar*. Vi vill inom projektet prova arbetsmetoder och utveckla arbetssätt för att motivera ungdomar inom målgruppen till fortsatta studier och underlätta övergången till ny skolform.

Västerås kommun

Västerås stad har startat ett tvärprofessionellt närvaroteam bestående av projektledare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Närvaroteamets uppgift är att stödja skolorna i deras arbete samt samordna kompetensutvecklingen. Det kan handla om att ge konsultativt stöd till skolorna, utveckla samarbetet mellan interna och externa aktörer, riktade insatser till skolor som identifierats och analyserats i det systematiska kvalitetsarbetet, samt revidera och implementera dokumentationen i syfte att öka likvärdigheten kring hur alla skolor ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i frågor rörande elevers måluppfyllelse kopplat till närvarofrågor. I Västerås arbetar vi med alla högstadieskolor, grundsärskolor och kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. Vi riktar oss mot elever som har fyllt 15 år med lågt meritvärde och mer än 40% frånvaro (hemmasittare).

*Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

KAA omfattar unga under 20 år som:

  • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
  • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
  • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
  • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat

**Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Kontakt i din kommun

Vill du veta mer om vad vi gör i respektive kommun? Kontakta din kommuns lokala projektledare. 

Arboga kommun

Marita Garman
E-post: marita.garman@arboga.se

Hallstammars kommun

Daniel Holm
E-post: daniel.holm@hallstahammar.se

Malin Wahlbom
E-post: malin.wahlbom@hallstahammar.se

Kungsörs kommun

Ulrika Lindgren
E-post: ulrika.lindgren@kungsor.se

Sala kommun

Sara-Stina Klingberg
E-post: sara-stina.klingberg@sala.se

Sandra Eriksson
E-post: sandra.eriksson@sala.se

Västerås kommun

Aurora Maria Persson
E-post: aurora.maria.persson@vasteras.se


Kontakt

Bild på Magdalena Lundstedt;

Magdalena Lundstedt

Projektledare

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.