Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Barn står och väljer böcker på bibliotek
Foto: Johanna Stewart

Regional biblioteksplan 2023-2026

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Alla ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, utan avgränsning till de som har svenskt medborgarskap eller är folkbokförda i en viss kommun. De målgrupper som är särskilt prioriterade är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt barn och unga.

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. För Region Västmanlands del innebär det att biblioteksplanen ska omfatta de biblioteksverksamheter som Region Västmanland är huvudman för. Det är den regionala biblioteksverksamheten, Västmanlands läns museums arkiv och bibliotek samt Sjukhusbiblioteket vid Västmanlands sjukhus, som är organisatoriskt placerad inom Centrum för innovation, forskning och utbildning. Tärna folkhögskola, som är organisatoriskt placerad inom Regionala utvecklingsförvaltningen, har en boksamling som inte är en traditionell biblioteksverksamhet och omfattas därför i nuläget inte av den regionala biblioteksplanen.

Den regionala biblioteksplanen har som syfte att:

 • tydliggöra de regionala biblioteksverksamheternas roll i förverkligandet av
  regionplanen, den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen.
 • identifiera strategiska och prioriterade utvecklingsområden för samverkan med och mellan de olika biblioteken och andra aktörer i länet, i Sverige och internationellt.

Bibliotek i ett välmående Västmanland

I samstämmighet med bibliotekslagen ska den biblioteksverksamhet som bedrivs inom Region Västmanland i sin löpande verksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt följande prioriterade målgrupper:

 • Personer med funktionsnedsättning
 • Personer som har annat modersmål än svenska
 • Nationella minoriteter
 • Barn och unga

Alla barn har rätt till ett eget språk. En god språkutveckling är en grund till jämlik hälsa. Med ett rikt och utvecklat språk ökar barnets möjligheter i livet. Språket är viktigt för att kunna kommunicera och informera sig och för att kunna vara delaktig i samhället.

Region Västmanland vill:

Regional biblioteksverksamhet

 • Främja folkbibliotekens arbete med prioriterade målgrupper genom att öka användandet av användarcentrerad design för tjänster, miljöer och utbud.
 • Stärka stödet för och uppföljningen av de lokala biblioteksplanerna.
 • Utveckla samarbetet inom Språkfrö Västmanland och Bokstart Västmanland.
 • Stärka kompetensen inom läsfrämjande och utveckla samarbetet Västmanland läser.
 • Samverka med andra regionala aktörer kring medie- och informationskunnighet (MIK).

Sjukhusbiblioteket Västmanlands sjukhus

 • Erbjuda allmänheten tillgång till licensierade databaser och e-tidskrifter, i den mån avtalen tillåter.
 • Stödja patientens egenvård genom att erbjuda deltagande i biblioterapi, Läsning som läker.

Västmanlands läns museums bibliotek

 • Bidra till jämlik och fri tillgång till information och kunskap genom öppethållande avbibliotekets forskarsal.
 • Öka tillgängligheten till relevant litteratur på finska.

Bibliotek i ett tillgängligt Västmanland

Biblioteken är tillsammans Västmanlands största kulturinstitution och den som flest invånare tar del av i sitt vardagliga liv. Sedan 2015 samverkar biblioteken i Västmanland under namnet Bibliotek i Västmanland. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Även sjukhusbiblioteket inom Region Västmanland ingår i delar av samarbetet.

Den ökade digitaliseringen kräver ökad digital kompetens. Utan ökad kunskap och digital kompetens skapas klyftor i samhället när det ställs alltmer långtgående krav på att människor själva ska kunna orientera sig och själv använda tekniken.

Region Västmanland vill:

Regional biblioteksverksamhet

 • Bidra till ett ökat digitalt innanförskap bland länets invånare genom att främja folkbibliotekens digitala kompetens.
 • Stärka folkbibliotekens kommunikation och synlighet.
 • Säkerställa och utveckla samarbetet Bibliotek i Västmanland.
 • Skapa gemensamma arbetssätt och stärka det kollegiala samarbetet hos folkbiblioteken.

Sjukhusbiblioteket Västmanlands sjukhus

 • Synliggöra sjukhusbibliotekets kompetens inom hälso- och sjukvården.
 • Vara en aktiv del av utbildningsprogrammet introduktionsår för sjuksköterskor.
 • Ge fjärråtkomst till sjukhusbibliotekets e-resurser för hälso- och
  sjukvårdsförvaltningens personal.
 • Säkerställa att ett system finns på plats för enkel och transparant åtkomst till samma resurser utanför regionens nätverk som på insidan.

Västmanlands läns museums bibliotek

 • Samarbeta i nätverk inom ABM och med forskare i och utanför den akademiska världen.
 • Arbeta med att digitalisera delar av samlingen för att öka den digitala tillgängligheten till unika, och i vissa fall svårtillgängliga, trycksaker och lokalhistorisk litteratur.

Bibliotek i ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Biblioteken i länet är en viktig mötesplats för kunskapsinhämtning och livslångt lärande för invånarna. De erbjuder en mångfald av tjänster och har god kunskap om informationssökning samt erbjuder invånarna tillgång till forskning, litteratur och databaser som kan motivera människor till reflektion och engagemang.

Det finns idag en brist på bibliotekarier som kommer att öka ytterligare under de kommande åren. För att fortsatt kunna arbeta med att bistå i informations- och kunskapsinhämtning är det även viktigt att bibliotekspersonal får kompetensutveckling inom sitt yrke.

Region Västmanland vill:

Regional biblioteksverksamhet

 • Stötta folkbibliotekens arbete med metoder för livslångt lärande, social hållbarhet samhällsengagemang, demokrati och läsning.
 • Verka för kompetensutveckling för länets folkbibliotekspersonal.
 • Medverka i statliga satsningen Läsfrämjandelyftet.

Sjukhusbiblioteket Västmanlands sjukhus

 • Verka för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och utbildning för den egna personalen samt frigöra tid för sjukhusbibliotekets personal att möjliggöra detta.

Västmanlands läns museums bibliotek

 • Ge bibliotekets medarbetare möjlighet till kompetensutveckling inom kommunikation för att öka tillgängligheten till biblioteket och kännedom om dess bokbestånd. Detta ska ske genom relevanta utbildningar, och avsatt tid för omvärldsbevakning och besökarundersökningar.

Biblioteksverksamheter i Region Västmanland

Genomförande och organisation

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet.

Planen har tagits fram i samverkan mellan de olika biblioteksverksamheterna som berörs av planen. Verksamheterna har diskuterat gemensamma utmaningar, utvecklingsmöjligheter och omvärldsbevakning som bidragit till det gemensamma dokumentet. Den regionala biblioteksplanen är ett styrdokument och planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för var och en av verksamheterna, men anger också områden för samarbete dem emellan.

Lagar, styrdokument och strategier

Följande styrdokument och lagar har varit viktiga utgångspunkter för biblioteksplanen. Några är gemensamma för regional biblioteksverksamhet och för sjukhusbiblioteken, några berör enbart respektive verksamhetsområde.

Gällande lagstiftning

 • Bibliotekslag (2013:801)
 • Museilag (2017:563)
 • Lag om nationella minoriteter och
  minoritetsspråk (2009:724)
 • Diskrimineringslag (2008:567)
 • Lag om Förenta nationernas konvention om
  barnets rättigheter (2018:1197)


Regionala styrdokument

 • Regional kulturplan för Västmanland 2023–
  2026
 • Regional utvecklingsstrategi 2030 – Vår
  strategi för ett livskraftigt Västmanland

Övrigt

 • Agenda 2030
 • Sveriges nationella kulturpolitiska mål
 • Strategi för ett starkt biblioteksväsende
  2022–2025
 • International Federation of Librariy Associations and Institutions (IFLA) Global Vision

Uppföljning

Biblioteksplanens utvecklingsområden och mål konkretiseras ytterligare i insatser som formuleras i verksamhetsplaner. Planerna uppdateras och följs upp årligen.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English