Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Tre personer vandrar ute i naturen

Omställning och återhämtning av besöksnäringen

Vi har satsat på företagsutveckling och destinationsutveckling för att öka besöksnäringens förutsättningar att hantera de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Tillsammans har vi på ett hållbart sätt stärkt lönsamheten och konkurrenskraften i västmanländska turismföretag.

Omställning 2020-2022

Pandemin slog hårt mot svensk besöksnäring. Branschen gick från att vara en av de snabbast växande näringarna till att bli en av de hårdast drabbade av de negativa effekterna som covid-19 förde med sig. I en unikt snabb process under sommaren 2020 beviljade Tillväxtverket Region Västmanland i samverkan med turismföretag och Länsstyrelsen medel för en satsning på affärsutveckling inom besöksnäringen. Projektet pågick 2020-10-01 – 2023-04-30.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Beskrivning av satsningen

Syftet

Syftet med satsningen var att deltagande turismföretag skulle kunna ställa om, återhämta sig snabbare efter pandemin och skapa nytta för fler verksamheter. Insatserna skulle även bidra till att utveckla tematiska destinationer som skapar effekter för näringen i ett mer långsiktigt perspektiv.

Tre spår

Projektet var brett upplagt med insatser i tre spår:

 • Direkta företagsstöd för rådgivning och investeringar.
 • Särskilda insatser med fokus på verksamheter av betydelse för destinationen som helhet.
 • Utveckling av destinationer och tematiska områden.

Övergripande mål

Det övergripande målet var att deltagande turismföretag skulle kunna ställa om, återhämta sig snabbare och skapa nytta för fler verksamheter.

Projektmål

För att uppnå det övergripande målet hade projektet följande projektmål:

 • Att deltagande företag har ställt om sina verksamheter så att de på ett hållbart sätt står bättre rustade för denna och liknande kriser i framtiden.
 • Att förutsättningarna för ökad lönsamhet hos turismföretagen har förbättrats när coronapandemins påverkan avtar.
 • Att de främjande organisationerna har förbättrat sin förmåga att kommunicera mot aktuella målgrupper samt att mäta och utvärdera resultaten av den samlade kommunikationen.
 • Att en samverkansmodell har tagits fram för ökad konkurrenskraft med naturreservat som utgångspunkt.

Resultat och effekter

Resultat

Utvärderingen med deltagande verksamheter visar att:

 • Samtliga anser att projektet uppnått målen med de insatsområden de deltagit i.
 • Samtliga bedömer att de kommer ha fortsatt nytta av resultaten i mycket hög grad.
 • Samtliga kan rekommendera andra att medverka i projekt som Västmanland turism driver.

Några av kommentarerna från utvärderingen om verksamheternas omställning och projektets framgångsfaktorer:

"Genom att bredda utbudet i samverkan med andra kan vi fokusera på det vi är bra på utan att själva behöva göra ännu mer. Det innebär också att vi kan skapa mervärden av de investeringar vi redan gjort och gör".

"Andelen privata kunder har ökat, och vi har fler ben att stå på".

"Vi har haft tillgång till bra engagerad diskussionspartner, olika specialkunskaper, ett bra nätverk och vägledning. Det har tillsammans med vårt egna engagemang skapat en bra grund för samverkan och utveckling"

Några av kommentarerna från utvärderingen om projektets utmaningar:

"Utifrån att en stor del har genomförts under pandemin så har det i sig varit en utmaning, men även en möjlighet att tänka nytt. Att prata om samverkan är enkelt, men att starta en ny samverkan mellan verksamheter som kämpar för sin överlevnad i en besvärlig situation är desto svårare. Viljan fanns, men att hitta modellen för hur det skulle kunna fungera i praktiken tog tid".

"De olika aktörerna har olika tider på året, då man har hög arbetsbelastning. När vi haft det lugnt, så har någon annan högt tryck, och vise versa, så varit lite svårt att få till möten osv. ibland".

Exempel på uppnådda resultat:

 • Tre boendeanläggningar – som även erbjuder aktiviteter i området Svartådalen – har via projektet samlats kring en gemensam idé att profilera området som en destination för återhämtning och hälsa. Detta i syfte att nå nya målgrupper och med tesen, att behovet av återhämtning och en önskan om att ägna ledig tid till att få en mer hälsosam livsstil, borde öka efter pandemin. Hälsodestination Svartådalen har genom projektet skapat förutsättningar för att nå en helt ny målgrupp.  

 • Projektet strävade efter att utveckla två outdoorcentrum, för att aktörer som verkar i området Björnön utanför Västerås och området kring Kungssörstorp i Kungsör skulle nå nya målgrupper. Idén var, att utifrån svemestertrenden och det ökade intresset för aktiviteter i naturen, locka nya målgrupper från hela landet och, i förlängningen i viss mån, även från närliggande utlandsmarknader. De outdoorcentrum som projektet arbetat med har genom ökad kompetens, bättre bildmaterial och ett enhetligt skyltprogram ökat sin professionalitet och därmed ökat sina förutsättningar att nå en större målgrupp som dessutom besöker länet längre ifrån. Därmed kan delar av den målgruppen behöva övernattningar som leder till spendering av mer pengar.

 • Utbildningsinsatsen Paketera Mera, där 20 aktörer deltog, har gett ökad kompetens om paketering, rätt budskap till rätt kund, revenue management och sampaketering för nya målgrupper.

 • Den digitala karta som Västerås Convention Bureau tagit fram inom projektet ger mötesindustrin i Västerås bättre förutsättningar att sälja in sina erbjudanden och jobba aktivt med merförsäljning som sprider sig till andra aktörer i området.

 • De främjande organisationerna har fått ökad förmåga att kommunicera mot aktuella målgrupper, genom att projektet tagit fram målgruppsanpassat bild och filmmaterial samt en lathund för storytelling.

 • Ett omfattande verktyg för webbinventering har tagits fram och gjorts tillgänglig för berörda främjande organisationer. Verktyget syftar till att ge en indikation på turismaktörers nivå av professionalitet och bygger på att via aktörens webbplats bedöma detta utifrån 47 aspekter. Det samlade resultatet av flera aktörer kommer också ge värdefull information om behov av insatser och kompetensutveckling på destinationsnivå.

 • Ett skyltprogram för enhetlig skyltning av cykel-, vandring-, paddling- och skridskoleder har tagits fram och kopplats till Västmanlands länsövergripande satsning Trails of Västmanland i syfte att på lång sikt få till bättre och mer enhetlig skyltning i naturen. Skyltprogrammet berör ledskyltar, spårstart och övrigt och utmynnar i en manual som det står fritt för alla länets ledhuvudmän att använda.

 • En ledutvecklare anlitades för att löpande under projekttiden stödja ledhuvudmännen i framtagandet av nya leder samt för att ta fram målgruppsanpassade ledbeskrivningar. Ledutvecklaren har även bidragit till vidareutvecklingen av webbplatsen Trails of Västmanland och marknadsföringen av ToV i sociala kanaler.

 • Region Västmanlands företagsstöd anpassades till den hårt drabbade besöksnäringen. Inom projekttiden har följande stöd tagits fram:
  - Marknadsföring nya målgrupper – 200 000 kr/sökande (avslutat).
  - Tillfälligt stöd turismföretag – 60 000 kr/sökande (avslutat).
  - Stöd för turismföretag i samverkan – 900 000 kr/samverkan (från 2023 sänkt till 500 000 kr).
  - Mikrobidrag – 60 000 kr/sökande (ersätter Tillfälligt stöd turismföretag – gäller nu alla branscher).
  Dessa stöd finansierades inte via projektet, utan är en del av Regionens företagsstöd >.

Kontakt

;

Henrik Wester, projektledning

Turismchef, Västmanland Turism – en del av Region Västmanland
0214818254
;

Lina Ekdahl, insatsområde Kungsör

;

Minéa Funk, insatsområde Norberg

Turismsamordnare, Norbergs kommun
022329046
;

Daniel Watkinson, insatsområde Sala

Fritidsutvecklare, Sala kommun
0224747830
;

Hans Markström, insatsområde Skinnskatteberg

Turismsamordnare, Skinnskattebergs kommun
0222515740

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English