Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#3 Öka tryggheten

Att de platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid upplevs som trygga är en viktig del i ett attraktivt län.

Våra livsmiljöer ska främja hälsan och vara välkomnande och inkluderande för alla. Att Västmanlands platser och miljöer är socialt, ekonomiskt och fysiskt tillgängliga är en förutsättning för mänsklig utveckling. Genom att arbeta för att minska problem såsom kriminalitet, parallellsamhällen, social oro och konflikt mellan grupper kan vi uppnå en starkare social sammanhållning och ökad känsla av trygghet hos människorna i länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Trygghet där man bor

En god närmiljö bidrar till känsla av trygghet och tillit

Att känna trygghet är ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa och välbefinnande.

Hela samhället behöver aktiveras för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor vill bo och vara. Trygghet handlar både om tillit och att vara i säkerhet från verklig fara. Här är hemmet och vår närmiljö viktiga platser. Det är där vi tillbringar en stor del av vår fritid, får återhämtning och träffar andra människor för sociala aktiviteter. Även platsen fysiska utformning påverkar upplevelsen av trygghet.

Trygghetsarbete – ett teamwork med rätt förutsättningar.

Under 2019 har vi utvecklat vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Tillsammans med vår kommunpolis är vi först i Sverige med Medborgarlöften som förnyas var tredje månad. De baseras på återkommande lägesbilder som funktioner från kommunala verksamheter är med och tar fram. Lägesbilderna rapporteras till det lokala Brottsförebyggande rådet. Invånarna i Fagersta involveras genom samverkan med bland annat nattvandrare, föreningar och individer. Vi har även tagit fram digitala tjänster där man kan rapportera in om man upplever otrygghet på en specifik plats samt delta i en trygghetsenkät. (Annika Hedberg Roth, utvecklare med inriktning folkhälsa och jämlikhet, Fagersta kommun)

Större andel män än kvinnor känner sig trygga i bostadsområdet i Västmanlands län 2017

Andel personer (30 år eller äldre) som känner sig säker och trygg för att inte bli angripen eller utsatt för hot i bostadsområdet

Totalt sett i länet känner sig 93 procent män och 89 procent kvinnor säker och trygg för att inte bli angripen eller utsatt för hot i bostadsområdet 2017. I tre av länets kommuner är det en större andel kvinnor än män som känner sig trygga i bostadsområdet.

Källa: Liv och hälsa

34 procent av befolkningen i länet avstår ibland eller ofta från att gå ut på grund av rädsla

i Köping är det 40 procent som anger att de ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla. I Norberg är motsvarande andel 23 procent, det är lägst i länet.

Andel av befolkningen (16-84 år) som anger att de ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla. Statistik från 2020.

Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Mörkare färg: Lägre trygghetskänsla
Ljusare färg: Högre trygghetskänsla

Trygghet i skolan

Elevers skolmiljö ska präglas av trygghet och studiero

Trygghet i klassrummet är en förutsättning för att nå de nationella kunskapsmålen.

En trygg skolmiljö bidrar till och påverkar elevers förutsättningar att lära sig och utvecklas som individ. Det är viktigt att även vägen till och från skolan upplevs som trygg. Det kan handla om att säkerställa att gång- och cykelbanor är ordentligt upplysta till åtgärder för att minska utsatthet och trakasserier på bussen. Även förebyggande och främjande insatser för att minska det fysiska och psykiska våldet i skolan behövs för att öka tryggheten.

Större andel pojkar än flickor känner sig alltid trygga i skolan

Andel elever i Västmanlands län som alltid känner sig trygga i skolan 2020

I årskurs 7 känner sig 32 procent av flickorna och 48 procent av pojkarna alltid trygga i skolan. Andelen som känner sig trygga i skolan är större i senare årskurser. I årskurs 2 i gymnasiet känner sig 57 procent av flickorna och 72 procent av pojkarna alltid trygga i skolan.

Källa: Liv och hälsa ung

Stora skillnader i trygghet i skolan mellan kommunerna i länet

I Köping, Västerås och Surahammar känner sig hälften av skoleleverna alltid trygga i skolan. 57 procent av eleverna i Skinnskatteberg och 40 procent av eleverna i Fagersta känner sig alltid trygga i skolan.

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och år 2 i gymnasiet som alltid känner sig trygga i skolan 2020.

Källa: Liv och hälsa ung

Mörkare färg: Högre trygghetskänsla
Ljusare färg: Lägre trygghetskänsla

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av undersökningarna ”Liv och hälsa” samt "Liv och hälsa ung". Undersökningarna bygger på enkäter i vilka de tillfrågade svarar på en bredd av frågor.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor