Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#3 Öka tryggheten

Att de platser och miljöer som utgör vår vardag och fritid upplevs som trygga är en viktig del i ett attraktivt län.

Våra livsmiljöer ska främja hälsan och vara välkomnande och inkluderande för alla. Att Västmanlands platser och miljöer är socialt, ekonomiskt och fysiskt tillgängliga är en förutsättning för mänsklig utveckling. Genom att arbeta för att minska problem såsom kriminalitet, parallellsamhällen, social oro och konflikt mellan grupper kan vi uppnå en starkare social sammanhållning och ökad känsla av trygghet hos människorna i länet.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

Trygghet där man bor

En god närmiljö bidrar till känsla av trygghet och tillit

Att känna trygghet är ett grundläggande behov och en viktig skyddsfaktor för människors hälsa och välbefinnande.

Hela samhället behöver aktiveras för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor vill bo och vara. Trygghet handlar både om tillit och att vara i säkerhet från verklig fara. Här är hemmet och vår närmiljö viktiga platser. Det är där vi tillbringar en stor del av vår fritid, får återhämtning och träffar andra människor för sociala aktiviteter. Även platsen fysiska utformning påverkar upplevelsen av trygghet.

Större andel män än kvinnor känner sig trygga i bostadsområdet i Västmanlands län 2022

Andel personer (18 år eller äldre) som känner sig säker och trygg för att inte bli angripen eller utsatt för hot i bostadsområdet

Totalt sett i länet känner sig 93 procent av männen och 90 procent av kvinnorna säkra och trygga för att inte bli angripen eller utsatt för hot i bostadsområdet 2022. I fyra av länets kommuner är det en större andel kvinnor än män som känner sig trygga i bostadsområdet (Fagersta, Norberg, Skinskatteberg och Surahammar).

Källa: Liv och hälsa

30 procent av befolkningen i länet avstår ibland eller ofta från att gå ut på grund av rädsla

I Hallstahammar och Köping är det ungefär var tredje vuxen som anger att de ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla. I Norberg är motsvarande andel 20 procent, vilket är lägst i länet. Medelvärdet för hela länet är 30 procent, vilket kan jämföras med den förra Liv och hälsaundersökningen från 2017, då andelen var 28 procent. 

Andel av befolkningen (18+ år) som anger att de ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla. 

Källa: Liv och hälsa Resultat

Mörkare färg: Lägre trygghetskänsla
Ljusare färg: Högre trygghetskänsla

Trygghet i skolan

Elevers skolmiljö ska präglas av trygghet och studiero

Trygghet i klassrummet är en förutsättning för att nå de nationella kunskapsmålen.

En trygg skolmiljö bidrar till och påverkar elevers förutsättningar att lära sig och utvecklas som individ. Det är viktigt att även vägen till och från skolan upplevs som trygg. Det kan handla om att säkerställa att gång- och cykelbanor är ordentligt upplysta till åtgärder för att minska utsatthet och trakasserier på bussen. Även förebyggande och främjande insatser för att minska det fysiska och psykiska våldet i skolan behövs för att öka tryggheten.

Större andel pojkar än flickor känner sig alltid trygga i skolan

Andel elever i Västmanlands län som alltid känner sig trygga i skolan 2020

I årskurs 7 känner sig 32 procent av flickorna och 48 procent av pojkarna alltid trygga i skolan. Andelen som känner sig trygga i skolan är större i senare årskurser. I årskurs 2 i gymnasiet känner sig 57 procent av flickorna och 72 procent av pojkarna alltid trygga i skolan.

Källa: Liv och hälsa ung

Stora skillnader i trygghet i skolan mellan kommunerna i länet

I Köping, Västerås och Surahammar känner sig hälften av skoleleverna alltid trygga i skolan. 57 procent av eleverna i Skinnskatteberg och 40 procent av eleverna i Fagersta känner sig alltid trygga i skolan.

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och år 2 i gymnasiet som alltid känner sig trygga i skolan 2020.

Källa: Liv och hälsa ung

Mörkare färg: Högre trygghetskänsla
Ljusare färg: Lägre trygghetskänsla

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

Delmålets uppfyllelse utvärderas med hjälp av undersökningarna ”Liv och hälsa” samt "Liv och hälsa ung". Undersökningarna bygger på enkäter i vilka de tillfrågade svarar på en bredd av frågor.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.