Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Målområde: Ett välmående Västmanland

Mål#4 Öka tilliten i samhället

Social sammanhållning är viktigt för att ett samhälle ska kunna fungera.

Tillit och sammanhållning är något som binder oss samman, som får oss att känna att vi ingår i en helhet och att samarbeta för att nå gemensamma mål. Det handlar om tillhörighet, identifikation, gemensamma värden och tolerans. Idag ser vi ojämlikhet i livsvillkor och brist på jämställdhet både inom Västmanlands län och mellan olika grupper av västmanlänningar. Det finns även stora skillnader i kvalitet och tillgång på samhällsservice såsom skola och sjukvård. Det kan i sin tur leda till än mer ojämlikhet som i vissa fall kan leda till att vissa grupper upplever ett utanförskap. Det kan även leda till minskad tillit och ökad polarisering samt ökad förekomst av hot och våld samt en sämre hälsa i befolkningen.

 

Om diagrammen
Diagrammen på sidan är interaktiva och du kan välja att dölja eller visa olika mätpunkter.

  

Tillit till människor

Tillit till andra människor skapar sammanhållning i länet

Länder där befolkningen känner hög tillit har i regel en stabil demokrati, god folkhälsa, låg korruption och brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet.

Tillit till andra människor är vanligare bland äldre

Andel som svarat att de i allmänhet kan lita på de flesta människor

Högst andel med tillit till andra människor finns i gruppen 85+. Bland flickor i årskurs 9 litar endast 38 procent på de flesta människor 2020.

Källa: Liv och hälsa ung / Liv och hälsa

*Statistik från 2020 (skolungdomar) och 2017 (vuxna).

Större andel pojkar än flickor tycker att man kan lita på de flesta människor 2020

Total andel skolungdomar i årskurs 7, 9 och 2 i gymnasiet som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor

Skinnskatteberg är den kommun där högst andel skolungdomar uppger tillit. 66 procent av pojkarna och 52 procent av flickorna tycker att man kan lita på de flesta människor.

Källa: Liv och hälsa ung

73 procent i Sala tycker att man kan lita på de flesta människor

Sala, Kungsör och Västerås är de kommuner i länet där störst andel tycker att man kan lita på de flesta människor.

Total andel vuxna (16-84 år) som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor 2020

Källa: Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

30 procent av invånarna i Västmanlands län saknar tillit till andra 2020

Andel av invånarna 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Andel invånare som saknar tillit till andra är hög i Västmanlands län men minskade 2020. I en jämförelse mellan länen är det endast två län där en högre andel saknar tillit till andra människor.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor

*Statistiken baseras på data från 2018 och 2020

Tillit till samhällsinstitutioner

Anpassa tjänster efter behov

För att bygga tillit behöver västmanlänningen känna trygghet i att den tjänst som levereras är av god kvalitet och anpassad utifrån dennes behov.

Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att medborgare känner tillit till olika samhälleliga institutioner. Flera rapporter pekar dock mot att tilliten minskar och att det finns skillnader mellan kvinnor och män samt mellan olika sociala grupper. Kvinnor skattar högre tillitsnivåer än män och gruppen med hög social position skattar högre tillitsnivåer än gruppen med låg social position. Det finns ett samband mellan institutioners funktionssätt och medborgarnas förtroende för dessa.

Förtroende för institutioner är vanligare bland kvinnor än bland män

Andel personer i Västmanlands län som har ganska stort eller mycket stort förtroende för olika institutioner 2017

Arbetsförmedlingen har lägst förtroende av institutionerna i undersökningen. 75 procent har ganska stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Folktandvården, barnomsorgen och polisen har också stort förtroende.

Källa: Liv och hälsa

Förtroende för institutioner vanligare bland personer med eftergymnasial utbildning

Andel personer i Västmanlands län som har ganska stort eller mycket stort förtroende för olika institutioner 2017

Källa: Liv och hälsa

Uppföljning

Hur följer vi upp delmålet?

Här presenterar vi hur och vad vi mäter.

För att mäta uppfyllelse av delmålet används Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. Resultaten i undersökningen baseras på en urvalsundersökning som genomförs med enkäter.

Läs hela strategin för ett livskraftigt Västmanland

Regional utvecklingsstrategi 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.