Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Ett litet vattenfall rinner ner i en å

Så minskar vi stigmatisering av psykisk ohälsa

Vi på Region Västmanland arbetar tillsammans med länets kommuner och civilsamhälle för att öka kunskapen kring psykisk hälsa och suicid. Utvecklingsarbetet kommer att pågå 2022–2024 och ske i samverkan med aktörer i länet samt löpande följas upp och utvärderas.

Den här filmen handlar om Region Västmanlands utvecklingsarbete för att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid. Utvecklingsledare Linda Sahlström berättar mer om arbetet.

Vad gör vi för att minska stigmat kring psykisk ohälsa och suicid?

Nu pågår en kraftsamling i arbetet gällande psykisk hälsa och suicidprevention. Inom Region Västmanland driver verksamheten folkhälsa tillsammans med Folkhälsomyndigheten ett arbete för att minska stigmatisering av psykisk ohälsa och suicid genom att genomföra kunskapshöjande insatser till personer som möter barn, unga och äldre, men även insatser riktade direkt till allmänheten i stort. Regionens roll kommer både vara att samordna stödet ut till kommuner och föreningar som önskar få ta del av kunskapshöjande insatser riktat till sin personal, men även att arrangera kunskapshöjande insatser direkt till allmänheten. Det är även av vikt att regionen fortsatt arbetar med att säkerställa rutiner för bemötande av personer med psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvården för att kunna ta ett gemensamt grepp för att minska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa och suicidalitet.

Samverkan

För att vi ska få till en förändring och lyckas minska stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är samverkan av mycket stor vikt. Just nu samverkar vi med Folkhälsomyndigheten och brukarorganisationen NSPH Västmanland samt länets kommuner för att få till ett sammanhållet arbete för hela Västmanland.

Bakgrund

Världshälsoorganisationen beräknar att den psykiska ohälsan redan år 2030 kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen, så även i Sverige. För ungdomar gäller det redan idag. I Västmanland har andelen unga som uppger att de mår dåligt ökat, både för killar och för tjejer. Även den psykiska ohälsan bland vuxna låginkomsttagare har ökat de senaste åren, samtidigt som den har minskat bland höginkomsttagare. Detta bidrar till en ökad ojämlikhet i psykisk ohälsa.

Ett minskat stigma kring såväl psykisk hälsa som suicid kommer att underlätta för många personer att tala om sina problem och att söka hjälp tidigare. Att inte bara våga tala om sitt mående, utan även få en fråga om sitt mående, är viktigt för att åstadkomma en förändring och minska stigmat. Vi ser att en generell satsning behöver göras i samhället för att minska stigmat, men också att det behövs riktade insatser till två utsatta grupper, barn/unga samt äldre.

Mål med utvecklingsarbetet

Det övergripande målet för utvecklingsarbetet kopplat till stigma i Västmanland är att alla som arbetar och möter barn och unga samt äldre ska känna sig bekväma med att fråga och prata om psykisk hälsa. Målen förtydligas ytterligare under utvecklingsarbetets gång.

Delmål för utvecklingsarbetet är:

  • De som arbetar och möter barn och unga samt äldre och som deltagit i våra kunskapshöjande insatser ska uppleva en ökad trygghet i att bemöta och prata om psykisk ohälsa.
  • Genomföra minst tio kunskapshöjande insatser kopplat till psykisk (o)hälsa under 2022–2024. Dessa ska rikta sig till allmänheten med en bredd av målgrupper (exempelvis ålder, kön, etnicitet) för att fånga upp så många som möjligt.

Vad säger Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten säger att alla ska ha samma möjligheter till en god psykisk hälsa. De säger också att det i regionernas folkhälsouppdrag ingår att bidra till en jämlik psykisk hälsa och att arbetet för att minska stigmatisering gentemot personer med psykisk ohälsa utgör en viktig del av det främjande och förebyggande arbetet.

För att på bred front arbeta med att motverka stigman kring psykisk ohälsa och suicid kan man

  • göra kunskapshöjande och attitydförändrande insatser
  • rikta arbetet mot olika målgrupper på olika nivåer i samhället
  • i möjligaste mån göra vetenskapliga insatser som syftar till att höja kunskap om psykisk hälsa, förbättra attityder och minska diskriminerande beteenden
  • integrera arbetet i befintliga verksamhetsstrukturer på olika nivåer
  • koppla insatserna till det arbete som drivs av relevanta patient-, brukar- och anhörigföreningar
  • involvera personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, både i planering och genomförande.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens egen hemsida här.

Broschyr: Våga prata om psykisk ohälsa

Vill du ha stöd och hjälp redan nu för hur du kan prata med någon som mår dåligt? Vi har vi tagit fram en broschyr där du får handfasta tips kring hur du kan tänka och vilka frågor du kan ställa när en person i din närhet inte mår bra. 

Broschyr: Våga prata om psykisk ohälsa.pdf


Bild på Linda Sahlström;

Linda Sahlström

Utvecklingsledare, Verksamhet Folkhälsa
021-48 18 331

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English