Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vårdgaranti och valfrihetsvård

Patientlagen (2014:821) finns för att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen förtydligar och utvidgar också kravet på information i vårdens kontakt med patienten.

Patientens möjligheter till val av vård över landstingsgränser samt personalens informationsskyldighet har utökas. Alla patienter, oavsett var man är folkbokförd, ska prioriteras efter det medicinska behovet.

Administration av köpt vård

​Hanteringen av fakturor för köpt vård är centraliserad till Ekonomistöd. Budget och kostnadsansvar är utlagda på kliniknivå med undantag för akutsjukvården som redovisas centralt.

Fakturor överstigande 50 000 kronor skickas till mottagningsattestant/verksamhetschef för granskning och godkännande. Övriga fakturor hanteras helt inom Ekonomiservice.

Ansvarig för uppföljning av köpt vård

Gustav Tapper, Controllerservice (tel 74534)
Anna Elthammar Heikkinen, Controllerservice (tel 74136) 

Fakturor hanteras av:

Riks och regionvårdsgruppen, ekonomiservice (tel 76488)

Mejl: rorfakturor@regionvastmanland.se

Per-Otto Olsson (tel 76692) är medicinsk rådgivare för den köpta specialistsjukvården.

Maria Rehn (tel 73888) är kontaktperson på Västmanlands Sjukhus stab.

Dokument

Administration av köpt vård.pdf

Fritt vårdval

Det fria vårdvalet i öppen vård omfattar alla vårdnivåer, även den öppna högspecialiserade regionsjukvården.

Det innebär:

 • Patient kan söka primärvård eller öppen specialistvård vid olika kliniker inom länet eller i ett annat landsting. Patienten måste inte motivera sitt val eller vänta en viss tid, utan kan använda sig av denna möjlighet från första dagen.
 • Patient kan lista sig på en vårdcentral var som helst i länet eller i ett annat landsting. Inom primärvården i Västmanland kan patient inte söka vård hos enskilda yrkesgrupper (läkare, barnmorska, dietister, fysioterapeut mm) vid en annan vårdcentral inom regionen än på den vårdcentral hen är listad på.
 • Patient kan även söka rehabilitering i öppenvård, även sådan som region Västmanland inte erbjuder

För att patienten ska kunna välja en privat mottagning eller vårdcentral ska dessa ha ett avtal med något landsting/region i landet.

Specialistvård

En remiss från läkare i Region Västmanland eller i annat landsting kan användas för att söka specialistvård på annat håll i landet.

Patienten kan söka vård direkt, men det kan krävas en remiss. Då ansvarar patienten själv för att ta reda på om den vårdgivare hen vill använda har ett avtal med Region Västmanland eller något annat landsting/region.

Polikliniska operationer/annan behandling kan göras utan godkännande i förväg.

Patient som vill få operation eller behandling inom slutenvården (dvs. med inläggning) i annan region/landsting måste först få vårdbehovet fastställt här i regionen och ett godkännande i form av en remiss. Om bedömd behandlingen följer samma indikationer som i Region Västmanland kan patienten få vård hos den sökta vårdgivaren.

Patienten står själv för alla merkostnader som exempelvis resor, och uppehälle vid eget vårdval.

Länkar

SKL Valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård

Patientlagen, valfrihet, remisser och vårdgaranti

Informationblad till allmänheten om vårdgaranti och fritt vårdval

Utomlänsvård

I dokument Patientlagen, valfrihet, remisser och vårdgarantin finns en sammanfattning av patientlagen och hur den tillämpas i Region Västmanland när det gäller val av vårdgivare, remissregler och vårdgaranti. Se innehåll i dokumentet enligt punktlistan nedan.

 • Valfrihetsvård
 • Patientlagen
 • Remissregler i Region Västmanland
 • Egen vårdbegäran
 • Vårdgaranti
 • Högspecialiserad vård – när vården inte kan ges i Region Västmanland
 • Laboratorie- och röntgenundersökning
 • Screeningundersökning
 • Läkemedelsförskrivning
 • Hjälpmedel
 • Patientavgifter och sjukreseersättning
 • Utomlänspatient
 • Planerad vård utomlands

Länkar

Riksavtal för utomlänsvård

Regional prislista

Prislista Fysiologkliniken 2018 Region Västmanland

Prislista Laboratoriemedicin 2018 Region Västmanland

Prislista Röntgenkliniken 2018 Region Västmanland

 

Vårdgaranti

Det finns en lagstadgad (Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30) vårdgaranti som gäller för alla patienter i Sverige. Vårdgarantin i Region Västmanland omfattar alla som är folkbokförda i länet. Vårdgarantin innebär att patienten ska få vård inom en viss tid. Om mottagning/klinik inte kan uppfylla vårdgarantin ska patienten erbjudas besök eller behandling hos annan vårdgivare. Akut vård berörs inte av vårdgarantin.

Det här är vårdgarantin

0 dagar: Samma dag som patienten söker hjälp ska hen få kontakt till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen som gör en första bedömning om patientens tillstånd är sådant att det direkt kan omhändertas genom exempelvis egenvårdsråd eller om vidare kontakt med vårdcentral är befogad.

3 dagar: Har patienten ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring eller förändring av ett tidigare känt problem eller en utebliven behandlingseffekt är patienten en vårdgarantipatient och ska få en medicinsk bedömning inom 3 dagar. Vem som gör bedömningen beror på patientens behov. Bedömningen görs av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

90 dagar - Specialistvård: Om remiss skickas till den planerade specialiserade vården ska patienten få en tid för ett första besök inom 90 dagar. Dag 1 är den dag läkare kommer överens med patienten om att remiss ska skrivas. Om patienten själv gör en vårdbegäran (remiss, telefonsamtal) räknas vårdgarantin från det datum vårdbegäran tagits emot/registrerats på mottagningen/kliniken.

90 dagar - Behandling/operation: Efter beslut om behandling eller operation ska patienten få en tid till detta inom 90 dagar. Dag 1 är den dag beslut om operation/åtgärds tagits i samråd med patienten.

Vård hos annan vårdgivare

Om inte vård kan erbjuda tid inom vårdgarantins tidsgräns ska patienten snarast informeras (när verksamheten vet/bedömer att vårdgarantin inte kan uppfyllas) om detta och erbjudas extern vård (vård hos annan vårdgivare). 

Om patienten tackar ja till extern vård innebär det följande:

 • Det är mottagningen/kliniken som bestämmer var extern vård ska erbjudas
 • Det är mottagningen/kliniken som ansvarar för kontakten med den externa vårdgivaren
 • Det ska inte innebära några extra kostnader för patienten att tacka ja till extern vård
 • Eftervård och rehabilitering sker inom regionens verksamheter om inget annat överenskommits

Patienten kan tacka nej till erbjudande om extern vård och det innebär följande:

 • Patienten står kvar på kliniken/mottagningens väntelista som patientvald väntan (PVV)
 • Patienten ska informeras om att väntetiden riskerar att bli längre. Vårdgarantin gäller inte.
 • Patienten kan ångra sitt val att tacka nej till extern vård. Vårdgarantin startar då från det datum patienten meddelar mottagningen/kliniken detta.

Vårdgarantin gäller inte

 • om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser (MVV)
 • medicinsk service (exempelvis laboratorie- och röntgenundersökning),
  utredningar (gäller inte fördjupad utredning BUP) och undersökningar
 • hjälpmedelsförsörjning med undantag av utprovning av hörapparater
 • återbesök

För mer information, se 1177.se

Dokument

Avvikelsehantering inför rapportering till den nationella väntetidsdatabasen

Patientlagen, valfrihet, remisser och vårdgaranti

Förteckning för den planerade specialiserade vårdens rapportering till nationella väntetidsdatabasen

Praktisk handledning för rapportering till den nationella väntetidsdatabasen

Informationsblad till allmänheten om vårdgaranti och fritt vårdval

Länkar

SKL Tillgänglighet i vården, vårdgaranti

1177.se

Hälso-och sjukvårdslagen

SKL Väntetider