Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Patientavgifter

Den 1 januari 2018 infördes nya patientavgifter.

Nya regler för patientavgifter infördes 1 januari 2018 med anledning av att regionfullmäktige beslutat om en ny struktur som skulle göra det tydligare och enklare att använda.

De nya reglerna innebär att ett besök i primärvården kostar 140 kronor och ett besök inom specialistvården kostar 280 kronor.

Avgiftsfria besök

Avgiftsfritt för barn och ungdomar samt äldre över 85 år

Hälso- och sjukvård är avgiftsfritt för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år samt för äldre personer som fyllt 85 år. Gäller inte avgifter enligt särskild taxa.

Barn och ungdomar under 18 år som är asylsökande, gömda eller tillståndslösa ska erbjudas vård på samma villkor som de barn och ungdomar som är folkbokförda i länet.

Cellprovtagning

Mammografisk hälsokontroll och gynekologisk hälsokontroll (cellprov) är avgiftsfritt.

Gratis influensavaccination

Om patienten fyllt 65 år eller tillhör någon riskgrupp är vaccination mot influensa och lunginflammation gratis. Gäller även utomlänspatienter.

Mödra- och barnhälsovård

Besök till mödra- och barnhälsovård och för preventivmedelsrådgivning är avgiftsfria.

Flera besök samma dag

Om patienten har flera av varandra oberoende besök inbokade samma dag så betalar man för varje besök.

Högkostnadskort och frikort

För de flesta besök inom hälso- och sjukvården betalar patienten avgift, men det finns en gräns för hur mycket denne betalar under ett år, det så kallade högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet innebär att en patient betalar högst 1 150 kr för sjukvård under en tolvmånadersperiod. Även EU-medborgare har rätt till högkostnadsskydd och frikort under förutsättning att patienten har ett EU-kort. Gäller endast patientavgifter som erlagts i Sverige.

I samband med besöket registreras betalningen i e-frikort. De patienter som betalar besöket med en faktura via nätet behöver begära ett kvitto från Kundgruppen på Ekonomiservice för att betalningen ska kunna registreras i e-frikort.

Frikort erhålls när patienten uppnått högkostnadsskyddet. Det är inte längre ett pappersfrikort utan är ett digitalt e-frikort.

Frikortet gäller under tolv månader från det första registrerade besöket och det gäller över hela Sverige.

Högkostnadsskyddet omfattar avgifter för:

  • Besöksavgifter till alla yrkeskategorier

Högkostnadsskyddet omfattar inte avgifter för:

  • Hälsokontroller på egen begäran
  • Intyg
  • Vaccinationer
  • Inläggning på sjukhus
  • Egenavgifter för vissa hjälpmedel

Dessa avgifter bestäms enligt en särskild taxa och gäller även för barn- och ungdomar, som annars inte betalar avgift för hälso- och sjukvård.

Det finns också ett högkostnadsskydd för läkemedel. Mer information kan patienten hämta på sitt apotek eller på www.apoteket.se

Frikort för asylsökanden, tillståndslösa och gömda

Asylsökanden, tillståndslösa och gömda i Västmanlands län som betalar ordinarie patientavgift för vård som kan anstå, kan registrera kostnaden för besöken i ett högkostnadskort för att sedan kunna få ett frikort. Mer information om detta kan fås av Asyl- och integrationshälsan på telefon 021-17 60 00.

Kriminalvården

Anhållna, häktade och intagna vid kriminalvårdsanstalt som är folkbokförda i Västmanland betalar ingen patientavgift i öppen vård eller inom slutenvården. Patientavgift gäller dock för patient med fotboja.

Kostnader och fakturering

Vårdkostnaden för en utomlänspatient, som är häktad eller föremål för kriminalvård i anstalt faktureras patientens hemlandsting.

Vårdkostnaden för utländska patienter, som är häktade eller föremål för kriminalvård i anstalt faktureras Kriminalvården. Fyll i externt debiteringsunderlag och skicka till Ekonomiservice.

Det landsting inom vars område ett brott har begåtts av en utlänning som vistas i Sverige, utan att vara bosatt här, får bära kostnaden för rättspsykiatrisk vård. Om utlänningen i stället döms till fängelse och det därefter fattas beslut om att utlänningen ska beredas rättspsykiatrisk vård, står Kriminalvården för vårdkostnaden.

Rättspsykiatri

Rättspsykiatri Västmanland är en högspecialiserad verksamhet som har till uppgift att bedriva rättspsykiatrisk vård för personer som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård av domstol, personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt samt anhållna och häktade personer.

Personer som är intagna på Rättspsykiatri Västmanland betalar 100 kr per vårddygn (slutenvård).

Patienter som är inlagda på Rättspsykiatri Västmanland och som besöker annan öppen- eller slutenvård ska inte betala någon patientavgift för det besöket.

Verksamheten skickar faktura för besöket till Rättspsykiatrin.

Sjukhusvård

  • Avgiften för sjukhusvård är 100 kr per vårddygn oavsett ålder och inkomst.
  • Barn och ungdomar är dock avgiftsbefriade till dess de fyllt 20 år.
  • Sjukhusvård ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om ett mottagningsbesök övergår i sjukhusvård i direkt anslutning till besöket återbetalas inte besöksavgiften. Gäller även besök på akutmottagning som leder till sjukhusvård i direkt anslutning till besöket. Avgift för sjukhusvård tas ut från första dygnet oavsett inskrivningstid och antalet timmar.

Personer under 40 år med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning betalar 50 kr de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle. Utskrivningsdygnet är avgiftsfritt.

Väntetid mer än 30 minuter

Får patienten vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid kan denne få avgiften tillbaka. Patienten måste begära det i direkt anslutning till besöket. Gäller inte hälsokontroller, intyg, vaccinationer etc.

Om frikort utfärdats i samband med besöket, men patientavgiften återbetalas p.g.a. att väntetiden överskridit 30 min, får frikortet behållas.

Om inte frikort har utfärdats i samband med besöket, och patientavgiften återbetalas p.g.a. att väntetiden överskridit 30 min, makuleras noteringen.

Uteblivet besök

En patient som uteblir från avtalat besök får betala patientavgift och en administrationsavgift. Detta gäller även avgiftsfria besök och om patienten har frikort. Avgiften för uteblivna besök registreras inte i frikortet.

Undantag från uteblivande avgift gäller såväl bokade som obokade laboratoriebesök samt besök till BVC.