Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården elektroniskt på tider som passar invånaren själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal.

Syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster är att ge invånaren stöd i sin vårdprocess. Många kontakter med vården kräver varken ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden och läsa personlig information om sin vård på ett säkert sätt.

Vid frågor och support, kontakta IT-support via telefon 735 00 internt alt. 021-17 35 00 externt, eller skapa ett ärende direkt via Arbetsplatsen.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Vårdguidens e-tjänster är utvecklat för att invånaren ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården och vården kan ha kontakt med invånare över internet på ett säkert och tidseffektivt sätt. Tjänsterna är kostnadsfria och ett komplement till telefon och besök. Invånare kan boka tid för besök, lämna önskemål om att förnya recept och beställa hjälpmedel. E-tjänsterna används av alla regioner i Sverige.

E-tjänsterna på 1177.se

Systemet omnämns som Personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Patienter bör hänvisas till att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. 

Tjänster hos mottagningar

Vilka av 1177 Vårdguidens e-tjänster som en mottagning ska erbjuda invånarna kan skilja sig beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Ni får gärna erbjuda fler ärendetyper eller skapa egna som passar er mottagning.

Standardtjänster/ärendetyper

Standardtjänsterna (ärendetyperna) är till för att invånare och vårdgivare enkelt och säkert ska kunna kommunicera med varandra. Invånaren fyller i ett formulär på webben för ett visst ändamål, till exempel att förnya recept eller att beställa en tid hos läkare. Sedan skapas ett ärende hos mottagningen som hanterar och svarar på det. I verksamheten finns stora möjligheter att själv utöka och anpassa de tjänster som finns genom att aktivera ärendetyper och uppdatera de villkorstexter med information som invånarna möts av när de använder tjänsterna. Det går även att skapa färdiga standardsvar för inkomna ärenden.

Följande standardärendetyper finns:

 • Av/omboka tid
 • Begära intyg
 • Beställa journalkopia
 • Beställ tid
 • Fråga sjuksköterskan
 • Förlänga sjukskrivning
 • Förnya hjälpmedel
 • Förnya recept
 • Kontakta mig
 • Rådgivning

Skapa egen ärendetyp

Din mottagning kan även skapa en helt egen ärendetyp för vanliga ärenden vid patientkontakter. En egen ärendetyp är exempelvis ett formulär för invånaren att fylla i som personalen på mottagningen sedan skräddarsyr efter egna behov. Exempel på sådana ärendetyper kan vara:

 • Meddelande till min läkare
 • Svar på provtagning
 • Har min remiss kommit fram?

Vilka kan använda tjänsterna?

Några gemensamma tjänster är tillgängliga för alla invånare i Sverige. Andra nås endast av de som är folkbokförda i Västmanlands län eller av annan anledning har fått tillgång till tjänsten.

Användarmanual för vårdpersonal i Personalverktyget 1177

Användarmanual för vårdpersonal

 

 

 

Hälsosamtal för 50-åringar

Från och med 2017 erbjuder Region Västmanland alla 50-åringar som är listade i Västmanland ett gratis hälsosamtal på sin vårdcentral.

Erbjudandet avser ett kostnadsfritt besök för provtagningen (fasteblodsocker och fastande lipidstatus) och ett därpå efterföljande hälsosamtal. Inför hälsosamtalet besvarar 50-åringen en hälsoenkät digitalt genom att logga in på 1177.se. Enkäten består av frågor kring bland annat hälsoläge, levnadsvanor, arbete, livssituation, sömn, stress och återhämtning. Enkäten finns även på engelska.

Enkätsvar, provsvar samt vikt, längd, midjemåttet och blodtryck sammanställs i en hälsoprofil genom metodverktyget Stjärnprofil som har sitt ursprung i Västerbottens Läns Landstings arbete med riktade hälsosamtal.

Det övergripande målet med Region Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar är att förebygga hjärt-och kärlsjukdom och diabetes typ 2 samt stärka folkhälsan. Det viktigaste med hälsosamtalet är att öka deltagarnas förutsättningar för goda levnadsvanor och att uppmärksamma samband mellan levnadsvanor och hälsoproblem. Det handlar om att finna och ge särskilt stöd till dem som löper risk att drabbas av ohälsa samt stötta dem som redan har goda vanor att bibehålla dessa.  Samtalsmetodiken MI används under hälsosamtalet för att motivera och stödja 50-åringen till livsstilsförändringar.

Verksamhetschefen utser legitimerade medarbetare som exempelvis distriktssköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och dietister som efter genomgången utbildningen till hälsosamtalsledare, ska kunna hålla hälsosamtal för 50-åringar i Västmanland med metoden Stjärnprofil samt kunna handha allt praktiskt kring processen Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar på sin vårdcentral. För mer information se länkar till höger.

1177.se finns information om Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar. Där finns även information om hälsosamtalet, inbjudningsbrev och informationsblad översatt till engelska, somaliska, tigrinska, arabiska, persiska och dari.

För att minska administrationen för vårdcentralerna har ett digitalt stöd utvecklats. Det innebär att det manuella steget har minimerats när det gäller att skicka ut inbjudningsbrev, handha hälsoenkäter, sammanställa uppgifter till samtalsunderlaget samt skicka en kopia av Stjärnproflen till KIBI Base.

Vem kan invånarna kontakta om de har frågor eller funderingar?

För frågor om bokad tid, hur provtagningen går till eller andra vårdcentralsspecifika frågor, hänvisa till vårdcentral. Om invånaren fått en inbjudan till hälsosamtal så finns telefonnumret i inbjudningsbrevet.

För frågor kring hälsoenkäten eller generella frågor om hälsosamtal nås förvaltningen för Hälsosamtal på e-post: halsosamtal.forvaltning@regionvastmanland.se

Processkarta Västmanlands hälsosamtal för 50-åringar

Hälsosamtalsledare uppdragsbeskrivning

Introduktionsfilm hur ett hälsosamtal går till

Journalen

Invånare i Region Västmanland kan läsa delar ur sin journal genom att logga in på 1177.se. För att invånare ska kunna se journalinformation på 1177.se krävs det att vårdgivaren har dokumenterat dessa i journalsystemet Cosmic.

Aktuell information gällande provsvar för covid19/Sars-CoV-2:

Se hur du hittar och tolkar ditt provsvar om du tagit prov för Covid-19/Sars-CoV-2 i Västmanland här.

Den journalinformation som Region Västmanland visar på 1177.se är:

 • Anteckningar gjorda från och med den 1 april 2015
 • Röntgenremisser och svar från och med 31 oktober 2016
 • Svar på remisser från och med 4 december 2019
 • Provsvar från klinisk kemi från och med 21 november 2017
 • Diagnoser i en sammanställd lista från och med 2 maj 2018
 • Journalinformation från ungdomsmottagningar samt barn- och vuxenpsykiatri visas från och med 2 september 2019
 • Loggar över vem som har varit in och tittat i journalen.
 • Osignerade journalanteckningar visas direkt. Den tidigare fördröjningen på 14 dagar togs bort 1 oktober 2019.

Patienter och invånare kan inte se:

 • Anteckningar som du som vårdpersonal har skrivit i journalmallen Våld i nära relation 
 • Anteckningar som du som vårdpersonal har skrivit i journalmallen Tredje person
 • Journalinformation för personer som är mellan 13 och 15 år, om inte speciellt tillstånd har getts av verksamhetschefen vid en mottagning
 • Loggar från ungdomsmottagningar samt barn- och vuxenpsykiatrin

Patienter och invånare kan heller inte se journalinformation eller loggar från:

 • Rättspsykiatrin
 • Barnahus

Om en invånare eller patient vill ha tillgång till journalinformation som inte visas i e-tjänsten kan invånaren vända sig till den mottagning eller vårdcentral där journalen har skrivits och begära en journalkopia på papper.

Region Västmanland kommer successivt att utveckla vilken information från journalen som vi visar digitalt på 1177.se. Inom en snar framtid kommer patienter och invånare också att kunna se bokade besök, remisstatus, läkemedel och vaccinationer.

Så fungerar det

 • Patienter och invånare måste ha fyllt 16 år för att logga in i journalen
 • Vårdnadshavare kan se sitt barns journalinformation fram till dess att barnet fyller 13 år
 • När barnet är 13–15 år kommer ingen åt journalinformationen
 • e-legitimation krävs för att kunna identifiera sig i e-tjänsten
 • e-tjänsten är säker och uppfyller alla krav för att kunna hantera integritetskänslig information

Försegla journalen på 1177.se

En användare av e-tjänsten kan när som helst välja att försegla journalinformationen i e-tjänsten Journalen via en tydlig knapp. Förseglingen påverkar inte vårdgivarens möjlighet att hantera journalen i det interna journalsystemet.

Information om e-tjänsten journalen

Instruktioner

Dokumentera våldsutsatthet i nära relationer i patientjournalen Cosmic

Dokumentera tredje person i patientjournalen Cosmic

Försegling och bryta försegling på begäran av invånare

Hantera vårdnadshavares tillgång till barnets journalinformation

Hantera barnets tillgång till sin journalinformation 13–15 år

Blanketter

Försegla på begäran av invånare

Bryta försegling på begäran av invånare

Hantera vårdnadshavares tillgång att se barnets journalinformation

Hantera barnets tillgång till sin journalinformation 13–15 år

Klamydiatjänsten

Klamydia och gonorrétest via e-tjänsterna på 1177

Klamydiatest via e-tjänsterna vänder sig till alla, från 15 år och uppåt som är folkbokförda i Västmanland. Tjänsten innebär att invånare via inloggning i e-tjänsterna på 1177 kostnadsfritt kan beställa ett hemtest för Klamydia- och gonorré. Testet är enkelt att genomföra och utförs enligt instruktionerna som följer med provtagningspaketet. Det består av urinprov för män och prov från slidan för kvinnor. Invånaren får sitt provsvar inom ca 7 dagar i sin inkorg i e-tjänsterna och loggar in för att ta del av svaret. Om provet visar positivt för klamydia och/eller gonorré får invånaren instruktioner och behandlingsremiss i e-tjänsten att visa upp till behandlande enhet.

Medicinskt ansvarig för tjänsten är Gina Markku, överläkare hudmottagningen, Västmanlands sjukhus Västerås.

Klamydia- och gonerrétest

Mina intyg

Mina Intyg är en funktion i e-tjänsterna på 1177 där invånaren kan hantera sina läkarintyg genom att logga in på 1177.se. Tjänsten är kostnadsfri och invånaren kan snabbt, enkelt och säkert läsa, redigera, skriva ut, spara och skicka intygen vidare till bland annat Försäkringskassan och arbetsgivare. All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. I dagsläget kan invånaren endast ta del av intyg från verksamheter med journalsystemet Cosmic.

Läs mer om Hantera intyg på 1177.se

Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som möjliggör för vårdgivare att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika tillstånd som det finns program för är sömn, stress, ångest, depression och oro. I tjänsten Stöd och behandling finns också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de behov den aktuella målgruppen har. Stöd och behandling är en av e-tjänsterna som erbjuds av vårdgivare via 1177 Vårdguiden. Inloggning för invånaren sker via 1177.se. Vårdpersonal loggar in via länkar under Inloggning vårdpersonal här på sidan.

Behandlingsprogram

I Region Västmanland erbjuder vi följande behandlingsprogram:

 • Sömn
 • Stress
 • Depression
 • Smärta
 • Självkänsla
 • Ångest (4 olika program för olika typer av ångest)

Support eller frågor?

Personal

Kontakta IT-support via telefon 735 00 internt, 021-17 35 00 externt eller skapa ett ärende direkt via Arbetsplatsen gällande tjänsten.

Invånare

För frågor gällande behandlingen eller stöd, kontaktas behandlaren under fliken "Meddelanden".

Vid problem med inloggning eller andra funktioner på stöd- eller behandlingsplattformen, kontakta nationella invånarsupporten på telefon 0770-72 00 00.

Är du intresserad av att veta mer om e-tjänsten Stöd och behandling?

Besök Ineras hemsida: https://www.inera.se/tjanster/stod_behandling/

Länkar

Inloggning vårdpersonal

Inloggning designer

Inloggning testinvånare

Demoversion av stöd och behandling

Filmer

Behandling på nätet - en film för medarbetare i vården

Introduktion till internetbaserat stöd och behandling - en film om hur e-tjänsten fungerar

Dokument

Bruksanvisning Stöd och behandling

Manualer

Manual - behandlare

Manual - behörighetsadministratör, invånaradministratör och dataadministratör

Manual - invånare

Webbtidbok

För att öka invånarens inflytande över den egna vården och för att underlätta den administrativa processen vid tidsbokning arbetar Region Västmanland med att införa webbtidbokning via 1177.se. Med e-tjänsten kan invånaren själv boka, av- eller omboka sina tider genom att logga in på 1177.se. Reglerna gällande villkor för bokning och vilka tidstyper som görs bokningsbara kan skilja sig åt mellan verksamheterna.

Vad innebär webbtidbokning?

Med e-tjänsten kan invånaren själv boka tid direkt i mottagningens tidbok. Invånaren loggar in på 1177.se och kommer att se webbtidbokningen bland mottagningens övriga ärendetyper. De tider som är bokningsbara kommer att visas i en kalender och invånaren kan själv välja en tid som passar. Bokningen landar direkt i journalsystemets tidbok.

Hur fungerar det att av- eller omboka tid i webbtidbok?

När invånaren loggar in på 1177.se syns den bokade tiden i inkorgen och invånaren kan nu själv välja att av- eller omboka besöket. Journalsystemets tidbok uppdateras samtidigt som invånaren slutför sin bokning och den gamla tiden synliggörs återigen för bokning via webben.

Hur går det till att införa webbtidbok i en verksamhet?

Varje mottagning/verksamhet ansluts separat till tjänsten. I exempelvis journalsystemet Cosmic innebär det att vissa av mottagningens vårdtjänster kan knytas till e-tjänsterna "Boka tid direkt" och/eller "Av/Omboka tid direkt" i webbtidboken på 1177.se. Ett införande av webbtidbok kan se olika ut beroende på vilken verksamhet det gäller. Initialt sker ett informationsmöte med verksamheten. Vidare genomförs arbetet med att ta fram ett ramverk för en standard gällande regler, utbud och eventuella villkor för respektive verksamhet.

Var erbjuds webbtidbokning idag?

Idag erbjuds webbtidbokning vid ett flertal mottagningar både inom specialistvården och primärvården. Webbtidbokning fungerar även för tjänsterna gynekologisk cellprovskontroll och mammografi där invånaren via e-tjänsterna på 1177 enkelt kan hantera sina tider. Detta då alla som får en kallelse hemskickad till dessa besök även får en digital kallelse i sin inkorg på 1177 och därifrån kan hantera sin tid.

Presentation webbtidbokning

Formulärhantering

Formulärhanteraren är en nationell e-tjänst som möjliggör utskick av strukturerade formulär till invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Exempel på användningsområden är hälsodeklarationer inför och efter besök, uppföljning av vårdaktiviteter, matdagbok och invånarinitierade formulär. Tjänsten integrerar med vårdsystemet (Cosmic), vilket gör att den kan användas som fristående webbtjänst eller som en kombination av båda.

Är du nyfiken på tjänsten? Titta gärna på introduktionsfilmen om formulär via 1177: Introduktion till Formulärtjänsten inom 1177

Support?

Kontakta IT-support via telefon 735 00 internt, eller skapa ett ärende direkt via Arbetsplatsen.

Vill du veta mer eller är intresserad av att ansluta?

Kontakta förvaltningen av e-tjänster via IT-support eller e-tjanster1177@regionvastmanland.se

Pilot av tjänsten pågår.

Länkar

Inloggning vårdpersonal

Mer information om tjänsten

Här hittar du information om tjänsten, anslutning, inloggning, manual, utbildning, releaser och demos.

Användarmanual

Utskick

Uppföljning

Administrera

Design

 

 

 


Kontakt e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster

Systemförvaltningen

Victoria Knudsen

Förvaltningsledare
021 - 17 63 58

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.