Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diabetes

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

 typ 2-diabetes

                                           

FaR, fysisk aktivitet på recept                   Rekommendation om rökstopp

Behandlingen ska vara individualiserad och hänsyn tas till patientens förutsättningar (t ex ålder, vikt, njurfunktion) och eventuell samsjuklighet.
För ytterligare information hänvisas till vårdprogram diabetes

Basbehandling - om ej intolerans eller kontraindikation

metformin

Metformin*

Tilläggsbehandling

Övriga t ex normalviktig utan komplex samsjuklighet

DPP4-hämmare

sitagliptin
linagliptin

sulfonureid  (insulinfrisättare)

glimepirid*
glipizid

meglitinid

repaglinid*

GLP-1-analog

liraglutid inj
semaglutid inj
dulaglutid inj

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin
kanagliflozin

 

Januvia
Trajenta 

 
Mindiab

 

 

 

Victoza
Ozempic (ny)
Trulicity (ny)Forxiga (ny)
Jardiance
Invokana (ny)

Tilläggsbehandling

vid uttalad fetma (BMI>35)

 

GLP-1-analog

liraglutid inj
semaglutid inj
dulaglutid inj

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin
kanagliflozin

 

Victoza
Ozempic (ny)
Trulicity (ny)Forxiga (ny)
Jardiance
Invokana (ny)

Tilläggsbehandling

vid manifest hjärt-kärlsjukdom

 

GLP-1-analog

liraglutid inj
semaglutid inj
dulaglutid inj

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin
kanagliflozin

 

Victoza
Ozempic (ny)
Trulicity (ny)Forxiga (ny)
Jardiance
Invokana (ny)

Tilläggsbehandling

vid hjärtsvikt

 

SGLT-2-hämmare

dapagliflozin
empagliflozin
kanagliflozin

 

Forxiga (ny)
Jardiance
Invokana (ny)

Vid nedsatt njurfunktion 

(eGFR <30 mL/min)

DPP4-hämmare

linagliptin
sitagliptin
repaglinid* (iakttag försiktighet, starta med låg dos. Risk för hypoglygemi)
insulin - enligt rekommendation för typ-2-diabetesTrajenta 
Januvia (reducerad dos)
medellångverkande insulin (basinsulin)

 

insulin NPH
insulin NPH

Insuman Basal
Insulatard 

långverkande insulinanalog (basinsulin)

 

 

2:a hand

om NPH-insulin orsakar nattliga
hypoglykemier och metabolt mål inte uppnås vid dosreducering

insulin glargin
insulin glargin 300//mL

Abasaglar
Toujeo (ny)

snabbverkande insulin (måltidsinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin lispro

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin glulisin
insulin aspartat

 
Insulin lispro Sanofi


Apidra
NovoRapid

blandinsuliner

 
insulin lispro/protamin
insulin aspart/protamin

Humalog Mix
NovMix

   
   
   
   
   
   

typ 1-diabetes 

 

snabbverkande insulin (måltidsinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin lispro


Insulin lispro Sanofi

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin glulisin
insulin aspart


Apidra
NovoRapid 

långverkande insulin (basinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin glargin

 Abasaglar 

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin glargin


Lantus

2:a hand
insulin glargin


Toujeo

 

 
 

 

   

 

 

 

 

   

 

  

Borttaget sedan Basläkemedel 2019 Lyxumia

Rekommendationer vid osteoporos - se Rörelseapparaten

Riskläkemedel för äldre
* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -