Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diabetes

Rekommendationer med hänvisningar och bakgrundsmaterial.

 typ 2-diabetes

                                           

FaR, fysisk aktivitet på recept                   Rekommendation om rökstopp

Behandlingen ska vara individualiserad och hänsyn tas till patientens förutsättningar (t ex ålder, vikt, njurfunktion) och eventuell samsjuklighet.
För ytterligare information hänvisas till vårdprogram diabetes

Basbehandling - om ej intolerans eller kontraindikation

metformin

Metformin*

Tilläggsbehandling

DPP4-hämmare

sitagliptin
linagliptin

 

Januvia
Trajenta           

sulfonureid  (insulinfrisättare)

glimepirid*
glipizid

 
Mindiab

meglitinid

repaglinid*

 

medellångverkande insulin (basinsulin)

 
insulin NPH
insulin NPH

Insuman Basal
Insulatard 

långverkande insulinanalog (basinsulin)

  2:a hand, om NPH-insulin orsakar
nattliga hypoglykemier och metabolt
mål inte uppnås vid dosreducering

insulin glargin

Abasaglar

snabbverkande insulin (måltidsinsulin)

 
vid nyinsättning
insulin lispro

Insulin lispro Sanofi
endast för iterering, inte nyinsättning
insulin glulisin
insulin aspart


Apidra
Novorapid

blandinsuliner

 
insulin lispro/protamin
insulin aspart/protamin

Humalog Mix
NovoMix

tilläggsbehandling vid uttalad fetma (BMI>35)

Utvärdera effekten efter 3-6 månader 
och sätt ut läkemedlet vid utebliven effekt

GLP-1 analog  

lixisenatid inj
liraglutid inj

Lyxumia
Victoza 

vid manifest hjärt-kärlsjukdom

 

empagliflozin (SGLT-2-hämmare)
liraglutid inj (GLP-1 analog)

 

Jardiance
Victoza

vid nedsatt njurfunktion 

(eGFR<30 mL/min) (ny)

sitagliptin
linagliptin
insulin 

Januvia
Trajenta
se rekommendationer ovan för typ 2-diabetes

   
 

 

   
   

typ 1-diabetes 

 

snabbverkande insulin (måltidsinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin lispro


Insulin lispro Sanofi

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin glulisin
insulin aspart


Apidra
NovoRapid 

långverkande insulin (basinsulin)

 

vid nyinsättning
insulin glargin

 Abasaglar 

endast för iterering, inte nyinsättning
insulin glargin


Lantus

2:a hand
insulin glargin


Toujeo

 

 
 

 

   

 

 

 

 

   

 

  

Rekommendationer vid osteoporos - se Rörelseapparaten

Riskläkemedel för äldre
* Utbytbart enligt Läkemedelsverkets förteckning
Understruken text länkar till Läkemedelsboken

Stäng -