Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Inför transfusion

Blodgruppering

 • Före intagning på sjukhus kontrollera om giltig blodgruppering finns via InterInfo.
 • Kontrollera även att namnet stämmer.
 • Om svaret anger fynd av irreguljära antikroppar och/eller positiv direkt antiglobulintest DAT kontaktas blodcentralen i god tid före beräknad blodtransfusion så att förenligt blod hinner anskaffas.

Ny blodgruppering

Ny blodgruppering (antikroppsscreening) bör utföras:

 • Förväntad blodtransfusion om blodgruppering saknas.
 • Under graviditet 
 • Om patienten varit gravid eller fått blod. Detta med tanke på eventuella nytillkomna antikroppar. Ett undantag är patient som får regelbundna transfusioner.
 • Efter benmärgstransplantation
 • Vid byte av efternamn
 • Vid blodgruppering från blodcentral utanför länet.
 • Om blodgruppering är utförd före 1985-01-01.

Förslag:

Tag blodgruppering vid det läkarbesök då operationsdatum bestäms eller senast 1 vecka före planerad inläggning. Immuniseringsundersökning på mödravårdspatienter bör ej tas dag före helg då prov inte får vara mer än 5 dygn vid analys.

Blodgruppering omfattar bestämning av ABO och RhD grupp. Dessutom görs antikroppsscreening d.v.s undersökning om förekomst av irreguljära (oväntade) antikroppar.

Försäkran om utförd ID-kontroll:

 • Innan provtagningen påbörjas, ska provtagningsrör vara märkta med patientens namn och personnummer. Saknas fullständigt personnummer används reservnummer. Reservnummer tilldelas barn som inte fått sitt fullständiga personnummer och patienter som saknar identitetsuppgifter. För patienter som saknar dessa identitetsuppgifter gäller reglerna i SOSFS 2009:29
 • Etikettering får inte ske efter provtagningen.
 • Lossar etikett från provtagningsröret sedan provet tagits, ska provet kasseras.
 • Vid provtagningen ska patientens fullständiga identitesuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband. Om patienten är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna SOSFS 2009:29.
 • Texten på rör och remiss ska vara fullt läsbar och identisk.
 • Den som tar provet, ska med sin namnteckning intyga att 'ID-kontroll' utförts (endast en namnteckning godtas). Detta är ett krav för att blodprovet ska användas.

Okänd patient:

För okända patienter används Region Västmanlands reservnummer istället för personnummer. När identiteten är fastställd ta ny blodgruppering och BAS-test samt fyll i blankett 'Koppling okänd patient - fastställd indentitet' doknr.7710. Blanketten finns Ledningssysemet-Blanketter-Västmanlands sjukhus-Förvaltningsgemensamma.

Remiss:

 • Gul "Remiss till Transfusionsmedicin" beställs från Varuförsörjningen art nr 75315.
 • Ange beställande/mottagande/betalande avdelning, använd gärna streckkodsetiketter.
 • Ange alltid tidpunkt då svar önskas.

Provtagningsmateriel:

Se provtagningsavisningar på vår hemsida.

/Uppdaterad: 2019-01-10

Förenlighetsprincip

Kontrollera att blodgruppering tagits.

Endast i medicinskt akut situation får prov för blodgruppering och förenlighetsprövning tas samtidigt, Se SoS anvisningar

BAS-test

 • Förenlighetsprövning krävs inför transfusion av erytrocyter och utgörs i normalfallet av BAS-test (Blodgruppskontroll och Antikroppscreening).
 • Besked föreligger vid akuta fall i regel efter cirka 45 minuter.
 • BAS-test är giltig i 5 dygn räknat från provtagningsdatum.

M/G-test

 • Serologisk förenlighetsprövning ("korstest") utförs alltid om patienten har irreguljära ("oväntade") antikroppar mot antigen på erytrocyter eller när patienten är DAT-positiv.
 • Varje enhet testas och reserveras i 2 dygn. Detta kan ta tid särskilt om förenligt blod måste anskaffas från annan blodcentral.

Provtagningsmateriel:

Remiss:

 • "Beställningssedel" eller Gul "Remiss till Transfusionsmedicin" beställs från Varuförsörjningen art nr 55884.
 • Kryssa i BAS-test i avsedd ruta, finns ruta 'BAS-test ej tillämpbar' kontakta blodcentralen.
 • Ange tidpunkt när förenlighetsprövning och eventuella komponenter önskas färdiga.
 • Ange beställande/mottagande/betalande avdelning.

/Uppdaterad: 2019-01-30

Beställning och hämtning av blodkomponenter

Beställning

 • Beställs från Blodutlämningen på respektive orts Laboratorium
 • Västerås: 735 51
 • Köping: 265 51
 • Sala: 581 51

Hämtning

 • Hämtas från Blodutlämningen på respektive orts Laboratorium (Västerås, Köping, Sala).
 • Skriftlig uppgift med patientens personnummer krävs!
 • Kontrollera vid mottagande att rätt komponent till rätt patient erhållits!

/Uppdaterad: 2019-01-14

Preanalytiska faktorers inverkan på analyssvarets riktighet

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar besvaras inte med siffervärden och klassas därför som kvalitativa undersökningar. Precis som vid andra typer av mätningar kan det finnas en mätosäkerhet som påverkar riktigheten i analyssvaret. De största felkällorna med inverkan på riktigheten är preanalystiska och kan därför direkt påverkas av beställaren/provtagaren.

Identifikation

 • Patienten måste vara identifierad på ett korrekt sätt enligt SOSFS 2009:29.
 • Om patientidentiteten knyts till en felaktig blodgrupp kan i värsta fall en dödlig transfusionskomplikation uppstå. Därför måste identifieringen intygas av provtagaren.
 • Utan korrekt identifiering och utan intygande (underskrift) blir osäkerheten så stor att någon undersökning inte utförs. Felaktigt intygande kan leda till att patienten transfunderas med fel blod.
 • För att få full säkerhet ska blodgruppen bestämmas på två oberoende prover innan patienten ges blod. Detta åstadkoms genom att blodgruppen bestäms på BAS-test röret. Om båda rören tas vid samma tillfälle åsidosätts säkerheten eftersom resultaten då alltid blir lika. En felidentifiering, med ovan nämnda risker, upptäcks då inte.
 • Om inte blodgruppen kan bestämmas korrekt på BAS-test-röret, betraktas patientens blodgrupp som okänd!

Anamnestiska uppgifter

 • Om uppgifter om blodtransfusion och/eller stamcellstransplantation inte är uppgivna kan tolkningen av patientens blodgrupp bli felaktig.
 • Om uppgift om given Rh-profylax saknas kan en antikroppsundersökning feltolkas och felaktigt råd om uppföljning under graviditet ges.
 • För säker tolkning och rådgivning inom mödravården krävs uppgifter om beräknad tid för förlossning och tidigare graviditeter.

Provet

 • Prov för blodgruppsbestämning bör vara högst 5 dygn vid undersökningen – felaktigt negativt resultat kan annars erhållas.
 • Prov för förenlighetsprövning (BAS-test) ska avspegla patientens aktuella immunhematologiska status och får därför vid undersökningen vara högst 2 dygn, provtagningsdagen inräknad – oförenlighet mellan patient och transfusionsblod kan annars inte säkert upptäckas.
 • Prov taget ur koppling till dropp kan bli tillblandat med infusionslösningen. All sådan spädning kan göra att antikroppar inte upptäcks, t.ex. kan en BAS-test bli falskt negativ.
 • Provtagning i felaktigt provtagningsrör kan medföra att ett felaktigt resultat erhålls.
 • Felaktig förvaring eller transport av prov, för varmt eller för kallt, kan medföra att ett felaktigt blodgrupperingsresultat erhålls eller att oförenlighet mellan patient och transfusionsblod inte upptäcks.

Medicinskt ansvarig: Mohammad R. Abedi Regionöverläkare

/Sidan uppdaterad: 2016-07-25

Förvaring av blodkomponenter före transfusion

 • Det är förbjudet att förvara blodkomponenter i avdelningens kylskåp.
 • Erytrocyter skall förvaras i blodcentralens kylrum/kylskåp eller i temperaturkontrollerat blodkylskåp vid op/IVA.

Erytrocyter

 • Erytrocyter hämtas i nära anslutning till transfusionen, en enhet åt gången!
 • Erytrocyter som förvarats på avdelning, mottagning eller liknande mer än 60 minuter och ej skall transfunderas omgående, förses med uppgift om hur länge och var blodet har förvarats och lämnas till blodcentralen.

Plasma

 • Plasma tinas och förvaras i blodcentralens kyl.
 • Förenlighetprövning erfordras ej.

Trombocyter

 • Trombocyter hämtas vid transfusion och förvaras i rumstemperatur 22o C på vagga.
 • Förenlighetsprövning fordras ej.

/Uppdaterad: 2017-03-07

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English