Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svalgodling, allmän, Svalgsekret-

 • Alternativa sökord
  B-hemolyserande streptokocker
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning. Kryssa i rutan för Svalg - sekret och "Svalgodling - Allmän odling".
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange om misstanke om epiglottit föreligger. Vid misstanke om svår meningokockinfektion eller kontakt med individ drabbad av svår meningokockinfektion bör detta anges.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Tonsillsekret. Helst bör man med spatel trycka ner patientens tungrot så att tonsiller och gombågar blir väl synliga. Provtagningspinnen roteras mot båda tonsillerna och gombågarna inklusive bakre svalgvägg. Finns beläggningar förs pinnen under dessa. Efter provtagningen förs pinnen ner i transportmediet. Transportmedium: Copanrör med svart kork
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Önskas odling för Arcanobacterier, se separat extern analys.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa transport. Förvara provet i kyl i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Prov förvaras i rumstemperatur tills odling kan ske.
 • Metod och analysprincip
  Aerob och anaerob odling på agarplattor. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod utförs på relevanta isolerade bakterier. Analysen inkluderar odling för F. necrophorum/nucleatum.
 • Indikation/tolkning
  * Att diagnostisera patogena betahemolyserande streptokocker. * Att diagnostisera Fusobacterium necrophorum/nucleatum. * Att upptäcka kolonisering av meningokocker och vid speciell frågeställning aven gonokocker. * Att notera rubbad flora, dvs. dominans av någon eller flera av S. aureus, koliforma bakterier, Pseudomonas-arter, H. influenzae eller jästsvamp. Normalt är svalg floran komplex och består av både grampositiva och gramnegativa bakterierinklusive flertalet anaeroba arter. Även jästsvamp kan ses hos upp till 35 % av friska individer. Svalgflorans sammansättning kan påverkas av flera faktorer, exempelvid ålder, övriga sjukdomar, nedsatt immunförsvar och cytostatikabehandling. Antibiotikabehandling ger i regel en uttalad förändring av florans sammansättning som kan kvarstå under flera veckor. Flera bakteriearter som associeras med sjukdom (t.ex. meningokocker, pneumokoecker, betahemolyserande streptokocker m. fl.) kan uppträda som koloniserande flora utan att symptom uppträder. Likväl kan vanligen lågpatogena arter orsaka sjukdom under särskilda förhållanden, exempelvis vid nedsatt immunförsvar eller efter antibiotikabehandling. Det är därför viktigt att värdera odlingsfynden i förhållande till den kliniska bilden.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Prov med fynd av S. pyogenes eller GCS/GGS utsvaras i möjligaste mån efter 1-2 dygn. Andra bakteriefynd kan ta längre tid, upp till 2-4 dygn.
 • Uppdaterad
  2019-02-25
  av JR