Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sputumodling

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Anges på remiss
  Ev. tuberkulosmisstanke måste framgå. Ange kliniska data: legionellamisstanke, immunosuppresiv behandling, predisponerande sjukdom t.ex. cystisk fibros etc, aktuell antibiotikabehandling.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmateriel: Provtagningsset sputum (burk m ytterburk). Provtagning: En kraftig djuphostning spottas direkt i sputumburken. Tillblandning av material från övre luftvägarna kan undvikas om patienten före provtagningen sköljer munnen med vatten efter det att eventuell protes tagits ut.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omgående transport viktig för att de bakterier som ofrånkomligen kontaminerar provet från svalget ej ska ta överhanden. Kyltransport vid transporttider över 2 timmar.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se under Laboratoriet tillhanda.
 • Referensintervall
  Växt av normalflora
 • Metod och analysprincip
  Direktmikroskopi avslöjar om provet är representativt för nedre luftvägar. Växt av potentiella luftvägspatogener >105 bakt/mL betraktas som signifikant. Efter sammanvägning av resultat mikroskopi och mikrobiologiskt fynd svaras relevanta mikroorganismer ut med resistensmönster samt kommentar angående signifikans.
 • Indikation/tolkning
  Analysen utföres på prov med önskemålet sputumodling. Avser endast undersökning av bakterier och svamp om inte annat framgår av remissen t.ex. viruspåvisning eller Tuberkulos (TB)-misstanke. Legionellaodling utförs rutinmässigt utan speciell frågeställning.
 • Ackreditering
  Ja.
 • Svarstid
  Varierar beroende på odlingsfynd.
 • Uppdaterad
  2017-03-27
  av JS