Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nasofarynxodling, Sekret-

 • Alternativa sökord
  NPH-odling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för bakteriologisk undersökning, kryssa i rutan för Nasofarynx.
 • Anges på remiss
  Kliniska data, eventuell antibiotikabehandling, kliniska diagnoser.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Transportmedium Copanrör med blå kork. Tryck lätt upp patientens nästipp så att näsöppningarna vidgas eller använd nässpekulum. För tråden horisontellt utmed näshålans botten mot bakre svalgväggen och håll kvar där helst i 15 sekunder. Undvik i möjligaste mån kontakt med huden i främre näsöppningen
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt förvara provet i kyl, t ex över natt, i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaras till analys.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Aerob och anaerob odling på agarplattor. Isolerade potentiella luftvägspatogener karaktäriseras till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod på agarplattor utföres för H influenzae, och i fall av polymikrobiell flora även för pneumokocker. Screening avseende förekomst av resistens mot penicilliner görs alltid för pneumokocker och avseende erytromycin för S pyogenes (GAS). För M catarrhalis utförs också resistensbestämning, men för öppna vården enbart på speciell begäran.
 • Indikation/tolkning
  Analys NPH utföres på insända prov med önskemålet nasofarynxodling. Nasofarynx utgör en egen ekologisk nisch med specifik mikroflora. Friska barn upp till sju års ålder är i 80 - 100% (den högre siffran gäller dagisbarn) koloniserade i NPH av potentiella luftvägspatogener, dvs H influenzae, pneumokocker, M catarrhalis, betahemolyserande streptokocker eller mer sällan meningokocker och stafylokocker. Vuxna är till 5% koloniserade. Ca 50% av koloniserade individer har en bakterietyp i NPH, medan resterande har två eller flera typer, vilket menligt påverkar specificiteten av nasofarynx-odlingar och illustrerar svårigheten att tolka odlingsfynd från denna lokal. NPH-odling rekommenderas vid följande kliniska diagnoser eller frågeställningar: Akut otit: Provtagning är motiverad vid terapisvikt och upprepade recidiv, eller vid komplicerande allmänsjukdom. Sinuit: Nph-odling är ej indicerad vid sinuit på grund av provets mycket låga specificitet. Aspirationsprov från sinussekret är att föredra. Laryngit: Som vägledning för eventuell antibiotikabehandling av långvarig laryngit hos barn och vuxna för att skilja mellan M catarrhalis och H influenzae. Långvarig kikhosteliknande hosta hos barn har associerats med M catarrhalis. Pertussisodling kan med fördel kompletteras med vanlig NPH-odling för bedömning av eventuell förekomst av M catarrhalis. Pneumoni och exacerbation av kronisk bronkit kan utgöra indikation för NPH-odling även om känsligheten är låg, ca 30% vid pneumokockpneumoni. Meningit: Nasofarynxprov bör alltid komplettera sedvanlig likvorodling, särskilt om patienten står på antibiotikaterapi. Misstänkt meningokockbärarskap: Som komplement till svalgprov. Fynd av H influenzae, pneumokocker, M catarrhalis, betahemolyserande streptokocker och meningokocker är relevanta. Bärarskap av meningokocker kan utgöra flera procent bland friska personer. Fynd av sådana bakterier är ingen absolut behandlingsindikation. Förekomst av stafylokocker i provet utgör praktiskt taget alltid provtagningsförorening från näsan.
 • Ackreditering
  Se Metodbeskrivning
 • Svarstid
  Varierar beroende på provets art och frågeställningar. I princip gäller dock att negativ odling svaras inom 2 dygn. Positivt fynd besvaras snarast, vid komplicerade odlingsfynd kan delsvar förekomma så snart relevanta resultat finns tillgängliga.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS