Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luftvägsblock bakterier inklusive Legionella(PCR)

 • Alternativa sökord
  Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Pertussis, Kikhosta, TWAR
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, kliniska data
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Skyddad borste (fiberbronkoskopi) Mest representativt prov fås med borstprov. Prov med skyddad borste medför minskad risk för kontaminering av provet från de övre luftvägarna. Materiel: sterilt plaströr (polypropen, art.nr VF 80862), steril 0,9 % NaCl-lösning Provtagning: Prov tas med steril engångsdubbelkateter, där borsten skyddas av en plugg till dess den skjuts ut. Efter provtagning förs borsten ut ur katetern, klipps av med steril sax och läggs ned i sterilt plaströr innehållande 1 mL steril 0,9% NaCl. Bronkoalveolärt lavage (BAL) Materiel: sterilt plaströr (polypropen, art.nr VF 80862). Provtagning: Prov tas i samband med bronkoskopi. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Ange om det är lågvolyms-BAL med 1-10 mL sköljvätska eller ordinarie BAL med 100 mL sköljvätska. Önskad provvolym 2-3 mL. Bronksekret Materiel: sterilt plaströr (polypropen, art.nr VF 80862). Provtagning: Prov tas i samband med bronkoskopi. Bronksekret aspireras med sugsond (utan föregående sköljning med fysiologisk NaCl, och utan spädning med fysiologisk NaCl efter provtagningen). Aspirerat material samlas i sterilt rör. Trakealsekret Materiel: Provtagn set luftvägar (trakealsugset, art.nr 45371). Babyfeedingkateter/sugkateter (Mülly) storlek 8 (art.nr: 45279). Vakuumsug eller 10-20 mL spruta. Steril 0,9 % NaCl-lösning. Provtagning: Provtagning sker med sugkateter genom trakealtub. Aspirerat material uppsamlas i sterilt provrör. Sputum Materiel: Provtagningsset sputum (burk m ytterburk, art.nr VF55701, Sarstedt). Provtagning: En kraftig djuphostning spottas direkt i sputumburken. Tillblandning av material från övre luftvägarna kan undvikas om patienten före provtagningen sköljer munnen med vatten efter det att eventuell protes tagits ut. Obs: Skruva noga till locket på sputumburken efter att provet tagits. Sputumbuken placeras sen i ytterburken och sänds snarast till laboratoriet.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om PCR-undersökningen är positiv för L. Pneumophila gör även Legionella-odling. Vid misstanke om Pertussis och Parapertussis rekommenderas NPH-prov. Vid misstanke om Mycoplasma och C. pneumoniae/TWAR rekommenderas prov från bakre svalgvägg. I Cosmic beställs i så fall ”Luftvägsblock bakterier (PCR)”.
 • Laboratoriet tillhanda
  Skickas snarast. Transporttiden skall hållas så kort som möjligt. Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas snarast. Hållbarhet max 3 dygn vid +2-8°C.
 • Referensintervall
  Se utlåtande.
 • Metod och analysprincip
  Molekylärbiologisk teknik för påvisning av Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae och Legionella pneumophila serogrupp 1-15. Multiplex realtids-PCR. Kvalitativ metod. Legionellaodling utförs vid positivt PCR-resultat för L. pneumophila.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae eller Legionella. Klinisk relevans av analysresultaten ska bedömas med beaktande av patientens klinik och övriga fynd. Observera att dubbelinfektion med två eller flera luftvägspatogener förekommer. Felkällor: Provtagning vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet. Misslyckad provtagning - t.ex. för få celler i provet eller för lite provmaterial. För lång transporttid, felaktig provhantering, fel provtagningsrör. Blod- och/eller slemmigt prov.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  1-3 dygn. PCR utförs måndagar, onsdagar och fredagar. Odlingssvar för Legionella lämnas inom 2 veckor.
 • Uppdaterad
  2018-05-25
  av JS