Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helicobacter pyloriodling, Biopsi-

 • Alternativa sökord
  HP-odling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Biopsi skall läggas i speciella transportrör avsedda endast för H. Pylori. Beställs från laboratoriet. Biopsin läggs omedelbart i transportröret. Biopsibiten skall ligga under transportmediets yta för att skyddas mot uttorkning och syre. Bör utodlas omgående.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Särskiljda transportrör.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se Förvaring och hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Medodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om flera prover planeras inom 4-5 timmar kan provet förvaras i kylskåp i avvaktan på transport. Utodling på lab bör helst ske inom 5 timmar för undvikande av falskt negativt resultat.
 • Referensintervall
  Negativ
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ odling från slemhinnebiopsier på selektivt substrat i mikroaerofil miljö. Vid fynd av H pylori i odling utföres alltid resistensbestämning mot ampicillin, claritromycin, metronidazol och doxycyklin med angivande av MIC-värden.
 • Indikation/tolkning
  Helicobacter pylori orsakar magkatarr och akuta/kroniska sår i både magsäck och tolvfingertarm. Ett samband mellan H.pylori och MALT-lymfom respektive adenocarcinom i ventrikeln har fastställts. Infektionen förvärvas ofta redan tidigt i barndomen och förekommer globalt i alla åldrar. Asymtomatiska infek-tioner är vanliga. Behandling genomförs med syrahämmande medel i kombina-tion med antibiotika. För diagnosticering av infektionen finns invasiva och icke-invasiva metoder. Vid invasiv diagnostik görs gastroskopi med biopsi för ureastest, histopatologi eller odling (i första hand för resistensbestämning) eller en kombination av des-sa. Invasiv diagnostik rekommenderas till patienter med alarmerande symtom såsom viktnedgång eller blödning, till äldre med nytillkomna dyspeptiska besvär samt vid behandlingssvikt. Bland de icke invasiva metoderna finns urea utandningstest (UBT) och fecesantigentest, som båda utgör gyllene standard för diagnostik av pågående infektion enligt H.pylori-konsensuskonferensen i Maa-stricht 2000. Fecesantigentestet kan uföras på vuxna och på barn i alla åldrar och kan komma att bli förstahandsval vid icke invasiv diagnostik. Blodserologi finns också tillgänglig. Dess plats i diagnostiken torde dock minska då användningsområdet är begränsat, metoden kan användas för påvisande av aktuell eller genomgången infektion. För eventuell eradikeringskontroll efter avslutad be-handling rekommenderas ovannämnda ickeinvasiva metoder, dock ej serologi.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Negativa prov svaras efter 7 dygn. Positiva prov svaras efter 5-7 dygn.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS