Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Främmande kropp, Främmande kropp

 • Alternativa sökord
  Odling från kateterspets, odling från vävnadsbit, odling från främmande kropp, vävnadsodling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för mikrobiologisk undersökning, kryssa i rutan för sår.
 • Anges på remiss
  Ange noga provmaterialets beskaffenhet och lokalisation., Under kliniska data anges aktuella symptom:, eventuell pågående antibiotikabehandling, katt- eller hundbett, eventuell komplicerande sjukdom etc.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rörande kateterspets: Sprittvätta med 30 sek inverkningstid insticksstället. Avlägsna katetern, klipp av 5 cm av kateterns spets med steril sax. Överför spetsen till sterilt plaströr. Vid provtagning av benbitar och främmande kroppar gäller individuellt hanterande med undvikande av kontamination så långt detta är möjligt. Placera provmaterialet i ett sterilt rör. Om risk för uttorkning föreligger bör några mL steril 0,9% NaCl-lösning tillsättas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov odlas rutinmässigt aerobt och anaerobt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, förvara provet i kyl i avvaktan på transport, dock högst ett dygn.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Högst ett dygn i kylskåp.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Beroende av provets art.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om främmande kropp som infektionsfokus. Preanalytiska felkällor Slemhinna - ej representativ provtagning Ytliga sår - ej representativt prov ökar risk för kontaminerande hudflora eller tarmbakterier nedom naveln. För lång transporttid - gäller i synnerhet anaeroba bakterier. Begränsningar på laboratoriet Slemhinneodlingar ofta svårbedömda - stor risk för överskuggande normalflora. Ytliga sår - risk för felbedömning om kliniska data saknas (diabetes etc), ofta växt av ordinär hudflora. Anaeroba infektioner kan förbises om sådan odling ej begärts.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Varierar beroende på provets art och frågeställningar. I princip gäller dock att negativ odling svaras inom 2 dygn. Positivt fynd besvaras snarast, vid komplicerade odlingsfynd kan delsvar förekomma så snart relevanta resultat finns tillgängliga. Se också eventuella kommentarer i anslutning till respektive analysgrupp.
 • Uppdaterad
  2017-03-23
  av JS