Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CSV (Cerebrospinalvätska) - odling

 • Alternativa sökord
  likvorodling, likvor, csv
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange kortfattad klinisk information samt eventuell pågående antibiotikabehandling. Om patienten har inopererat material i eller i anslutning till CNS ska detta framgå i remissen. Detsamma gäller vid misstanke om anaerob infektion.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmaterial Sterilt plaströr. Provtagning * Bör ske under sterila förhållanden * Desinfektera huden över insticksstället med 0.5 % klorhexidinsprit * Låt lufttorka innan punktionen utförs * Se rekommenderad rörföljd: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public * Avsätt för bakteriologisk undersökning två rör med vardera 2 mL CSV. Skickas mindre än totalt 4 mL CSV kan diagnostiken behöva begränsas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Under laboratoriets öppettider utförs vid misstanke om bakteriell meningit direktmikroskopi samt, vid positiv direktmikroskopi, även direktagglutination avseende pneumokocker, meningokocker, grupp B streptokocker och H influenzae typ B.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt förvaras provet i rumstemperatur i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Metod och analysprincip
  Utodling på agarplattor samt anrikning i buljong. Isolerade mikroorganismer karaktäriseras till speciestillhörighet och resistensbestäms. Vid önskemål om direktmikroskopi eller vid grumlig likvor, sker gramfärgning och mikroskopi av CSV. Om mikroorganismer påvisas vid direktmikroskopi utförs även antigenpåvisning mot pneumokocker, meningokocker, grupp B streptokocker och H. influenzae typ B.
 • Indikation/tolkning
  Purulent meningit hos vuxna orsakas vanligen av pneumokocker och meningokocker. H. influenzae typ B är nu ovanligt då vaccination ingår i barnvaccinationsprogrammet. Listeria monocytogenes och gramnegativa koliforma stavar förekommer, men ses huvudsakligen hos immunsupprimerade patienter. Efter neurokirurgiska ingrepp och vid infektion intill inopererat material förekommer infektioner med mer lågvirulenta bakterier, t.e.x. Cutibacterium acnes och koagulasnegativa stafylokocker. Anaeroba meningiter är ovanliga, men kan ses bl.a. vid kroniska infektioner i öron och bihålor. Under neonatalperioden ses främst grupp B-streptokocker, E coli och mera sällan Listeria monocytogenes.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Vid positivt mikroskopifynd lämnas omedelbart telefonsvar. Så snart växt föreligger utförs resistensbestämning och i normala fall kan art svaras ut inom ett dygn och resistensbestämning inom två dygn. Negativa odlingar slutsvaras efter fem dygn om ingen växt noterats.
 • Uppdaterad
  2020-06-01
  av JR