Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bronkolveolärt lavage, BAL, Borste

 • Alternativa sökord
  BAL, Borstprov, bronkoskopiprovodling, bronksköljvätska,
 • Remiss
  E-remiss Cosmic, eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning undersökning"
 • Anges på remiss
  Notera vad provet utgörs av och vilken analys som efterfrågas.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterila plaströr. Rak bronkoskopering: Sugkateter nedförs genom skopet till affekterat område. Sug appliceras. Om mycket sekret kan man samla i set till trakealsugrör, sterilt plaströr. Aspirerad sköljvätska (0,9% NaCl) kan också insändas. Fiberbronkoskopering: Bronkoskopspetsen "kilas" fast i segmentbronk varefter sköljning med 100-200 mL kroppsvarm 0,9% NaCl sker (BAL). Aspirera så mycket som möjligt. Borstprov: Mest representativt prov fås med s.k. borstprov. Provet tas med steril engångsdubbelkateter, där spetsen av katetern skyddas av en plugg till dess borsten skjuts ut. Efter provtagning förs borsten ut ur katetern, klipps av med steril sax och läggs ned i sterilt plaströr, eventuellt innehållande 1 mL steril 0,9% NaCl. Transportera omgående till laboratoriet, Klinisk mikrobiologi
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kort transporttid viktig för att provet ej ska torka in. Kyltransport vid transporttider längre än 2 timmar.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se kommentar viktigt att veta.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se kommentar viktigt att veta.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativ aerob och anaerob odling på agarplattor. Isolerade potentiella patogena bakterier och svampar, karaktäriseras regelmässigt till genustillhörighet och när så bedöms relevant till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod (i vissa fall E-test) på agarplattor utföres på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  Bronkoskopi bör övervägas vid svår, IVA-krävande pneumoni, vid pneumoni hos immunsupprimerade patienter, recidiverande pneumonier, eller vid misstänkt nosokomial pneumoni, särskilt vid terapisvikt. Prov från nedre luftvägarna, taget med skyddad borste i samband med fiberbronkoskopi, har hög specificitet för etablering av bakteriell infektionsetiologi, även om ingen påtaglig sekretion föreligger. Odling av bronksköljvätska (bronkoalveolärt lavage) är något mindre specifikt än odling av borstprov. Rutinmässigt odlas alla bronkialsekret även för Legionella.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Artbestämning görs på relevanta fynd. Skriftligt svar efter 2-3 dygn.
 • Uppdaterad
  2017-03-20
  av JS