Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bronkoskopiodling, Se-

 • Alternativa sökord
  BAL, bronkoalveolär lavage, borstprov, bronksköljvätska, nedre luftvägar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning. * Allmän odling: bakterier (ej Legionella) * Allmän odling inkl svamp: bakterier (ej Legionella), jäst, mögel
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provmaterial. Aktuell antibiotikabehandling, immunosuppresiv behandling, predisponerande sjukdom som t.ex. cystisk fibros.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Borstprov (mest representativt): Provet tas med steril engångsdubbelkateter, där spetsen av katetern skyddas av en plugg till dess borsten skjuts ut. För att skydda borsten mot uttorkning ska den efter provtagning föras ut ur katetern och klippas ned (med steril sax) i ett sterilt rör innehållande 1 mL sterilt 0.9 %NaCl (fysiologisk koksaltlösning). Fiberbronkoskopering: Bronkoskopspetsen kilas fast i segmentbronk varefter sköljning med 100-200 mL kroppsvarm 0.9 % NaCl sker (BAL). Aspirera så mycket som möjligt. Rak bronkoskopering: Sugkateter förs ned genom skopet till affekterat område. Sug appliceras. Om mycket sekret kan man samla i set till trakealsugrör. Aspirerad sköljvätska (0.9 % NaCl) kan också insändas. Sterilt plaströr: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Legionella, beställ "Luftvägsblock bakterier nedre luftvägar" (PCR). Se separat provtagningsanvisning. Påvisad Legionella odlas på laboratoriet och isolatet skickas för typning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom ett dygn. Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport. Kort transporttid viktigt för att provet inte ska torka in.
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativ aerob och anaerob odling på agarplattor, undantaget prov från bronksköljvätska som ej kvantifieras. Isolerade potentiella patogena bakterier och svampar, karaktäriseras regelmässigt till genustillhörighet och när så bedöms relevant till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod (i vissa fall E-test) på agarplattor utföres på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  IVA-krävande pneumoni, pneumoni hos immunsupprimerade patienter, recidiverande pneumonier, nosokomial pneumoni vid terapisvikt. Prov från nedre luftvägarna, taget med skyddad borste i samband med fiberbronkoskopi, har hög specificitet för etablering av bakteriell infektionsetiologi, även om ingen påtaglig sekretion föreligger. Odling av bronksköljvätska (bronkoalveolärt lavage) är något mindre specifikt än odling av borstprov.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dagar
 • Uppdaterad
  2020-10-22
  av JR