Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Provtagning

Här hittar du information om vad du bör tänka på i samband med provtagning som t.ex. ID-kontroll, rörföljd och märkning.

Prov tas enligt våra provtagningsanvisningar. En god preanalytisk hantering är nödvändig för bästa möjliga diagnostik.

ID-kontroll

Innan provtagningen påbörjas ska detta alltid kontrolleras:

 • Utgångsdatum på provtagningsmaterial
 • ID-kontroll av patienten
 • Patientens identitet ska överensstämma med remisser och provtagningsrör.
 • Etiketter med personnummer ska vara etiketterade så att etiketten inte kan ramla av eller förstöras.

Patientens identitet

ID-kontroll av patienten ska göras, den är viktig för patientsäkerheten och för att undvika provtagning på fel patient.

Före provtagning ska patientens identitet kontrolleras genom att patienten visar sin legitimation. Vi följer därmed Socialstyrelsens riktlinjer för SOSFS1992:2 samt SOSFS 2009:29. Patientens identitet ska överensstämma med remisser och provtagningsrör.

Som legitimation räknas Körkort, Pass, Identitetskort(skatteverket), LMA-kort (Migrationsverket) Nationellt ID-kort(polisen) samt patientburet ID-armband

Anhörig/vårdande personal får hjälpa till med identifiering, men ska då visa legitimation.

Kontrollera att lid-numret på samtliga etiketter i etikettremsan överensstämmer med provtagningsunderlaget. Kontrollera även att etikettremsan inte ligger invikt.
OBS! Provrören ska alltid etiketteras före provtagning

Dokument i Region Västmanlands ledningssystem: Venprovtagning och Patientidentifikation.

Märkning av provtagningsmaterial

Kontrollera alltid utgångsdatum på provtagningsmaterialet innan provtagning.

Vakuumrör för venösa prov

Etiketten ska placeras från proppkanten och längs med röret så att streckkoden kan läsas av maskinellt. På koagulationsröret (Natriumcitratrör med ljusblå propp) ska etiketten sättas så att fyllnadspilen syns, se bild nedan.

Klinisk kemi: Remiss 1-4 med etiketter har unika nummer och får endast användas tillsammans.

Blododlingsflaskor

Blododlingsflaskor hanteras i automatiserade blododlingsskåp, viktigt att Cosmic-etiketten placeras med streckkoden lodrätt på flaskan enligt bild nedan.

 

Blodprovstagning

 • Venösa prov
 • Kapillära prov
 • Vid infusion
 • Provtagning ur CVK, SVP, PVK
 • Hemolys i provrör

Venös provtagning

Korrekt provtagning, god provtagningsteknik och hantering av provtagningsrören är en förutsättning för korrekta, kliniskt användbara analysresultat.

ID-kontroll ska utföras. Förväxling av patientprover får inte förekomma.

Venpunktion utförs i armveckets, underarmens eller handryggens vener. Lämplig ven ska väljas med hänsynstagande till närliggande artärer och nerver.

Provtagningsrören fylls i rekommenderad rörföljd enligt NCCLS. Se dokument i Region Västmanlands ledningssystem "Rörföljd vid venprovtagning".

Provtagningsrören fylls genom att blod sugs in i det lufttomma röret. Varje provtagningsrör fylls till fyllnadsmarkering för angiven mängd, och tills blodet slutar rinna in i röret och vakuumeffekten upphört. Felaktigt fyllda rör ger felaktiga analysresultat.

De flesta provtagningsrör innehåller tillsats av antikoagulantia eller koagulationsaktivator och måste, då de blodfyllts, omedelbart blandas genom att varsamt vändas 7-10 ggr, använd helst en provrörsvagga. Placera därefter rören stående i ett provrörsställ.  

 • Inför provtagning bör patienten vila minst 15 min
 • ID-kontroll
 • Använd alltid handskar vid provtagning och hantering av blod
 • Rengör punktionsstället med sprit och låt huden torka ordentligt före instick, för att undvika risk för hemolys
 • Använd så lite stas som möjligt och släpp stasen när blodet börjar rinna.
 • Muskelarbete och knuten hand bör undvikas
 • Kontrollera utgångsdatum på rören
 • Rör med tillsats skall fyllas tills all vakuumeffekt tar slut. Felaktigt fyllda rör ger felaktiga svar
 • Rören skall, omedelbart efter det att de fyllts, vändas 5 - 10 gånger. Detta gäller även gelrör.
 • Vid blodspill på provrörets utsida skall röret avtorkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel efter provtagning.
 • Om inget annat anges i Provtagningsanvisningar gäller att blodprov kan förvaras i rumstemperatur om det omhändertas (centrifugeras) inom 4 h av kemiskt laboratorium eller mottagningslaboratorium.

Kapillär provtagning

Kapillärprov används framför allt vid olika typer av patientnära tester där små blodvolymer behövs, till exempel för glukosanalys. Kapillärprovtagning medför större mätosäkerhet än venprovtagning eftersom den leder till varierande grad av hemolys och viss tillblandning av vävnadsvätska [1]. På svårstuckna personer eller patienter som av andra orsaker inte bör utsättas för venprovtagning kan man ibland ta prov kapillärt men vissa analyser, till exempel kalium, bör inte utföras på kapillärblod.

När större blodvolymer ska tas kapillärt till exempel i mikrorör, ska provtagaren ha fått praktisk utbildning i denna provtagningsteknik. Därför beskrivs denna teknik inte här.

Undvik kapillärprovtagning

 • Vid dålig perifer cirkulation, till exempel på patient i chock
 • Vid perifera ödem
 • På ställen där det nyss tagits prov
 • På den kroppssida där mastektomi gjorts
 • Lokal anvisning:
  Kapillärprovtagning bör i största möjliga utsträckning undvikas. Ett mindre antal analyser kan utföras på kapillärblod. Kapillärprovtagning bör utföras av laboratoriepersonal eller personal utbildad för detta.

Rekommenderad rörföljd för kapillärprovtagning

 • EDTA-rör
 • Rör utan tillsatst
 • Gel-rör

Provtagning vid infusion

Denna text gäller även barn.
Prov bör alltid tas i en annan extremitet än den där infusionen ges.

Blodprov som tas vid pågående infusion kan vara utspätt med infusionsvätskan i okontrollerad grad och därför rekommenderas att infusionen stängs av innan provtagningen sker. Detta gäller även om prov tas från extremitet där infusionen inte ges. Hur länge man ska vänta med provtagning efter avstängd/avslutad infusion beror på vilken infusion som ges och vilka analyser som ska utföras, samt den enskilde patientens förmåga att omsätta infusionens innehåll. [1] Följande riktlinjer bör följas:

 • Lipidinfusion (fettemulsion) - all blodprovtagning bör undvikas upp till minst 8 timmar efter avslutad infusion då den mjölkiga plasman stör många analyser. [6]
 • Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera) - provtagning för glukosanalys undviks i minst 1 timme efter avstängd infusion. [6]
 • I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst 5 minuter innan blodprov kan tas. [6]

/Utdrag ur Vårdhandboken 2017-05-10

Lokal anvisning:

 • För intravaskulära infusioner av röntgenkontrastmedel gäller 10 h karenstid innan provtagning

Provtagning ur central venkateter (CVK), subkutan venport (SVP) eller perifer venkateter (PVK)

Denna text gäller även barn.
Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än blodprovstagning via provtagningssystem anpassat för venprovtagning. Blodprovstagning från en subkutan venport (SVP) eller central venkateter (CVK) kan också förekomma i undantagsfall.

Om provtagning via venkateter eller venport är nödvändig är det viktigt att tänka på att:

 • Följa den rutin som finns i Vårdhandbokens texter om PVK, SVP och CVK angående blodprovtagning ur respektive venkateter eller venport.
 • Slaskprov ska tas innan det går att ta blod för analys. Den mängd blod som dras som slask är beroende av den inneliggande venkateterns volym. Generellt kan sägas att man ska aspirera och kasta en volym som är minst 2 gånger venkateterns volym.
 • Vid prov för koagulationsanalys krävs minst 5 mL slaskprov eller 6 gånger venkateterns volym.
 • Om möjligt ska venkateter eller venport som spolats med heparin undvikas för provtagning. När prov måste tas från en sådan venkateter eller venport ska denna först spolas med 10-20 mL Natriumklorid (9 mg/mL). Om vätskerestriktion föreligger spolas venkatetern med ordinerat antal mL Natriumklorid. Därefter ska ett slaskprov på minst 5 mL eller 6 gånger venkateterns volym tas.

/Utdrag ur Vårdhandboken 2017-05-10

Lokal anvisning: 

 • Inneliggande kanyl ska inte användas.
 • Blodprov får endast i undantagsfall tas ur perifer eller central venkateter och då enbart efter läkarordination. Om provtagning ändå måste ske från inneliggande kanyl, port-A-Cath® eller central venkateter.
 • Observera att koagulationsprover aldrig får tas via hepariniserad kanyl/venkateter. Undantag är PICC-line som inte har något heparinlås, vilket gör att koagulationsprover kan tas ur denna kateter.

Hemolys i provrör ger felaktiga provsvar

Orsaker till hemolys

 • Långsam provtagning, kombinerat med otillräcklig mängd i röret.
 • Nålen ligger inte rätt i venen.
 • Ovarsam hantering av röret. Vänd röret varsamt, använd vagga.
 • Om provet snabbkyls.
 • Huden måste vara torr och fri från rengöringsvätska före provtagning.
 • Ej tillräcklig blandning av röret.
 • Smala nålar.
 • Exempel på hemolyskänsliga analyser: S-ALAT, S-Bilirubin, S-Folat, S-Fosfat, S-Järn, S-LD, S-Kalium, S-Magnesium.

Centrifugering av prover

Anvisning för mottagningar som själva centrifugerar prover

Gelrör (serum):

 • Ska stå upprätt i rumstemperatur minst 30 minuter före centrifugering för att få en god serumseparation.·
 • Om provet inte anländer Kem lab inom 48 h ska serum hällas av i 5 mL plaströr. Undantag finns, se respektive analys.
 • Om inget annat anges i Provtagningsanvisningar gäller att blodprov kan förvaras i rumstemperatur om det omhändertas (centrifugeras) inom 4 h av kemiskt laboratorium eller mottagningslaboratorium.
 • Om inget annat anges i respektive Provtagningsanvisning, ska rören centrifugeras med swing-out rotor vid 2200g (varvtalet beror på centrifugens storlek) i 10 minuter.

Rör u t (utan tillsats):

 • Ska stå upprätt i rumstemperatur minst 60 minuter före centrifugering för att få en god serumseparation.·
 • Serum överförs, direkt efter centrifugering, med hjälp av pipett till 5 mL plaströr.
 • Om inget annat anges i Provtagningsanvisningar gäller att blodprov kan förvaras i rumstemperatur om det omhändertas (centrifugeras) inom 4 h av kemiskt laboratorium eller mottagningslaboratorium.
 • Om inget annat anges i respektive Provtagningsanvisning, ska rören centrifugeras med swing-out rotor vid 2200g (varvtalet beror på centrifugens storlek) i 10 minuter.

EDTA-rör, Na-heparinrör och Citratrör:

 • Se respektive analys.
 • Om röret skall centrifugeras, använd pipett för att avskilja plasman till 5 mL plaströr.
 • Om inget annat anges i Provtagningsanvisningar gäller att blodprov kan förvaras i rumstemperatur om det omhändertas (centrifugeras) inom 4 h av kemiskt laboratorium eller mottagningslaboratorium.
 • Om inget annat anges i respektive Provtagningsanvisning, ska rören centrifugeras med swing-out rotor vid 2200g (varvtalet beror på centrifugens storlek) i 10 minuter.

Akuta respektive rutinbeställningar

Information om rutin- respektive akuta beställningar av analyser finns att läsa i Laboratoriemedicins prislista Prislista 2019 Laboratoriemedici.pdf.

Analyser som kan beställas som "Akutprov" finns i dokumentet "Akuta analyser Laboratoriemedicin LM3018-4.pdf".