Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisation och samverkan

I Region Västmanland hanteras hjälpmedel som förskrivs till personer med funktionsnedsättningar inom olika enheter. De är: 

För hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde har Region Västmanland och länets kommuner ett delat ansvar för förskrivning och kostnader. För hjälpmedel inom de övriga hjälpmedelsenheterna är Region Västmanland ansvarig för både förskrivning och kostnader. 

De olika verksamheterna finns organisatoriskt under olika politiska nämnder. Hjälpmedelscentrum lyder under Hjälpmedelsnämnden som är en gemensam nämnd för Region Västmanland och länets kommuner. De övriga enheterna ligger under regionstyrelsen. 

Hjälpmedelspolicyn  beskriver den politiska viljeinriktningen för förskrivning av hjälpmedel i Västmanlands län. Den gäller för hela hjälpmedelsområdet.  

Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelscentrums uppdrag beskrivs i sin helhet i Hjälpmedelsnämndens samverkansavtal, se under Länkar.

Hjälpmedelsnämnden har ansvaret för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionell omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och policydokument. 

Utbudet och tjänsterna ska erbjudas för

 • Daglig livsföring förutom syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hjälpmedel för vård och behandling
 • Inkontinenshjälpmedel

Hjälpmedelscentrum erbjuder parterna i hjälpmedelsnämnden att köpa service av egen utrustning som överensstämmer med hjälpmedel enligt ansvar 4.  

Förskrivare erbjuds information och utbildning om både förskrivning av hjälpmedel och av olika hjälpmedelsområden. På Hjälpmedelscentrum finns en utställning av hjälpmedel som är öppen för allmänheten.

Hjälpmedelscentrums uppdrag

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Beredning av ärenden till hjälpmedelsnämnden sker genom:

 • Strategiska kundrådet
 • Tjänstemannaberedningen
 • Hjälpmedelsrådet i vissa frågor

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Tjänstemannaberedningen

Tjänstemannaberedningen förbereder frågor som rör Hjälpmedelscentrums verksamhet. Beredningen består av länets socialchefer och chefer från regionens enheter för primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, Västmanlands sjukhus och Vårdval. Frågorna som tas upp till tjänstemannaberedningen är beredda av det strategiska kundrådet.

Hjälpmedelsrådet

Hjälpmedelsrådet är forum för hjälpmedelsnämndens samverkan med funktionshindersorganisationerna i Västmanland. Det är ett brukarråd där dialog sker direkt med verksamheternas företrädare. Förutom företrädare för Hjälpmedelscentrum ingår även företrädare för den ortopedtekniska verksamheten.   

Hjälpmedelsrådet medverkar i den tidiga beredningsprocessen för vissa ärenden till Hjälpmedelsnämnden. Exempel på ärenden att arbeta med är policyfrågor, förändringar av förskrivningsanvisningar i hjälpmedelshandboken, förändringar som service och avgifter samt projekt. 

För samråd finns dessutom förskrivarråd och referensgrupp inkontinens.

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Referensgrupp inkontinens

Det finns en referensgrupp för inkontinenshjälpmedel. Kontakta inkontinenssamordnaren för mer information, telefon kundtjänst 021 – 17 30 48.

Finansiering av Hjälpmedelscentrums verksamhet

Hjälpmedelscentrum är en intäktsfinansierad verksamhet. Intäkterna erhålls genom uthyrning och försäljning av förskrivna hjälpmedel samt tjänster. Hjälpmedel är indelade i ansvar 1 – 4 läs mer under Personligt förskrivna hjälpmedel. I avsnitten om produkter som kan förskrivas framgår vilken nivå ett hjälpmedel tillhör och om det är hyres- eller försäljningshjälpmedel.

Läs mer under respektive rubrik nedan:

 • Uthyrning av förskrivna hjälpmedel
 • Försäljning av förskrivna hjälpmedel
 • Tjänster som erbjuds

Uthyrning av förskrivna hjälpmedel 

Hjälpmedel som tillhör ansvar 1, 2 och 4 kan hyras. De förskrivna hjälpmedel som enligt ansvarsindelningen är hyreshjälpmedel hyrs från Hjälpmedelscentrum. 

Verksamheter inom regionen och kommunerna, privata vårdenheter och olika myndigheter kan även hyra hjälpmedel som ingår i Hjälpmedelscentrums sortiment, se nedan under rubriken Beställning av hjälpmedel.

Vad ingår i hyra av hjälpmedel?

I hyran av ett hjälpmedel ingår utprovning, anpassning i samband med utprovning, reparationer, transport till bestämda leveransställen, återtagande och rekonditionering av hjälpmedel. I websesam finns hjälpmedelssortimentet tillgänglig för förskrivare. Hyra debiteras per påbörjad 30-dagarsperiod.

Utprovning

Innan utprovning påbörjas hänvisas till Förskrivningsprocessen Utprovning görs av förskrivare och vid behov tillsammans med hjälpmedelskonsulent och eventuellt hjälpmedelstekniker. Förskrivare kan använda utprovningsrummen på Hjälpmedelscentrum utan medverkan av hjälpmedelskonsulent- eller tekniker. Utprovningsrummen bokas av förskrivare via kundtjänst.

Rådgivning av hjälpmedelskonsulent och/eller hjälpmedelstekniker

Rådgivning och konsultation i samband med förskrivning är kostnadsfri till personer med funktionsnedsättning, förskrivare och personal på vårdenheter inom region, kommun och privata vårdgivare samt inom skola och daglig verksamhet.

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning en månad eller senare efter förskrivningstillfället debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av hjälpmedel på marknaden eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Läs mer om specialanpassning

Försäljning av förskrivna hjälpmedel 

Vissa hjälpmedel som förskrivs försäljs till betalande verksamhet. 

Verksamheter inom regionen och kommunerna, privata vårdenheter och olika myndigheter kan även köpa hjälpmedel som ingår i Hjälpmedelscentrums sortiment, se nedan under rubriken Beställning av hjälpmedel.

Nya hjälpmedel

Försäljningspriset är Hjälpmedelscentrums inköpspris inklusive rabatter med ett påslag på 10-25 %, beroende på inköpspris. I påslaget ingår upphandling, sortimentsurval, lagerhållning, administration, rådgivning och transport till förskrivarens lager. Större volymer säljs enligt offert.

Återköp av försäljningshjälpmedel kan ske inom 30 dagar om varan är oanvänd och i originalförpackning.

Begagnade hjälpmedel

I mån av tillgång säljs även begagnade hjälpmedel till verksamhet inom region och kommun inklusive privata vårdgivare. Detta till kvarvarande restvärde, dock minst 20 % av inköpspriset och med ett administrativt påslag. Större volymer säljs enligt offert.

Utrangerade hjälpmedel

Utrangerade hjälpmedel försäljs inte. Hjälpmedelscentrum har avtal med Frälsningsarmén som distribuerar utrangerade hjälpmedel som bistånd till sina kontaktländer. 

Tjänster som Hjälpmedelscentrum erbjuder

Beställning av hjälpmedel till verksamheter

Kund med avtal kan beställa hjälpmedel till sin verksamhet via Hjälpmedelscentrum. Kund utan avtal bör hänvisas till privathyrans regelverk alternativ kan kunden upprätta specifikt avtal med Hjälpmedelscentrum om efterfrågan antas vara återkommande. Hjälpmedel från grundsortiment och specialsortiment kan beställas.

I tjänsten ingår telefon- eller mejlrådgivning med allmänna råd om produkt genom kundtjänst eller specifika råd om produkt av hjälpmedelskonsulent, inköpshantering, godsmottagning och montering, utleverans ordinarie kördag, avhjälpande underhåll samt inleverans och hämtning av hjälpmedel vid hyresuppsägning.

Tillval erbjuds vid behov av besök på Hjälpmedelscentrum eller ute i verksamheten för mer ingående information om hjälpmedel eller alternativa produkter samt installation av hjälpmedel ute i verksamheten och vid mer omfattande anpassning av produkt. Kostnad enligt gällande timtaxa för den tid arbetet tar.

Tekniskt serviceavtal

När hjälpmedel hyrs från Hjälpmedelscentrum ingår besiktning, förebyggande underhåll och reparationer. Det gäller både hjälpmedel förskrivna till en patient och hjälpmedel som exempelvis hyrs till ett särskilt boende. 

För hjälpmedel som ägs av verksamheter inom regionen och länets kommuner inklusive privata vårdgivare erbjuder Hjälpmedelscentrum att teckna serviceavtal.  

Serviceavtal kan omfatta besiktning och förebyggande underhåll. Reparationer erbjuds enligt gällande prislista.

Besiktning

Mobila personlyftar och taklyftar besiktigas en gång per år om de hyrs från Hjälpmedelscentrum. För personlyftar och taklyftar som ägs av verksamheter inom regionen och länets kommuner kan serviceavtal tecknas. 

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll genomförs i samband med rekonditionering och ingår i hyran. Förebyggande underhåll på sängar erbjuds i serviceavtal. 

Reparationer av hjälpmedel som inte ägs av Hjälpmedelscentrum 

Reparationer kan erhållas enligt gällande prislista. 

Ändring av betalningsansvar och debitering av försvunna hjälpmedel

Ändring av betalningsansvar ska göras när 

 • en patient flyttar till särskilt boende eller 
 • när en patient första gången får insatser från Habiliteringscentrum

I samband med detta görs uppföljning av att patienten har de hjälpmedel som finns registrerade. Det finns rutiner för hur eventuellt saknade hjälpmedel debiteras.

Flytt till särskilt boende

När en patient flyttar till särskilt boende ansvarar det särskilda boendet för att:

 • utreda om hjälpmedel eventuellt saknas vid inflyttning
 • ansvarig förskrivare bedömer om ett eller flera hjälpmedel ska vara kvar i annan bostad och som kommunen i dessa fall har betalningsansvar för – regler om dubbelutrustning gäller
 • efter utredning skickas blankett Anmälan om ändrad boendeform till HMC inom en månad från inflyttningsdatum/registreringsdatum

Debitering kan göras för saknade hjälpmedel enligt blankett Anmälan försvunna hjälpmedel. Observera att kommunen, enligt gällande regelverk, har betalningsansvar för samtliga hjälpmedel som är förskrivna, även hjälpmedel som används i annan bostad eller i korttidsboende.

För patienter som inte har hjälpmedel förskrivna vid inflyttning ansvarar boendet för att blankett omgående skickas när patienten får sitt första hjälpmedel.

Anmälningar som kommer mer är 20 dagar efter inflyttningsdatum ska efterdebiteras boendet från faktiskt inflyttningsdatum. Felaktigt debiterad betalare ska krediteras.

Insatser från Habiliteringscentrum

En patient som har hjälpmedel och som för första gången får vårdinsatser från Habiliteringscentrum ska anmälas till Hjälpmedelscentrum. Det görs på blanketten Anmälan Beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum.

För patient som inte tidigare har hjälpmedel förskrivna när Habiliteringscentrum övertar ansvaret ska en blankett skickas till Hjälpmedelscentrum när patienten får sitt första hjälpmedel. Om anmälan görs senare är 20 dagar efter att hjälpmedlet förskrivits efterdebiteras Habiliteringscentrum från faktiskt leveransdatum av hjälpmedlet. En eventuell felaktigt debiterad betalare krediteras.

När en patient får vårdinsatser från Habiliteringscentrum övertar Habiliteringscentrum betalningsansvaret för samtliga hjälpmedel, exklusive omvårdnadshjälpmedel (nivå 4) för personer som bor i särskild boendeform. På anmälningsblanketten kan hjälpmedel som efter utredning saknas antecknas. Debitering kan göras för saknade hjälpmedel enligt blankett Anmälan försvunna hjälpmedel.

Försvunna hyreshjälpmedel 

Om ett hyreshjälpmedel inte återlämnats när en patient avlidit eller om hjälpmedel saknas vid en uppföljning debiteras betalningsansvarig verksamhet ett restvärde för hjälpmedlet. Uppföljning ska göras när betalningsansvar förändras på grund av till exempel flytt till särskilt boende (blankett) eller när en patient får insatser av Habiliteringscentrum (blankett). 

Hjälpmedel som inte återlämnas efter avliden

När ett hyreshjälpmedel inte har avregistrerats hos Hjälpmedelscentrum en månad efter att en patient avlidit görs en påminnelse om att det ska återlämnas. Påminnelsen skickas per post till senast kända adress. 

Om hjälpmedlet inte återlämnats tre månader efter avliden-datum debiteras betalningsansvarig verksamhet för hjälpmedlets aktuella restvärde. Debitering sker för individmärkta hjälpmedel.

Hjälpmedel som saknas vid uppföljning

Hjälpmedel som inte finns hos patient vid uppföljning debiteras den betalande verksamhet som senast varit ansvarig för månadshyran. 

Debiteringen görs av individmärkta hjälpmedel och dyrare icke-individmärkta hjälpmedel med inköpspris över 3 000 kr. För individmärkta hjälpmedel debiteras restvärde, dock inte lägre än 20 % av anskaffningspris. För icke individmärkta hjälpmedel debiteras begagnatvärde 50 %. Debiteringen sker 3 månader efter anmälan om saknade hjälpmedel.

Om ett individmärkt hjälpmedel stulits och en polisanmälan gjorts av patient eller vårdenhet debiteras inte det saknade hjälpmedlet.  

Om ett individmärkt hjälpmedel försvinner på grund av att patient eller vårdenhet varit försumliga utreds detta enligt särskild instruktion. Debitering kan därefter göras till patient eller vårdenhet. 

Återfunna hjälpmedel

I fall där försvunna och debiterade hjälpmedel återfinns har Ägaren (betalande enhet) två alternativ:

 • Behålla hjälpmedlet till vårdenhetens egen verksamhet 
 • Återlämna hjälpmedlet till Hjälpmedelscentrum för återanvändning utan ekonomisk ersättning  

Transport 

Hjälpmedelscentrum utför

 • ordinarie transporter
 • extra transporter
 • transport vid utskrivning från sjukhus
 • flytt av hjälpmedel
 • tömning av dödsbo

För mera information läs på Hjälpmedelscentrums webbplats

Skrymmande hjälpmedel

Skrymmande hjälpmedel är tunga hjälpmedel som normalt inte kan transporteras i en personbil. Skrymmande hjälpmedel levereras direkt till patientens hem, skola, daglig verksamhet etc. Lista över skrymmande hjälpmedel finns i websesam som allmän information (länk till instruktion). 

Uthyrning av hjälpmedel till privatpersoner

Hjälpmedelscentrum hyr ut hjälpmedel till privatpersoner. Kontakt tas med Kundtjänst telefon: 021 – 17 30 48. 

Den som hyr hjälpmedel tar själv ansvar för att det är ett lämpligt hjälpmedel i förhållande till funktionsnedsättningen och att det används på rätt sätt. Hjälpmedelscentrums medarbetare kan ge generella råd. 

Hela Hjälpmedelscentrums sortiment kan hyras av privatpersoner under förutsättning att det finns på lager med undantag av:

 • Eldrivna rullstolar
 • Medicinska behandlingshjälpmedel
 • Datorer
 • Surfplattor och smarta telefoner
 • Cyklar
 • Tillbehör till olika hjälpmedel

Det finns två olika typer av hyror, privathyra och korttidshyra

Vid privathyra gäller:

 • Minsta hyresperiod är 1 månad
 • Månadshyra samt en startavgift på 100 kr per huvudhjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället
 • Månadshyra debiteras därefter via faktura
 • Efter 6 månader reduceras hyreskostnaden per huvudhjälpmedel till halva beloppet

Information om hyresbelopp lämnas av Kundtjänst.

Vid korttidshyra gäller:

 • Hjälpmedel hyrs till ett fast pris
 • Hyrestid är från 1 dag till maximalt 1 månad
 • Om ett hjälpmedel inte är bokat av annan privatperson kan en ny hyresperiod påbörjas. Kontakt tas i sådana fall med Hjälpmedelscentrum i slutet av hyresperioden.
 • Omfattar hjälpmedlen reselyft, rese-hygienstol, fristående toalettstolsförhöjning (normal försäljningsartikel), våg till personlyft samt portabel ramp. 

Praktiskt runt privat- och korttidshyrda hjälpmedel

Service och reparationer

Service ingår i hyran och ges på Hjälpmedelscentrum. För skrymmande artiklar, enligt förteckning, ges service i hemmet inom Västmanlands län.

Återlämning

Hyrda artiklar ska hämtas och återlämnas på Hjälpmedelscentrum.

Transport

För tunga och skrymmande hjälpmedel ingår transport med ordinarie turbil enligt körplan, endast i Västmanlands län. Önskas leverans av tunga och skrymmande hjälpmedel utanför ordinarie körplan kan det erbjudas mot avgift enligt gällande prislista.

Mot avgift erbjuds transport av alla hjälpmedel, även icke skrymmande, på valfri dag.

Information och utbildning

Utställning

På Hjälpmedelscentrum finns en utställning där olika hjälpmedelsleverantörer visar ett urval av sina produkter. Utställningen omfattar flera hjälpmedelsområden än Hjälpmedelscentrums och också produkter för bostadsanpassning. 

Studiebesök för grupper tillhörande intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommun och region är kostnadsfria. Övriga studiebesök debiteras.

Information och utbildning för förskrivare

Information till förskrivare finns på webbplatsen Vårdgivare och samarbetspartners. Där finns bland annat Hjälpmedelshandboken, inkontinenshandboken och information från inkontinenssamordnaren samt information om förskrivarutbildningar med möjlighet att anmäla sig. 

Alla blanketter som behövs vid förskrivning av hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och kontakter med Hjälpmedelscentrum finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

Länkar till specifika blanketter finns också under respektive avsnitt i Hjälpmedelshandboken där hänvisning görs till blankett.

För att få förskriva hjälpmedel i Västmanland måste förskrivaren genomgå obligatoriska förskrivarutbildningar, Förskrivarutbildning Grund och Förskrivarutbildning webSesam. Förskrivaren väljer därefter produktutbildningar utifrån arbetsområde. Utbildningarna är kostnadsfria. Mer information finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

 • Förskrivarutbildning Grund är grundutbildning med lagstiftning, regelverk och rutiner
 • Förskrivarutbildning webSesam är utbildning i webSesam

Sjuksköterskor som ska förskriva antidecubitusmadrasser ska genomgå en anpassad Förskrivarutbildning Grund samt produktutbildning.

Se Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel.

Information till allmänheten

Information om hjälpmedel och hjälpmedelsfrågor till allmänheten finns på www.1177.se.

Öppettider, adress och kontaktpersoner för Hjälpmedelscentrum

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 8-16.30 

Fredag kl. 8-16 

Måndag - fredag kl. 7- 8 kan hjälpmedel återlämnas och förhandsbeställda hjälpmedel hämtas.

Hjälpmedelscentrums webbplats

Besöks- och postadress

Signalistgatan 2, 721 31 VÄSTERÅS

Kontakt

Kundtjänst/reception

Telefonnummer:  021–17 30 48

Telefaxnummer: 021–17 43 11

E-tjänster via 1177.se, t.ex. beställning av reparation eller transport 

E-post: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Förvaltningsdirektör 
AnneChristine Ahl, Tel: 021-17 45 71, e-post: annechristine.ahl@regionvastmanland.se 

Enhetschef Hjälpmedelskonsulenter och kundtjänst
Helena Dahlberg, tel: 021-17 58 77, e-post: helena.dahlberg@regionvastmanland.se

Enhetschef Teknik och inköp 
Joakim Davis, tel: 070-645 57 82, e-post: joakim.davis@regionvastmanland.se

Enhetschef Logistik
Johan Eriksson, tel: 021-17 64 39, e-post: johan.x.eriksson@regionvastmanlans.se 

Hörselenheten

Organisation och uppdrag

Hörselenheten tillhör Öron-Näs-Halskliniken, och har ett länsövergripande ansvar för all hörselvård i Västmanland. 

Regionen har kostnadsansvar för personligt förskrivna hjälpmedel med undantag för texttelefoner. Kostnaden för texttelefoner ersätts via Socialstyrelsen. För utprovning av texttelefoner ansvarar olika enheter inom regionen.

Försäkringskassan har det ekonomiska ansvaret för hjälpmedel på arbetet. Förmedlingen sköts bland annat av regionen.

Hörselenhetens uppdrag

På Hörselenheten sker diagnostik, behovsanalys, anpassning av hörseltekniska hjälpmedel samt pedagogisk och psykosocialrehabilitering. 

Hörhjälpmedel är tekniska hjälpmedel för att i viss mån kompensera en nedsatt eller förlorad funktion till följd av en hörselskada som i de flesta fall är bestående. Hörselskador och dövhet kan vara genetiskt betingande eller förorsakade av vissa sjukdomar och/eller skador. 

För att komma till Hörselenheten har man antingen en remiss från familjeläkaren eller öronläkaren.

Samverkan 

Hörselenheten träffar regelbundet representanter från olika föreningar.

Sortiment hörselhjälpmedel

Regionen använder sig av ett upphandlat sortiment. 

Byte av hjälpmedel

Byte till nytt hjälpmedel kan göras om befintligt hjälpmedel inte kan kompensera patientens funktionsnedsättning eller om det inte är lönsamt för regionen att reparera hjälpmedlet. Det finns inte någon tidsgräns för när det kan vara dags att byta hjälpmedel. 

Det är inte möjligt att byta till annan produkt eller modell som inte motiveras av funktionsnedsättningen. Om patienten ändå vill göra det är det egenansvar. 

Avgifter

Läs mer under rubriken Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel 

Öppettider, adress och kontaktpersoner

1177 Vårdguiden finns kontaktuppgifter till Hörselenheten i Region Västmanland.  

Besöks- och postadress

Västmanlands sjukhus, 721 31 Västerås 

Kontakter Hörselenheten som gäller Västerås, Köping, Sala och hörselenheten - ReHabiliteringen

Telefonnummer: 021–17 32 02. Boka en tid så blir du uppringd.

E-tjänster via 1177.se  

Enhetschef Ann-Sofie Andertoft, tel: 021-17 38 59, e-post: ann-sofie.andertoft@regionvastmanland.se 

Hörselenheten Teknik och installation

Kontakta horseltekniska@regionvastmanland.se angående hörseltekniska hjälpmedel i hemmet samt skolhjälpmedel.

Synenheten

Organisation och uppdrag

Synenheten är en del av Habiliteringscentrum som finns inom Förvaltningen Primärvård, Psykiatri och Habiliteringsverksamheter, PPHV.

Synenhetens uppdrag

Synenheten är Region Västmanlands enhet för habilitering och rehabilitering av patienter med synskada.  

Synenheten förskriver, lagerför och servar hjälpmedlen till patienter med synskada. Förskrivning av hjälpmedel är ett led i habilitering eller rehabilitering.

Region Västmanland och synenheten ansvarar för både förskrivning och kostnader för synhjälpmedel oavsett boendeform. Enligt nivåindelning är synhjälpmedel Ansvar 1 hjälpmedel.

För att komma till Synenheten ska patienten ha en remiss från ögonläkare. 

WHO:s klassifikation av synnedsättning

Lindrig eller ingen synnedsättning, kategori 0, synskärpa > eller = 0,3

Måttlig synnedsättning, kategori 1, synskärpa 0,1 – < 0,3

Svår synnedsättning, kategori 2, synskärpa 0,05 – <0,1

Blindhet (med små synrester), kategori 3, synskärpa 0,02 – <0,05 

Blindhet (med mycket små synrester), kategori 4, synskärpa P – <0,02

Blindhet (inga synrester), kategori 5, synskärpa Ingen P

Samverkan 

Samverkan sker med SRF (Synskadades Riksförbund) genom brukarråd och sortimentsgrupp. 

Tillsammans med Hörselvården sker samverkan med Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) genom brukarråd. 

Återlämning och transporter av hjälpmedel 

I samband med förskrivning av hjälpmedel ska patienten informeras om att hjälpmedlet är ett lån och ska återlämnas om det inte används. 

Alla hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda. Om inte, debiteras patienten en rengöringsavgift. 

Önskas hämtning av hjälpmedel som normalt inte hämtas direkt hos patient, kontaktas Synenheten. 

Vid återlämnande av skrymmande och tunga hjälpmedel ansvarar Synenheten för transporter.

Reparationer

Synenheten svarar för reparation av förskrivna hjälpmedel. 

Avgifter

Läs mer under rubriken Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel 

Öppettider, adress och kontaktpersoner

1177 Vårdguiden finns kontaktuppgifter till Synenheten i Region Västmanland. 

Besöks- och postadress

Habiliteringscentrum, Ingång 20,

Västmanlands sjukhus, 721 89 Västerås

Kontakter Synenheten 

Telefonnummer:  021–17 48 00 

E-tjänster via 1177.se

Enhetschef Linda Wiklund, tel: 021-17 63 84, e-post: linda.wiklund@regionvastmanland.se 

Reparationer 

Om ditt hjälpmedel går sönder kontakta Habiliteringscentrums reception, telefon 021-17 48 00 eller Synenheten, telefon 021-17 51 48.

Ortopedtekniska hjälpmedel

Organisation och uppdrag

Ortopedteknisk verksamhet och ortopedtekniska hjälpmedel är upphandlade. Verksamheten bedrivs av Aktiv Ortopedteknik. 

Vårdvalsenheten ansvarar för att följa upp avtalet om ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel. 

Ortopedtekniska avdelningens uppdrag

Ortopedtekniska avdelningen har uppdraget att svara för försörjning av ortopedtekniska tjänster och hjälpmedel, som tekniskt funktionellt är förmånlig för patienten och sjukvårdshuvudmannen. Verksamheten ska tillgodose de enskilda patienternas varierande behov av olika ortopedtekniska hjälpmedel på ett kostnadseffektivt sätt.

Samverkan 

Tjänsteman från Vårdvalsenheten, som ansvarar för avtalet med Aktiv Ortopedteknik, finns representerad i Hjälpmedelsrådet .  

Reparationer

Ortopedtekniska avdelningen svarar för reparation av förskrivna hjälpmedel. 

Avgifter

Läs mer under rubriken Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel 

Öppettider, adress och kontaktpersoner

Aktiv ortopedtekniks webbplats finns uppgifter om öppettider, kontakter m.m.

Besöksadress

Ortopedteknisk avdelning, Ingång 2,
Västmanlands sjukhus Västerås

Öppettider

Måndag kl. 7.30-18
Tisdag - onsdag kl. 7.30-16
Torsdag kl. 7.30-18
Fredag kl. 7.30-12

Kontakter Aktiv ortopedteknik 

Telefonnummer: 021–17 35 03 

E-post: vasteras@aktivortopedteknik.se

Ortopedteknisk chef Jon Granberg

Hjälpmedelshandboken