Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kostnadsansvar för hjälpmedel

Region Västmanland och kommunerna i länet har ett delat ansvar för personligt förskrivna hjälpmedel. Ansvaret är kopplat till boendeform, typ av hjälpmedel och vilken funktionsnedsättning patienten har. 

Det finns också överenskommelser om hur kostnadsansvaret för hjälpmedel fördelas i skola, i daglig verksamhet och på särskilda boendeformer. När hjälpmedlet är grundutrustning i en verksamhet har huvudmannen eller den som ansvarar för verksamheten kostnadsansvaret. 

Personligt förskrivna hjälpmedel

Ansvarsfördelning

Ansvaret för personliga hjälpmedel är fördelat på följande sätt: 

Hjälpmedelscentrum

De hjälpmedel som hanteras av Hjälpmedelscentrum kompenserar främst funktionsnedsättningar gällande rörelse, kommunikation och kognition. Hjälpmedelscentrum hanterar också inkontinenshjälpmedel. Region och kommun har ett delat kostnadsansvar för personligt förskrivna hjälpmedel. Kostnadsansvaret är kopplat till boendeform, nivåindelning på hjälpmedel och om patienten har insats från Habiliteringscentrum.

Vissa medicinska behandlingshjälpmedel, där regionen har kostnadsansvar, hanteras också av Hjälpmedelscentrum.

Kostnadsansvar (betalningsansvar)

Ett gemensamt regelverk gäller i hela länet oavsett vem som har kostnadsansvar för hjälpmedlet. Det innebär att det är samma kriterier för bedömning, förskrivning och eventuella avgifter oavsett huvudman och boendeform.

Kostnadsansvaret är kopplat till boendeform, hjälpmedlets artikelansvar (enligt beskrivning nedan) och om patienten har insats från Habiliteringscentrum. När patienten flyttar till särskilt boende eller får insatser från Habiliteringscentrum kan betalningsansvaret påverkas. Läs mer under rubriken Ändring av betalningsansvar och debitering av försvunna hjälpmedel.

Debiteringsform

Hyreshjälpmedel - hjälpmedel som personförskrivs och går att återanvända. Kan vara både kostsamma och mindre kostsamma hjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel kan förses med tillbehör som är försäljningshjälpmedel.

Försäljningshjälpmedel - hjälpmedel som personförskrivs, svåra att rekonditionera och återanvända. Ofta är kostnaden för dessa hjälpmedel lägre än för hyreshjälpmedel.

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

 • Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
 • Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
 • Ansvar 3 – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda, griptång och sängklossar. 
 • Ansvar 4 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Inkontinenshjälpmedel

Ansvaret för att förskriva och bekosta inkontinenshjälpmedel är delat mellan regionen och länets kommuner. Inkontinenshjälpmedel bekostas av regionen för personer i ordinärt boende. Särskilda boendeformer och person i ordinärt boende som är registrerad som hemsjukvårdspatient får inkontinenshjälpmedel bekostade av kommunen. Inkontinenshjälpmedel är kostnadsfria för person med funktionsnedsättning och levereras direkt till vistelseadressen.

Regionen och kommunerna i Västmanland har ett gemensamt upphandlat sortiment som visas i webb-produktkatalogen på Hjälpmedelscentrums webbplats.

På Hjälpmedelscentrum finns länets samordningsfunktion för inkontinensfrågor. I arbetet ingår bland annat utbildning och information till personal och allmänhet, rådgivning i inkontinensfrågor till förskrivare samt att delta i upphandling av inkontinensprodukter.

Inkontinenshjälpmedel ska vara ett komplement till utredning och behandling. Viktigt är att det är individuellt utprovat. Valet av produkt ska i möjligaste mån göras i samråd med person med funktionsnedsättning, anhörig, vårdare och förskrivare. 

Hörselenheten 

Budget och ekonomiskt ansvar för hörselhjälpmedel finns på Hörselenheten. Regionen är ekonomiskt ansvarig för dessa hjälpmedel även till personer i kommunens särskilda boenden. Riktlinjer och hjälpmedel finns angivna under rubriken Hörsel.

Klinikhjälpmedel

Utöver ansvarsindelning 1-4 kompletteras ansvarsbilden av så kallade klinikhjälpmedel. Gemensamt för klinikhjälpmedel är att de huvudsakligen förskrivs från den specialiserade vården.

För klinikhjälpmedel utgår normalt kostnadsansvaret från beställande vårdenhet, det vill säga förskrivarens arbetsplats betalar för hjälpmedlet. Kostnadsansvaret kan också ligga hos fastställd vårdenhet/klinik oavsett beställare, se nedan beskrivna ansvarsgrupper.

Kostnadsansvaret för klinikhjälpmedel indelas i sex ansvarsgrupper, hjälpmedlen är hyres- eller försäljningshjälpmedel:

 • Medicinska behandlingshjälpmedel (hostmaskin, nutritionspump, respirator, bilevel, CPAP/APAP och ventilator) - beställande enhet är betalare
 • Insulinpumpar - beställande enhet är betalare
 • Talflytshjälpmedel - logopedmottagningen är betalare
 • Texttelefoner - hörselvården är betalare
 • Dyslexihjälpmedel - beställande enhet är betalare, normalt logopedmottagningen
 • Madrass Västmanlands sjukhus Västerås - mottagaren (vårdavdelning) är betalare

Ortopedtekniska avdelningen

För ortopedtekniska hjälpmedel gäller att förskrivande klinik eller familjeläkarenhet har kostnadsansvaret för förskrivet hjälpmedel. Det är förskrivarens organisationstillhörighet som styr. 

Regionen har också det ekonomiska ansvaret för de ortopedtekniska hjälpmedel som förskrivs av privata vårdgivare med vårdavtal eller vårdgivare som ersätts enligt Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning samt Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. Riktlinjer och hjälpmedel finns angivna under rubriken Träning, vård och behandling.

Synenheten 

Budget och ekonomiskt ansvar för synhjälpmedel finns på Synenheten. Regionen är ekonomiskt ansvarig för dessa hjälpmedel även till personer i kommunens särskilda boenden. Riktlinjer och hjälpmedel finns under rubriken Syn.

Hjälpmedel i skolan och daglig verksamhet

Det finns specifika överenskommelser mellan Region Västmanland och länets kommuner på följande områden:

 • Hjälpmedel i särskilda boendeformer, bostad med särskild service för äldre samt gruppbostäder enligt SoL eller LSS. 
 • Hjälpmedel i skolan
 • Hjälpmedel i daglig verksamhet

Begrepp som grundutrustning, arbetstekniska hjälpmedel och omvårdnadshjälpmedel är väsentliga för vem som har kostnadsansvaret för hjälpmedel i dessa verksamheter.

Grundutrustning

Verksamheten ska vara inredd och utrustad så att miljön motsvarar de normala behov som finns för den målgrupp och den verksamhet som bedrivs. Det gäller för särskilda boenden, daglig verksamhet, skolor, förskolor och sjukvårdsinrättningar. Grundutrustning betalas av vårdgivaren eller den som ansvarar för verksamheten. 

Arbetstekniska hjälpmedel 

Arbetstekniska hjälpmedel är sådana som behövs för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, till exempel reglerbara sängar, personlyftar och arbetsstolar. Arbetsgivaren har ansvar för dessa hjälpmedel enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

Omvårdnadshjälpmedel 

Omvårdnadshjälpmedel är hjälpmedel som behövs för en patients omvårdnad, till exempel personlyft, dusch- och toalettstol på hjul och antidecubitusmadrass. Det är ibland samma typ av hjälpmedel som är arbetstekniska hjälpmedel. Omvårdnadshjälpmedel är ansvar 4-hjälpmedel som kommunerna har kostnadsansvaret för i särskilt boende och regionen i ordinärt boende. 

Hjälpmedel i skolan

För hjälpmedel som elever med funktionsnedsättning använder i skolan är ansvaret delat mellan skolans huvudman och sjukvårdshuvudmannen, Region Västmanland.  Ansvarsfördelningen gäller från förskola till högskola. Den uttrycks något olika av de olika hjälpmedelsenheterna. Detta gäller för hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrums och synenhetens ansvarsområde.

Kommunens ansvar

Kommunen eller skolans huvudman ansvarar för grundutrustning för en eller flera elever, förbrukningsmaterial, undervisningsmaterial och läromedel (pedagogiska hjälpmedel), arbetstekniska hjälpmedel samt lokalanpassning som exempelvis akustiksanering av undervisningslokalerna, god och bländfri belysning, kontrastmarkeringar samt hörslinga.

Kommunen eller skolans huvudman har ett utökat ansvar för att tillgodose målgruppers behov inom specialverksamheter när det gäller grundutrustning och lokalanpassning. Specialverksamheter är särskola, särvux, grupper med olika inriktning som till exempel allergi, Asperger, hörsel, rörelsehinder, språk, syn, tal och särskilda undervisningsgrupper. Läs mer under rubriken Stolar och sittdynor (Stolar och Stolar till barn)

Kommunen eller skolans huvudman ansvarar även för transport av hjälpmedel vid byte av skola. 

Grundutrustning på skolan är exempelvis:

 • Skötbord och hygienhjälpmedel som stödhandtag och toalettstolsförhöjning
 • Personlyftar med standardlyftselar
 • Funktionella stolar
 • Höj- och sänkbara arbetsbord
 • En uppsättning av förstorat tangentbord, pekskärm, flexiboard och utrustning för kontaktstyrning
 • Kognitivt stöd såsom bildstöd, kalendrar, scheman och enklare tidshjälpmedel

Pedagogiska hjälpmedel är skolhuvudmannens ansvar och utmärks av

 • att de är i huvudsak kunskapsbärande, eller
 • att de kan användas av fler elever, eller
 • att de inte behöver omfattande individuell anpassning, eller
 • att de utan stora svårigheter kan anpassas till andra brukare

Undervisningsmaterial är skolhuvudmannens ansvar och är exempelvis 

 • Pennor med olika grepp 
 • Saxar med olika grepp 
 • Linjaler, till exempel tung linjal 
 • Dator i pedagogiskt syfte 
 • Förbrukningsmaterial som punktpapper, skrivpapper med förstärkta linjer, färgpatroner 

Arbetstekniska hjälpmedel i skolan

Arbetstekniska hjälpmedel är sådana hjälpmedel som behövs för att underlätta personalens arbete till exempel höj- och sänkbara skötbord, lyftar och arbetsstolar. 

Arbetsgivaren ansvarar för dessa hjälpmedel. Vissa av dem kan hyras eller köpas från Hjälpmedelscentrum.

Region Västmanlands ansvar

Ansvarsfördelningen gäller från förskola till högskola. Region Västmanland ansvarar för personliga hjälpmedel enligt riktlinjer i Hjälpmedelshandboken. Detta innebär att hjälpmedlet är förskrivet och utprovat till en specifik elev med funktionsnedsättning. Regionen ansvarar också för specialanpassningar. Ett personligt hjälpmedel kan förskrivas under förutsättning att den grundutrustning som verksamheten ansvarar för inte kan användas. 

Personliga hjälpmedel utmärks av

 • att de är i huvudsak kompenserande, och
 • att de är utprovade och särskilt anpassade till eleven med funktionsnedsättning, eller
 • att de inte utan omfattande åtgärder kan användas av någon annan, eller
 • att de inte kan eller kommer att kunna användas av någon annan

Hjälpmedel för skola – Hörselenheten

För elever med hörselnedsättning är det viktigt att kunna höra vad lärare och klasskamrater säger i skolmiljön och det är en absolut nödvändighet för tal- och språkutvecklingen, inlärning och den sociala gemenskapen. Detta kan lösas genom att använda olika hörselprodukter som till exempel teleslinga, flermikrofonsystem, högtalare eller FM-system. Sådana hjälpmedel kan i vissa fall förskrivas till elever i grundskola och gymnasium.

Kommunens ansvar

 • En bra akustisk miljö
 • Kompetensutveckling av pedagoger 
 • Välutbildade och engagerade pedagoger

Lånevillkor för hjälpmedel i förskola och skola

När hjälpmedel som ägs av Region Västmanland placeras på skola eller förskola ska hjälpmedlen förvaras på sådant sätt att riskerna för stöld, olycksfall och skadegörelse minimeras. Om något av detta inträffar kan kommunen eller skolans huvudman bli ersättningsskyldig för reparationskostnader alternativt anskaffning av nytt hjälpmedel.

Hjälpmedel folkhögskolor

Statliga bidrag finns som kan användas till teknisk utrustning som elever med funktionsnedsättning behöver för att tillgodogöra sig undervisningen. För aktuell information kontakta Folkbildningsrådet, tel 08- 412 48 00 eller Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hjälpmedel i daglig verksamhet

Grundutrustning

Kommunen ansvarar för den dagliga verksamhetens miljö, inredning och grundutrustning som motsvarar målgruppens behov och den verksamhet som bedrivs. Vilken grundutrustning som ska finnas styrs av den dagliga verksamhetens målgrupp och inriktning på verksamheten. Det innebär exempelvis att kraven på grundutrustning och hjälpmedel för personer med rörelse- och eller synnedsättning ska vara anpassade för dem.  

Med grundutrustning avses:

 • Bord, stolar etc. utformade för målgruppen
 • Omvårdnadshjälpmedel (ansvar 4 enligt hjälpmedelshandboken) 
 • Hjälpmedel som kan användas av flera personer, t.ex. transportrullstol, bestick, vissa kognitiva hjälpmedel eller kognitivt stöd
 • För inriktning mot personer med synnedsättning krävs exempelvis kontrastfärger och kraftfullare datorer så att förstoringsprogram kan installeras. 

Personförskrivna hjälpmedel

Principen är att om ett hjälpmedel endast kan användas av en enskild patient bör hjälpmedlet personförskrivas. Om behov finns av anpassning eller komplettering av befintlig utrustning för en specifik patient kan dessa förskrivas. Exempel på komplettering är speciella manöverkontakter och förstoringsprogram. Det är Hjälpmedelshandbokens kriterier och aktuella hjälpmedel som gäller. 

Vid övergång från skola till daglig verksamhet bör en genomgång av patientens hjälpmedel göras för att se vilka behov av hjälpmedel som finns kvar.

Transport av hjälpmedel mellan boende och daglig verksamhet ska utföras av kommunen för de hjälpmedel som brukaren behöver använda både i boendet och på daglig verksamhet.

Hjälpmedel i särskilda boenden

Enhet som bedriver socialtjänst i form av att tillhandahålla bostäder eller platser för heldygnsvistelse på uppdrag av socialnämnd eller motsvarande, i kombination med insatser och som har tillgång till personal med kompetens för dessa insatser.

 • Särskilt boende för äldre: Boende som ges med stöd av socialtjänstlagen (SOL)
 • Bostad med särskild service: Boende som tillhandahålls för personer med funktionsnedsättning och med behov av stöd och särskild service (enligt LSS och SOL)
 • Korttidsplats. Bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt
 • Korttidsvistelse. LSS-insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga

Ordinärt boende är bostäder som inte räknas till särskilt boende.

Arbetstekniska hjälpmedel 

Arbetstekniska hjälpmedel är sådana som behövs för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt, till exempel reglerbara sängar, personlyftar och arbetsstolar. Arbetsgivaren har ansvar för dessa hjälpmedel enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

Hjälpmedel i särskilda boendeformer

I särskilda boendeformer ansvarar kommunerna för arbetstekniska hjälpmedel, omvårdnadshjälpmedel och grundutrustning. Dessa hjälpmedel är oftast ansvar 4-hjälpmedel enligt gällande nivåindelning. 

Kommunen ansvarar även för personliga hjälpmedel ansvar 2 och ansvar 3, till patienter som bor i särskilt boende. 

Ett avsteg från kommunens ansvar för hjälpmedel i särskilda boendeformer gäller för patienter som har habiliteringsinsats. För dessa patienters personliga hjälpmedel har Habiliteringscentrum kostnadsansvaret. 

Förskrivning av hjälpmedel vid utskrivning från slutenvården till korttidsplats

Se Länsgemensamma riktlinjer Samverkan vid utskrivning från sluten Hälso-och sjukvård

Kommunen/enskild vårdgivares ansvar för grundutrustning på korttidsplats enligt SoL beslut

Kommunen/enskild vårdgivare ansvarar för rehabilitering inklusive hjälpmedel i verksamheter inom begreppet särskilt boende. I det ingår olika typer av biståndsbedömt boende och verksamhet med biståndsbedömd korttidsplats för personer som av någon anledning inte kan vistas i bostaden.

Verksamheter med korttidsplats ska vara utrustade så att det motsvarar de behov som finns för den målgrupp och den verksamhet som bedrivs, så kallad grundutrustning. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället förändras.

Följande hjälpmedel ska betraktas som grundutrustning på korttidsplats.

 • arbetstekniska hjälpmedel
 • omvårdnadshjälpmedel 
 • hjälpmedel för personlig vård
 • överflyttningshjälpmedel och gåbord
 • förebyggande antidecubitusmadrass till och med sårgrad 1
 • transportrullstolar för tillfälligt bruk

Ett personligt hjälpmedel förskrivs när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella behovet. Personligt förskrivna hjälpmedel ska alltid vara utprovade och anpassade till patienten och får inte användas av någon annan.

Regionen ansvarar för utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel samt medicintekniska behandlingshjälpmedel som bedömts vara nödvändiga för att möjliggöra utskrivning, se Länsgemensamma riktlinjer Samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård.

Hjälpmedel som ingår i en verksamhets grundutrustning ska inte behöva omfattande individuell anpassning och ska utan större svårigheter kunna användas av de personer som vistas i verksamheten. Om verksamhet inte har viss grundutrustning går det oftast att hyra av regionen.

 

Anpassning av arbetsplats och bostad

Hjälpmedel på arbetet

Arbetshjälpmedel, som en person på grund av funktionsnedsättning behöver på sin arbetsplats och som normalt inte behövs i det dagliga livet, bekostas av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Speciell anpassning av arbetsplatsen kan också vara aktuellt. 

Ansvaret för arbetshjälpmedel och eller ombyggnad av arbetsplatsen är delat mellan arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har ansvar för arbetshjälpmedel som behövs för att en person ska kunna fortsätta en anställning medan Arbetsförmedlingen ansvarar för att personer med funktionsnedsättning kan komma ut i arbetslivet. 

För aktuell information kontakta  Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Anpassning av bostaden

Bostadsanpassningsbidrag hanteras av kommunen enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. Bidrag kan sökas för anpassning av fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att bo kvar i sin bostad. Det är personen med funktionsnedsättning alternativt fastighetsägaren som gör en ansökan. 

Kontakta din kommun för att få veta mera hur det fungerar där.  

Hjälpmedelshandboken