Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Screening för livmoderhalscancer

Utifrån råd från Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och den kapacitet mikrobiologen har att analysera prov i nuläget föreslår Region Västmanland att cirka 150 patienter per vecka ska kallas till screening för livmoderhalscancer.

Screening för livmoderhalscancer är lagstadgad och det finns en skyldighet för regionerna att bedriva screening. Lagen har ingen nödparagraf som medger stopp eller paus i åtagandet. Socialstyrelsen håller på att ta fram ett förslag som öppnar för detta. Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) går ut med följande råd till regionerna:

Screening under pågående coronapandemi

Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna och behovet att optimera hälso- och sjukvårdsresurserna leda till att screeningen tillfälligt kan behöva pausas.

Screening är en metod för att spåra och motverka sjuklighet hos en förmodat frisk befolkning. 

Under pågående coronapandemi kan smittoriskerna förknippade med att delta i screeningen eventuellt väga tyngre än den förebyggande hälsovinst som screening normalt innebär.

De resurser som screeningen tar i anspråk kan i detta extraordinära läge också bedömas göra större nytta i andra delar av hälso- och sjukvården.

Både ökade risker och behovet att optimera resurserna kan leda till att screeningverksamheten tillfälligt kan behöva dras ner.

Detta kräver dock full insikt i de lokala förutsättningarna och besluten måste därför tas av respektive region.

Utifrån att förutsättningarna är olika över landet anser RCC i samverkan att det är viktigt att varje region löpande gör en bedömning så att screening för bröst-, livmoderhals- och tjock- och ändtarmscancer kan fortgå i så normal omfattning som möjligt.

I de fall screeningen tillfälligt behöver pausas ska en plan tas fram för hur screeningen ska återupptas.

Förslag för Region Västmanland

Björn Svartsgård, mödrahälsovårdsöverläkare, och Johan Nordmark, verksamhetschef centrala patientsäkerhetsteamet, föreslår nedan hantering för Region Västmanland:

I nuläget är den begränsande faktorn analys av provet på mikrobiologen. De mäktar i nuläget med 90–180 prov per vecka. I normala fall görs 1 300 cellprov i månaden vilket blir 325 per vecka. Förslaget är att kalla hälften, dvs runt 150 patienter i veckan ur följande grupper:

  • Kontrollfilen 
  • Kvinnor i åldersgruppen 30–45 år

Vi utvärderar efter 1 månad.

  • Hur många patienter kommer?
  • Hinner vi med att analysera proverna?