Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rutiner och information

Instruktioner och rutiner

Covid-19 regionövergripande rutiner

Rutin smittspårning av kommunens vård-och omsorgspersonal

Smittspårning vid covid-19 inom vård och omsorg i Västmanland

Hushållskontakt till patient med bekräftad covid-19

Övriga instruktioner och rutiner finns i ledningssystemet

Statistik för arbetet med covid-19

Lägesbeskrivning för Region Västmanlands arbete med covid-19

Informationsmaterial patient

Patient som vårdats med anledning av covid

Patient provtagen för covid-19

Patient med bekräftad covid-19

Svenska

Arabiska

Dari

Engelska

Finska

Persiska

Somaliska

Tigrinja

Översättning

Instruktion som förtydligar hur regionens verksamheter ska förhålla sig vid översättning av material och dokument till andra språk.

Om din verksamhet har patientinformation som behöver översättas till flera språk, kontakta Västmanlands tolkservice.

Skyltning

Vad gäller vid tillfällig skyltning?

Varje verksamhet ansvarar för tillfällig skyltning i sina lokaler. Verksamheten ansvarar även för att det som sätts upp uppdateras vid behov och monteras ner när materialet inte längre är aktuellt. Detta gäller all tillfällig skyltning oavsett format (affisch, roll-up, golvmarkering etc).

Affischer på flera språk

Skärpta restriktioner

Besöksförbud

Har du förkylningssymtom - gå inte in på mottagningen

Beställning för verksamheter med särskilda behov

För covid-19-relaterad skyltning som behöver förmedla undantag (exempelvis lokala besöksförbud) m.m. lägg en beställning till covidskyltar@regionvastmanland.se

Information på andra språk

Informationsmaterial från MSB

Informationsmaterial på andra språk

Film med uppmaningar från smittskyddsläkare

Arabiska

Engelska

Finska

Somaliska

Svenska

Tigrinja

Om ni vill använda filmerna för till exempel väntrums-tv, kontakta kommunikation@regionvastmanland.se

Information från Folkhälsomyndigheten på olika språk

Arabiska

Engelska

Finska

Somaliska

Tigrinja

Information på flera olika språk hittar du här

FAQ about covid-19 - english

Länksamling på 1177.se med information på olika språk

Covid-19 – other languages

Information till tolkanvändare

Samtliga tolkar har fått i uppdrag att läsa upp framtagen information från smittskyddsläkaren. När du anlitar en tolk ska du ge tolken utrymme att läsa upp bifogat informationsblad, Information från smittskyddsläkaren.

Tänk på att anlita språktolk, istället för att använda anhöriga för att förmedla information. Utifrån smittorisk är det lämpligt att använda telefontolk alternativt tolk via skype. Du bokar tolk via Västmanlands tolkservice som just nu har god tillgång på tolkar.

Mer kunskap om tolkanvändning

Webbutbildning för tolkanvändare

Informationsblad från smittskyddsläkare

Information från smittskyddsläkaren.pdf

Kontaktuppgifter Västmanlands Tolkservice

Telefonbokning: 021-13 13 00 (dygnet runt)

Webbsida för bokning

Fax: 021-13 13 94

Hantering av hjälpmedel

Du som:

 • förskriver eller beställer hjälpmedel med hemleverans
 • beställer hämtning
 • beställer service eller reparation

måste alltid ange ett telefonnummer där vi kan nå en kontaktperson eller patienten själv.

Förskrivare som bokar en utprovning måste alltid ange sina kontaktuppgifter för att kunna nås.

Vi behöver dagen före planerad tjänst enligt ovanstående ta reda på om patienten, närstående eller annan person som medverkar har sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva.

Om det finns smitta

Om det finns smitta behöver vi ta ställning till om tjänsten bör skjutas upp eller kan möjliggöras, exempelvis genom att:

 • hemtjänst eller annan finns på plats angiven tid och kan ta emot leverans utanför
 • hjälpmedlet repareras åtskilt från patienten
 • förskriva enklare hjälpmedel som inte kräver utprovning så länge eller utföra utprovning på distans

Våra tjänster kan endast utföras under förutsättning att vi fått kontakt innan.

Hjälpmedelscentrums personal arbetar alltid enligt basala hygienrutiner för att minska risk för smittspridning. Om det finns känd smitta kommer personalen att använda rekommenderad skyddsutrustning.

Rutiner med visir

Vid alla personkontakter på kortare avstånd än två meter använder HMC:s medarbetare visir. Informera gärna din patient om detta.

Läsbehörighet i Cosmic

All HSL-personal på nuvarande enheter som har LINK har även har läsbehörighet i Cosmic sedan den 14 april 2020.

Läsbehörighet med nyttjande av meddelandefunktion i Cosmic innebär möjlighet att ta del av:

 • dokumentation i Cosmic patientjournal samt vårdplaner
 • information i Läkemedelslistan
 • information gällande beställda prover och inkomna svar
 • information i patientens Uppmärksamhetsignal
 • gruppbrevlåda i Cosmics meddelandefunktion för kommunikation mellan kommun, primärvård och specialistsjukvårdens öppenvård. Överrapportering mellan slutenvård och kommunal verksamhet ska ske via LINK-processen som tidigare.

Samtliga gruppbrevlådor till enheterna återfinns i Messengers globala adresslista med ordet Gruppbrevlåda och därefter kommunens namn.

Mer information kan du få från den som är ansvarig i respektive kommun/privata utförare.