Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkansdokument

Här finner du de gemensamt beslutade samverkansdokumenten mellan Region Västmanland och länets tio kommuner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstområdet.

Överenskommelser

Region Västmanland har tillsammans med respektive kommun inom Västmanland upprättat överenskommelser om samverkan. Nedan visas exempel på en kommuns överenskommelser.

Barn och unga

Samverkan kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik

Överenskommelse hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning barn och unga

Bilaga-1-SAMTYCKE

Bilaga-2-BEGARAN-OM-LAKARUNDERSOKNING

Bilaga-3-UTLATANDE-TILL-SOCIALNAMND-lakarundersokning

Bilaga-4-Anvisning-BBIC-lakarundersokning

Bilaga-5-BEGARAN-OM-BEDOMNING-tandhalsa

Bilaga-6-UTLATANDE-TILL-SOCIALNAMND-tandhalsa

Vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och respektive kommun avseende vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Missbruk

Samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel

Länsgemensam samverkansrutin mellan Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården i Västmanland vid ärenden utifrån Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) med bilagor

Länsgemensam samverkansrutin mellan kommuner och Vuxenpsykiatri Västmanland kring personer i behov av abstinensbehandling

Äldre

Överenskommelse om samverkan mellan Region Västmanland och respektive kommun i Västmanland avseende äldre

Samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft.

Mer om samverkan vid utskrivning

SIP - Samordnad individuell plan

Läs mer om SIP.

Habilitering och rehabilitering

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Egenvård

Egenvård med kompletterande bilagor

Protokollsutdrag om egenvård från Gemensamma nämnden

Avtal om läkarmedverkan

Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård

Bilaga:
Bassortimet av produkter för omläggningsmaterial, provtagningsmaterial smat medicintekniska produkter

Uppföljning av avtal om läkarmedverkan i kommunal vård, dok.nr 24241

Blankett - Uppföljning av avtal om läkarmedverkan i kommunal vård, dok.nr 23494

Förskrivningsrätt

Förskrivningsrätt för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård

Provtagning

Provtagning och provsvarshantering i hemsjukvården och SÄBO

Kommunal hemsjukvård

Avtal om övertagande av hemsjukvård

Definitioner och ansvarsfördelning hemsjukvård

Praktiska anvisningar till hemsjukvårdsavtalet

Individuell_vardplan

Blankett rapportering från kommunal hemsjukvård till vårdcentral

Blankett överrapportering från vårdcentral till kommunal hemsjukvård

Ansvarsgränser för rehabilitering habilitering i Västmanlands län

Behov av livsmedel för speciella medicinska ändamål (enteral nutrition och kosttillägg)

Länsgemensam rutin för personer med behov av livsmedel för speciella medicinska ändamål enteral nutrition och kosttillägg

Övriga dokument

Se respektive område för samverkan.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende läkemedel inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland hittar du under läkemedel.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende kostnadsfria inkontinenshjälpmedel hittar du under hjälpmedel.

Länsgemensam rutin för tandvård vid stort omvårdnadsbehov hittar du på Tandvårdenhetens hemsida under tandvård.