Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psykisk hälsa

Alla länets kommuner och Region Västmanland har överenskommelser om samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning.

Överenskommelserna reviderades under våren 2015 och parterna har under hösten 2015 godkänt nya överenskommelser för perioden 1 november 2015-31 mars 2018.

I överenskommelserna beskrivs målsättningen för samverkan och hur arbetet på individnivå ska ske. Det finns också en beskrivning över hur ledningsstrukturen för samverkan ser ut i Västmanland. I varje kommun ska det finnas en ledningsgrupp för barn och unga (BUS-grupp) och en ledningsgrupp för vuxna. Ledningsgrupperna ska utveckla samverkan mellan representanter för bland annat socialtjänstens olika delar, skolan, öppenvårdspsykiatrin och familjeläkarmottagningarna. Ledningsgrupperna arbetar fram årliga handlingsplaner för sitt arbete.

På regionens och kommunernas webbplatser finns uppdaterad information om hur och var barn och unga med psykisk ohälsa och deras föräldrar kan söka hjälp.

Möten med brukar-, intresse- och patientorganisationer sker för att öka deras delaktighet och inflytande i arbetet för en bättre psykisk hälsa. Kommunerna och Region Västmanland har utsett kontaktpersoner som tar ansvar för genomförandet när det gäller att uppnå kraven i de nationella överenskommelserna mellan SKL och Socialdepartementet.

Stöd till området psykisk ohälsa 2017

Överenskommelse för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa. 

Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 885 miljoner kronor varav 780 miljoner kronor utgör stimulansmedel till kommuner och regioner/landsting och ska användas av huvudmännen, enskilt eller i samverkan enligt följande:

250 Mkr kronor fördelas till regionerna/landstingen och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.

150 Mkr tillförs regionerna/landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.

130 Mkr tillförs kommuner och regionerna/landstingen för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.

Stimulansmedlen fördelas av SKL mot faktura till kommuner och regionerna/landstingen utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2016. Medlen utbetalas till huvudmännen under första kvartalet 2017.

SKL får disponera 60 miljoner kronor för fortsatt samordning och utvecklingsstödjande arbete samt för analys-, metod- och uppföljningsstöd till kommuner och landsting. SKL tilldelas också 45 miljoner kronor för att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa.


Kontaktuppgifter

Ewa Göransson

Bitr. Områdeschef
021 - 17 64 47

Barn och unga

Vuxna