Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missbruk och beroende

Region Västmanlands uppdrag är att vara ett stöd för huvudmännen i frågor om missbruk och beroende. Omvärldsbevakning, samverkan och kompetensutveckling inom området är en viktig del av arbetet liksom samarbete med chefer, politiker och yrkesutförare.

Vi är ett stöd till huvudmännen i att implementera och uppfylla kraven i de nationella riktlinjerna ”Vård och stöd vid missbruk och beroende” samt i framtagande av lokala samverkansöverenskommelser mellan socialtjänsten, primärvården och psykiatrin. Vi följer arbetet och utvecklingen inom missbruks- och beroendeområdet på nationell, regional och lokal nivå.  

Under 2017 blir missbruks- och beroendefrågan en av SKL:s prioriterade frågor. De har bland annat som uppdrag att ta fram förslag på en nationell handlingsplan med fokus på unga. Detta ska genomföras i nära samverkan med kommuner/landsting och regioner.

Pågående arbete

Inom området ”Missbruk och beroende” pågår flera kvalitets- och utvecklingsarbeten. Kompetensutveckling Kompetensutveckling ingår som en röd tråd i hela utvecklingsarbetet kring missbruk och beroende. Vi genomför regelbundet utbildningar i de metoder som Socialstyrelsen lyfter i de nationella riktlinjerna ”Vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd för styrning och ledning”

Metodutbildningar

Vi håller utbildningar inom några av de evidensbaserade metoder som de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård rekommenderar: 

  • MI (Motiverande Intervju)
  • ASI (Addiction Severity Index)
  • ÅP (Återfallsprevention) 
  • HAP (Haschavvänjningsprogrammet)
  • MET-utbildningar i samverkan med Landstingets Lärcentrum.

För information om utbildningarna ta kontakt med Christina Persson, christina.persson@regionvastmanland.se

Utvecklingsområden

Vårdkedjor

Vi behöver utveckla samverkan för att förhindra att personer faller mellan stolarna.  Resursfördelning; Lagstiftning och riktlinjer ger oss inte klara besked om var och på vilken huvudman ansvaret ligger.

Unga

16-29 år som använder droger har ett kraftigt blandmissbruk. Vi ser att användningen av psykoaktiva substanser ”internetdroger” ökar samt att det utifrån det är ett ökat antal personer, i vissa fall inte kända av någon av huvudmännen, som dör när de blandar olika droger. Detta ställer nya krav på hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läkemedelsmissbruk

Vi kan konstatera att gruppen personer som har ett läkemedelsmissbruk ökar.

Äldre

Våra äldre har både ett ökat alkoholberoende samt sämre psykisk hälsa. Detta är utvecklingsområden som vi behöver jobba vidare med för att vi ska få en missbruks- och beroendevård som står upp för vårt syfte med samverkan nämligen ”att tillgodose behovet av samordnade insatser för personer med missbruks- eller beroendeproblematik” samt att ”personer med missbruks- eller beroendeproblematik ska få en jämlik och säker vård samt omsorg med kontinuitet och delaktighet”. Detta kan ingen av oss klara på egen hand utan vi behöver hjälpas åt. Detta innebär att vi behöver utveckla vår samverkan, vårt samarbete och vår samhandling.

Utveckling av tillnyktring och abstinensvård i Västmanland

Sedan 2012 har vi drivit ett utvecklingsarbete för att få till stånd vårdkedjor som förhindrar att personer faller mellan stolarna.

Utveckling av LOB-tillnyktring

I Västmanland har Region Västmanland och polisen en överenskommelse kring personer som omhändertas genom LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer). Syftet med överenskommelsen och tillskapandet av en tillnyktringsenhet är att färre personer ska föras till polisens arrest när de omhändertas enligt LOB samt att kommuner och landsting ska kunna erbjuda en vårdkedja som inbegriper både tillnyktring och abstinensvård.

 

Samverkansdokument

Alla länets kommuner och Region Västmanland har överenskommelser om samverkan avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik. Överenskommelserna reviderades under 2015 och parterna har godkänt nya överenskommelser för perioden 1 januari 2016-31 mars 2018. I överenskommelserna beskrivs målsättningen för samverkan och hur arbetet på individnivå ska ske. I varje kommun ska det finnas en lokal ledningsgrupp med representanter från bland annat socialtjänsten, öppenvårdspsykiatrin och vårdcentralerna. Ledningsgrupperna ska utveckla samverkan mellan huvudmännen och arbeta fram lokala handlingsplaner för sitt arbete.

Den regionala samverkansöverenskommelsen ska kunna fungera som en checklista utifrån utvecklingsområden som chefsforum har konstaterat att vi i länet behöver arbeta vidare med.

Brukarmedverkan

Från nationell nivå, i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och i övrigt utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården lyfter man vikten av individens delaktighet i sin planering och vård. Trots flera försök att starta upp ett regionalt brukarråd saknas i dagsläget ett brukarråd för området missbruk och beroende i Västmanland. Brukarrevisioner Brukarrevision innebär att det är brukarna själva som genomför en undersökning över hur verksamheter fungerar. Detta innebär att brukarna själva sammanställer frågorna, genomför insamlandet av informationen samt sammanställer resultatet.

Uppföljning och utvärdering

Systematisk uppföljning och utvärdering är ett eftersatt område som man från nationellt håll lyfter som ett av de prioriterade områden som behöver utvecklas för missbruks- och beroendeområdet. I Västmanland har vi kommuner som använder;

Uppföljning av Insatser för Vuxna (UIV)

En webbaserad enkät med 20 frågor som kommunens handläggare ber klienten besvara efter avslutad insats. Detta ger en bra bild av klientens uppfattning om beviljad insats. Det ger också verksamheterna bra möjlighet till verksamhets- och kvalitetsutveckling

Uppföljning av Insatser för Vuxna – Ej Bistånd (UIV-EB)

UIV-EB är en webbaserad enkät som används av klienter som genomgått behandling för missbruks- och/eller beroendeproblematik inom kommunens- eller alternativ utförares öppenvård. Detta bidrar till en bra brukarmedverkan och en bra grund för verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Addiction Severity Index (ASI)

ASI-intervjun är baserad på en översättning av den femte amerikanska versionen som i början 1990-talet översattes till svenska. ASI är en standardiserad metod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI-intervjun är ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol- och narkotikarelaterade problem. Den finns i de två varianterna ASI Grund och ASI Uppföljning och kan därför användas både för bedömning av klienternas hjälpbehov och för uppföljning av klienternas situation. Vi har ett antal ASI-utbildare i Västmanland och vi genomför ett par utbildningar per år.