Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälso- och sjukvård

Länsgemensam samverkansgrupp för hälso- och sjukvårdsfrågor har som syfte att bidra till ett välfungerande samarbete mellan länets kommuner och landsting.

Samverkansgruppen är en beredande grupp till Chefsforum och arbetar både strategiskt och lösningsfokuserat. 

  • Identifiera områden där oenighet råder om tolkningar i ansvar och utarbeta förslag till lösning som Chefsforum får ta ställning till. 
  • Utgöra en arena för dialog om tolkningarna av länsgemensamma avtal, överenskommelser, rutiner som reglerar ansvarsfördelning och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland. 
  • Samverkansgruppen har mandat att tillsätta särskilda tillfälliga arbetsgrupper med specifika uppdrag. Samverkansgruppen ska även vara en arena för att sprida goda exempel och lokala erfarenheter samt delge information utifrån initiativ från nationell nivå som till exempel lagförändringar, nationella riktlinjer.

Kommunal hemsjukvård

Den 1 september 2012 tog kommunerna i Västmanland över ansvaret för hemsjukvården från landstinget.

Kommunen har tagit över ansvaret för hemsjukvård och hembesök inom primärvårdens uppdrag till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå för:

  • personer 18 år och uppåt 
  • alla patientkategorier inom primärvårdsuppdraget oavsett diagnos 
  • hela dygnet, årets alla dagar 
  • både akuta och planerade besök

För hemsjukvård/hembesök gäller tröskelprincipen, det vill säga hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till vårdcentral på egen hand eller med stöd. Ansvarig läkare ska finnas inom primärvården. Under perioden september 2012 till augusti 2014 har uppföljning av hemsjukvården utförts via Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

En sammanställning som sammanfattar och lyfter fram de resultat som framkommit i undersökningarna finner ni i rapporten Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland två år efter kommunaliseringen.pdf.