Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Funktionsnedsättning

Inom området stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS-verksamhet har ett länsgemensamt samverkansarbete bedrivits aktivt, med ekonomiskt stöd från nationell nivå sedan 2013.

Vårt mål i länet är att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt (en evidensbaserad praktik) med särskilt fokus på förstärkt brukardelaktighet.

Här hittar du vår senaste redovisning för det länsgemensamma arbetet: Västmanlands återrapportering till SKL 2016 avseende överenskommelsen om utveckling av en evidensbaserad praktik i området stöd till personer med funktionsnedsättning

Återrapporteringen för 2015 finns här

Regionen samordnar utvecklingsarbetet på länsnivån där omvärldsbevakning liksom samverkan och samarbete med chefer, politiker och yrkesföreträdare är en viktig del av arbetet. Även utbyte av goda exempel och erfarenheter mellan verksamheterna i länet och på den nationella nivån är viktiga framgångs­faktorer.

Länsgemensamma aktiviteter

Den 18 februari 2016 genomfördes seminariet Min Plan – tjänstedesign i daglig verksamhet i samverkan med FoU Västerbotten. Seminariet visade exempel på hur man kan arbeta utifrån individens egna behov och mål via genomförandeplanen. Dokumentation och presentationer från VKL:s seminarier finns till höger på sidan under ”Dokumentation”.

Under 2015 genomförde vi i länet pilotomgångar av vår egen arbetsplatsutbildning för kunskapsbaserade arbetssätt på plats i LSS-verksamhet, först ut var Österlånggatans gruppboende i Arboga.

Under hösten genomfördes utbytesseminarium vid tre tillfällen i samverkan mellan LSS-verksamheterna i länet och Habiliteringscentrum på temat Kommunikation för förstärkt brukardelaktighet. Flera goda exempel från verksamheterna illusterade på olika vis hur arbetet kan se ut i praktiken. På samma tema genomfördes i oktober 2015 även seminarium med workshop för enhetschefer där goda exempel på brukardelaktighet i praktiken delgavs av inbjudna brukare och medarbetare från två dagliga verksamheter.

Chefsnätverket för stöd till personer med funktionsnedsättning

Under året sker även regelbundna möten i chefsnätverket för funktionshinderområdet för planering och utbyte i arbetet med att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt, dessa samordnas av utvecklingsledaren vid regionen.

Chefsnätverkets representanter:

Eva Wall, Habiliteringscentrum, Region Västmanland
Cecilia Ring Moberg, Arboga kommun
Pia Helsing, Fagersta kommun
Ulrica Peschau, Hallstahammars kommun
Ann-Christin Loord, Kungsörs kommun
Eva Saaw, Köpings kommun
Susanne Sandström, Norbergs kommun
Anneli L. Sundin, Sala kommun
Emma Signal, Skinnskattebergs kommun
Carina Gardh Nilsson, Surahammars kommun
Heléne Karlsson, Västerås stad

Länkar till mer information

Vill du ta del av årets resultat (2015) för området stöd till personer med funktionsnedsättning i Öppna Jämförelser (Socialstyrelsen) hittar du dessa här.

Årets överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL för utveckling av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten 
Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning 
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tillgänglig via bland annat uppläsning och på lättläst svenska 
Lathund för journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning

I spalten dokumentation kommer inom kort följande dokument från olika seminarier att finnas för nedladdning i PDF-format:

18 februari 2016, ACC

Seminarium om MinPlan – tjänstedesign i daglig verksamhet

Dokumentation från seminariet, 4 sidor 

Inledning, K. Tilling, VKL 

MinPlan, M. Hägglund, Del 1 

MinPlan, M. Hägglund, Del 2 

2,16, 23 november 2015, ACC

Kommunikation för förstärkt brukardelaktighet

Dokumentation från seminarierna (8 sidor) 

Att arbeta kunskapsbaserat, VKL) 

Skapa goda förutsättningar för kommunikation, Hab.centrum)  

Kundens röst, Västerås stad) 

Delaktighetsmodellen, Arboga kommun) 

Inventering av AKK, Sala kommun) 

9 oktober 2015 Kyrkbacksgården Chefsseminarium -

Brukardelaktighet i praktiken

Dokumentation från seminariet 

VKL:s presentation

Columbus presentation

Draotheas presentation  innehåll

Kunskapsbaserad verksamhet

& evidensbaserad praktik (LSS)

Föreläsning av Johan Lindström, 150204

13 mars 2014 ACC:

Dokumentation av förstärkt brukarmedverkan 

Delaktighetsmodellen.  RM Hejdedal

Delaktighetsmodellen, lättillgänglig.   RM Hejdedal

Från ord till handling.   M Grönberg Eskel

Tjänstedesign.   J Gumbel

Ansvarsfördelning inom rehabilitering och habilitering

 

För personer med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS och som bor i bostad med särskild service samt de som är beviljade daglig verksamhet finns det oklarheter angående ansvarsfrågan för arbetsterapeuter och fysioterapeuter när det gäller habilitering/rehabilitering. I nuvarande avtal är det Habiliteringscentrum som ansvarar för habiliteringen på specialistnivå (om personen är beviljad insatser från Habiliteringscentrum), primärvården som har ansvaret när det gäller rehabilitering/habilitering och kommunens arbetsterapeut när det gäller arbetstekniska hjälpmedel. Det innebär att rehabiliteringspersonal från tre olika verksamheter kan vara inblandade runt en person med funktionsnedsättning. Det blir ofta oklarheter och gråzoner, vilket är frustrerande för alla parter.

En projektgrupp har tillsatts med representanter från kommunerna, vårdvalet, Habiliteringscentrum, Hjälpmedelscentrum, Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling samt Centrum för regional utveckling.
Syftet är att utreda och lämna förslag till huvudmannaskapsändring och ekonomisk reglering för anpassning av ansvarsgräns för rehabilitering/habilitering i bostad med särskild service och daglig verksamhet (personkrets 1 och 2 LSS) för personer över 18 år till gällande lagstiftning.

Projektgruppen har kartlagt storleken på gruppen av personer som tillhör personkrets 1 och 2 och bor i bostad med särskild service samt storleken på målgrupp i daglig verksamhet i respektive kommun. Kartläggning av nuvarande resurser inom rehabilitering/habilitering samt hjälpmedelsbehov för målgruppen har gjorts. Omvärldsspaning i hur ansvarsfördelning och bemanning ser ut i andra län/regioner har gjorts, då tydliggörande av respektive huvudmans uppdrag efter eventuell huvudmannaskapsändring är ett av målen.

Projektgruppen räknar med att arbetet med projektet ska vara klart fram till sommaren.


Kontaktuppgifter

;

Karina Tilling

Utvecklingsledare
021-4818256
Bild på Lena Ludvigsson;

Lena Ludvigsson

Utvecklingsledare inom ansvarsfördelning rehab./habilitering
021-48 18 269