Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn ler stort

Hälsoutveckling bland barn och unga

I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen bland barn och unga genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung.

Liv och hälsa ung

Syftet med Liv och hälsa ung är att bidra till en god hälsa bland länets unga.

Med undersökningen vill vi:

  • öka kunskapen om ungas behov och synliggöra deras livssituation
  • bidra till kloka beslut när politik och folkhälsoarbete påverkar unga
  • bidra till forskning om ungas hälsa

Genom undersökningen får vi veta mer om det finns problem och vad som fungerar bra. Då kan insatser sättas in på rätt ställe. Resultaten ska användas av många, till exempel personer som arbetar med politik, elevhälsa, fritidsfrågor, kultur eller av unga själva.

Undersökningen används också till forskning, i år utifrån två teman. Det ena handlar om hur vi kan förstå vad det är som gör att hälsan bland unga inte är jämlik. Det andra temat handlar om att utveckla metoder för att mäta psykiskt välbefinnande.

Mer om Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är en undersökning om hälsoläget bland unga i Västmanland. Undersökningen har funnits sedan 1995 och det är Region Västmanland som är ansvarig för undersökningen. Liv och hälsa ung särskolan genomfördes för första gången år 2017.

Liv och hälsa ung vänder sig till alla elever i Västmanland som går i årskurs 7 och 9 i grundskolan och andra året på gymnasiet. Undersökningen vänder sig även till särskolan. För särskolan gäller årskurs 7, 8 och 9 i grundsärskolan (ej träningsskolan) samt årskurs 1 till och med 4 på gymnasiesärskolans nationella program. Här inkluderas även elever som går integrerat i grundskolan.

Deltagandet 2017

I årets undersökning deltog 58 av totalt 62 inbjudna ordinarie skolor, det vill säga 94 procent. I dessa skolor var deltagande bland ungdomarna 80 procent. Av totalt 22 inbjudna särskolor deltog 15, det vill säga 68 procent. I dessa skolor var deltagandet bland ungdomarna 81 procent. Nedan redovisas endast resultat för den ordinarie skolan medan särskolans resultat presenteras i en separat rapport senare i höst.

Sammanfattning av länets resultat

Årets resultat visar att andelen killar och tjejer som mår bra eller mycket bra har minskat jämfört med 2014. Förändringen är som mest påtaglig bland tjejer. I årskurs 9 har andelen tjejer som mår bra eller mycket bra minskat sedan 2012 från 78 till 64 procent 2017*.

Trots att färre unga mår bra eller mycket bra är det totalt sett 88 procent som känner sig nöjda med sin fritid. När det gäller levnadsvanor har en del utvecklats positivt med minskade alkohol-, narkotika- och rökvanor medan andra har utvecklats negativt till exempel sömn- och frukostvanor. Andelen som äter frukost dagligen i årskurs 9 låg stabilt mellan 2008 och 2014 men minskade med årets undersökning för både killar och tjejer, från totalt 59 till 51 procent*.

Mellan 2006 och 2014 ökade skoltrivseln för både killar och tjejer. Årets undersökning visar dock ett brott i den utvecklingen med en minskning av andelen unga som trivs bra eller mycket bra i skolan*.

Ett bildspel är framtaget för den som vill läsa mera om resultaten för länet. Resultaten för respektive kommun hittar du under Kommunpresentationer i fliken nedan. Fördjupade analyser kring resultaten, skillnader mellan grupper och förändringar över tid kommer att genomföras löpande under de kommande tre åren. De presenteras i nyhetsbrev, rapporter och vetenskapliga artiklar. Du kan också ladda hem rapporter från tidigare års undersökningar.

* Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Du kan alltid maila oss till vår gemensamma brevlåda för Liv och hälsa ung: lhu@regionvastmanland.se. Övriga kontaktuppgifter hittar du nedan.


Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner Liv och hälsa ung

Hälsoplanerare