Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och unga

Region Västmanlands uppdrag är att samverka i frågor om barn och unga.

Samverkan sker inom områdena: 

  • Utveckling av regionens ungdomsmottagningsverksamhet
  • Styrdokument för regionens ungdomsmottagningar
  • ”Barn och unga i fokus” - Regionalt utvecklingsarbete med stöd av staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Skapa förutsättsättningar för barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten     
  • Öppna jämförelser – Information om öppna jämförelser ges i samband med länets IFO-chefsmöten och resultaten diskuteras.
  • Läkarundersökning av barn och unga som ska placeras utanför hemmet. Se länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin.
  • Barn och unga med psykisk ohälsa utifrån den överenskommelse som finns mellan respektive kommun och Region Västmanland. (Berörda verksamheter är hälso- och sjukvården, förskolan, skolan och socialtjänsten). Läs mer under psykisk hälsa.

Förutom samverkan är omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom området en viktig del av arbetet liksom samarbete med chefer, politiker och yrkesutövare. Huvudmännen ges stöd i processen med att uppfylla målen i den överenskommelse för psykisk hälsa som finns mellan staten och SKR.

Utveckling av regionens ungdomsmottagningsverksamhet

Statlig satsning på ungdomsmottagningar

Staten har beslutat om en särskild satsning på ungdomsmottagningar. Satsningen görs inom ramen för satsningen på psykisk hälsa och finns med i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Satsningen påbörjades 2016. Den fortsätter med nya medel 2017. Förmodligen kommer nya medel också för 2018. SKR anger att medlen kan gå till utökade öppettider, förstärkt kompetens, ökad delaktighet eller att starta nya mottagningar.

Nästan 3,5 miljoner/år till Västmanland under tre år.

Den statliga satsningen omfattar 130 miljoner för år 2016 och lika mycket för år 2017. Av dessa 130 miljoner/år har Västmanlands län mottagit nästan 3,5 miljoner (3 490 427) kr/år.

Regionens satsning 2017-2018

Under 2015 kom på kort tid en stor grupp utomeuropeiska asylsökande till Sveriges kommuner och däribland en relativt stor grupp ensamkommande barn och unga. Länets socialchefsnätverk har påtalat att det finns ett behov av information och utbildning riktad till de ensamkommande unga. En sådan satsning beräknas starta 2017. De satsningar som gjordes 2016 har följts upp och en plan för de kommande åren har beslutas av Chefsforum. Planen innebär en satsning på ökade personalresurser, viss utbildning och ökad tillgänglighet genom digitalisering.  En plan för UM:s arbete med psykisk hälsa ska utarbetas.

Styrdokument för regionens ungdomsmottagningar

Den 21 oktober 2016 beslutade VKL:s styrelse att rekommendera länets kommuner och Region Västmanland att anta det styrdokument med avtalsmall för länets ungdomsmottagningar som föreslagits av VKL:s Vård- och omsorgsberedning. Ansvariga nämnder i kommunerna och regionstyrelsen behandlar ärendet under hösten 2016 och våren 2017.

Varför ett styrdokument

Styrdokumentet tydliggör vikten av ungdomsmottagningar (UM) och innebär också en strävan efter större likhet. Förslaget har diskuterats, av anställda i verksamheten och av chefer på olika nivåer. Förslaget tillkom efter ett initiativ från VKL:s Vård- och omsorgsberedning (VOB) som också har ansvarat för framarbetandet. VKL:s styrelse gav VOB uppdraget.

Styrdokumentets innehåll

I styrdokumentet fastslås att UM ska bedriva en hälsofrämjande verksamhet. UM vänder sig till samtliga ungdomar och har därmed också unika möjligheter att uppmärksamma unga i behov av stöd och behandling. Det är av grundläggande betydelse att UM är en lättillgänglig verksamhet. En grundläggande idé är att UM ska bedriva både utåtriktat arbete och erbjuda psykosocialt stöd och medicinsk behandling till enskilda unga.

Till grund för styrdokumentet ligger bl. a. utredningen: ”Man gör det bästa möjliga”- Olika perspektiv på ungdomsmottagningar i Västmanland. I utredningen konstateras att samtliga UM i Västmanland finansieras av landstinget Västmanland och de olika kommunerna i länet. Utredningen visar att skillnaderna mellan olika UM i Västmanland är mycket stora. Det gäller också åsikterna om verksamheten. Av intervjuerna med fyra unga som besöker UM i Västerås framgår att det är av grundläggande betydelse att verksamheten är lättillgänglig. Den välkomnande miljön på UM uppskattas. De fyra unga lägger stor vikt vid de anställdas kompetens och de betonar vikten av att de professionella inte lägger några värderingar på det de säger. Utredningen, som var klar hösten 2015, har gjorts av Vård- och omsorgsberedningen på uppdrag av VKL:s styrelse.

Till grund för styrdokumentet ligger också de krav och rekommendationer som finns formulerade i regionens LOV-underlag för primärvård avseende ungdomsmottagningar 2016 .

Uppföljning om 2 år

Ett styrdokument behöver vara ett levande dokument, anpassat till sin tid och lokala och regionala förutsättningar. Styrelsen beslutade, i enlighet med VOB:s förslag, att rekommendera länets kommuner och Reginen att om senast två år följa upp hur styrdokumentet efterlevs och samtidigt lämna förslag på revidering av dokumentet.

Styrdokument

Styrdokument UM.pdf

Avtalsmall - UM Västmanland.pdf

Barn och unga i fokus

Regionalt utvecklingsarbete 

Med stöd av statliga projektmedel och med stöd av samordnare på SKR pågår ett regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården i Västmanland liksom i övriga regioner och län i Sverige. I Region Västmanland har projektet fått namnet: Barn och unga i fokus. Projektet är en del av regeringens satsning på individ- och familjeomsorgens arbete med utsatta barn och också en del av satsningen på en evidensbaserad praktik.

I projektet ingår att sprida kunskapsunderlag från nationella myndigheter. Barn som placeras i familjehem eller på institution har generellt sett en sämre hälsa (även tandhälsa) än barn i allmänhet. En tidigare regional utvecklingsledare har, i samarbete med en arbetsgrupp, arbetat fram en överenskommelse och en samverkansrutin för läkarundersökning och undersökning av tandhälsa i samband med placering i familjehem eller på institution. Region Västmanland och Västmanlands kommuner har undertecknat överenskommelsen. Under 2017 ska en översyn av överenskommelsen och samverkansrutinenen göras.

Länsgemensam överenskommelse

Skapa förutsättningar för barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Ett regionalt utvecklingsarbete som syftar till att underlätta för barn och unga att komma till tals i kontakten med socialtjänsten och ha möjlighet att påverka den egna situationen har bedrivits sedan 2011. Våren 2017 inbjuds samtliga kommuner i Västmanland att delta i utvecklingsarbetet för barns delaktighet genom att pröva och delta i utvecklandet av ”barnens egen utredning” och genom att pröva Västernorrlandsmodellen. För information om Västernorrlandsmodellen se "Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården".

Projektet drevs fram till och med 2014 av stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med regionala FoU-verksamheter och Utvecklings- och Utredningsenheten (UoU) inom Västmanlands Kommuner och Landsting. Hela projektet omfattade sju regioner och ca 35 av landets 290 kommuner. I varje region har en forskningscirkel bedrivits som en grund för utvecklingsarbetet. Avsikten med forskningscirklarna har varit att ge kunskap, inspiration och stöd. I rapporten: Forskningscirkel Västmanland. Att utveckla barn och ungdomars medverkan inom socialtjänsten. Rapport 2012:1, beskrivs det första projektårets arbete och resultat. 

Modeller prövades

Nästa regionala rapport (Från ord till handling...) publicerades 2014 och innehöll beskrivningar av det lokala arbetet med att pröva modeller för barn och ungdomars medverkan inom den sociala barn- och ungdomsvården, i första hand modellen: ”Barnens egen utredning-Hallstamodellen”. Modellen har också följts upp inom ramen för forskningscirkeln. Utifrån de uppföljningar som gjordes drog forskningscirkeln slutsatsen att modellen bidrar till ökad delaktighet och är värd att pröva och utveckla vidare. Läs mer i rapporten: Från ord till handling. Forskningscirkel Västmanlands arbete för att utveckla barn och ungdomars medverkan inom socialtjänsten. Rapport 2014:1.

Informationsspridning

Information om utvecklingsarbetet har getts på regionala och nationella konferenser. I boken: Barnen vill – Vågar vi (2014) beskrivs Västmanlands och andra regioners utvecklingsarbete.

Öppna jämförelser

Barn och unga I samband med länets IFO-chefsmöten ges information om öppna jämförelser och resultaten diskuteras. Syftet är att diskutera och analysera svaren. Syftet är också att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Öppna jämförelser av våld i nära relationer

Öppna jämförelser av sociala barn- och ungdomsvården


Kontakt

;

Susanne Holmsten

Utvecklingsstrateg
021-48 18 257