Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västmanland har i uppdrag att bedriva vård och behandling på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa i åldrarna 0–17 år.

Verksamheten vilar på medicinsk, psykologisk och social kompetens och sätter barnets behov i fokus. Baserat på bedömning och barnpsykiatrisk diagnostik ges vård och behandling av psykiatriska tillstånd.

BUP ger insatser på specialistnivå vid såväl medfödda som förvärvade tillstånd. Uppdraget omfattar både akuta och icke-akuta tillstånd. Metoderna som erbjuds bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

I uppdraget ingår att BUP vid behov samverkar med övriga vårdgrannar inom regionen och samverkanspartners – både övergripande och på individnivå.

Verksamheten är länsövergripande med öppenvårsmottaningar på flera orter, specialistenhet för ätstörning och självskadebeteende, slutenvårdsplatser och akutmottagning.

I grunduppdrag menar vi med olika begrepp följande:

Barnets behov i fokus

BUP utgår alltid utifrån barnets perspektiv med hänsyn till Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Psykiatriska tillstånd

Psykiatriska tillstånd är ett samlingsbegrepp för allvarlig psykisk ohälsa som medför funktionsnedsättning som kan kännas igen i olika diagnoskriterier, antingen ICD eller DSM 5.

Barnpsykiatrisk bedömning, diagnostik och behandling

BUP erbjuder vård anpassat efter barnets specifika behov och sammansatta problematik. Insatserna väljs utifrån evidens och beprövad erfarenhet, samt präglas av ett hälsofrämjande synsätt.

Samverkan

För att kunna erbjuda den bästa behandlingen utifrån barnets behov sätter BUP samverkan i fokus. Samverkan stöds av överenskommelser och handlingsplaner mellan BUP och kommuner i Västmanland. Samverkan utvecklas och förtydligas kontinuerligt med regionens vårdgrannar genom samverkansdokument med primärvården, Barnkliniken, Habiliteringscentrum och vuxenpsykiatrin.

BUP öppenvård

BUP:s öppenvårdsmottagningar finns i Sala, Köping, Fagersta och Västerås och har i uppdrag att göra fördjupade bedömningar och barnpsykiatriska utredningar samt behandlande insatser. Insatser prioriteras utifrån hälso-och sjukvårdslagen, dvs den som är i störts behov får insatser först. I andra hand prioriteras utifrån turordning och väntetid. I de utredande och behandlande insatser arbetar BUP med vårdplan och fast vårdkontakt.

Kommunikation och kontaktvägar

Patienter och vårdnadshavare ska i första hand hänvisas till 1177 Vårdguiden för kontakt med BUP. Anledningen till detta är i första hand att öka patientsäkerheten, i andra hand för att öka tillgängligheten. På 1177 Vårdguiden kan patient/vårdnadshavare får rådgivning och lämna en egenanmälan.

1177 Vårdguiden nås via appen 1177 Vårdguiden eller 1177.se/Västmanland. Välj hitta vård och sök din BUP-mottagning. Upp till 13 år är vårdnadshavaren ombud för sitt barn, det vill säga loggar med sitt eget personnummer. Från 13 år kan barnet logga in själv (se separat instruktion).

BUP Fagersta

BUP Köping

BUP Sala

BUP Västerås

Ätstörningsenheten

BUP Akutmottagning Västmanland

BUP Avdelning 99 Västmanland

Förändringsarbete kring omhändertagande av nya patienter

Under 2019 genomförs ett omfattande förändringsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. Arbetet kommer att påverka omhändertagandet av nya patienter och hur du som samarbetspartner kommer i kontakt med oss.

Vad är det som ska göras?

Målet är att etablera en ny mottagning ”BUP Start” den 3 februari 2020. Mottagningen kommer att vara länsövergripande och vara placerad i Västerås.

Vad är BUP Start?

Mottagningens uppdrag är att ansvara för rådgivning, bedömning, diagnostisering och hänvisning till rätt vårdnivå och insats. Mottagningen kommer att hantera alla remisser och egen vårdbegäran via en fastställd process, där även bedömning och diagnostisering ingår. Målet är att tidigt hitta och hantera samsjuklighet och missbruk hos barn och unga för att erbjuda patienten rätt insats, genom standardiserade vårdprogram.

Varför genomförs arbetet?

  • BUP vill öka patientfokus och tillgänglighet samt skapa snabbare och säkrare diagnostik
  • Stärka patientsäkerheten genom medicinsk prioritering och kunskapsstyrning samt öka evidensen och möjlighet till uppföljning
  • Skapa en fungerande rådgivningsfunktion

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer, hör av dig till:

Verksamhetschef Antonia Simon Risberg, tel. 021-48 18 906, antonia.simon.risberg@regionvastmanland.se

Enhetschef Anneli Blom, tel. 021-17 56 28, anneli.blom@regionvastmanland.se