Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldre

Inom området ”Äldre” pågår flera olika typer av kvalitets-, utvecklings- och utredningsarbeten.

Omvärldsbevakning, samverkan och samarbete med chefer, politiker och yrkesföreträdare är en viktig del av arbetet kring äldrefrågor.

Inom äldreområdet skapas förutsättningar för samverkan i äldrefrågorna. För att åstadkomma det finns bland annat Äldrevårdsteamset, nätverket Vård- och Omsorgschefer/Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Demenssamverkansrådet där kunskapsutbyte sker i form av spridning av forskning, ny kunskap, ny lagstiftning och nationella riktlinjer. 

Utifrån de resultat som presenteras nationellt via Öppna jämförelser finns forum för diskussioner om hur frågorna kan tolkas samt hur resultaten kan analyseras för att användas i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Utredningar sker på uppdrag av förtroendevalda och chefer och har fokus på äldreområdet som berör både kommuner och landsting.

Pågående kvalitets-, utvecklings- och utredningsarbeten: 

  • Nätverk och råd 
  • Kommunal hemsjukvård 
  • Sammanhållen vård och omsorg 
  • Kvalitetsregister 

Sammanhållen vård och omsorg om våra mest sjuka äldre i Västmanland

Äldre personer med omfattande och komplexa vård- och omsorgsbehov är en växande grupp och de har behov av en sammanhållen vård och omsorg.

För dagens äldre personer med flera samtidigt förekommande sjukdomstillstånd ställs stora krav att kunna hantera en skör livssituation i ett vård- och omsorgssystem som traditionellt är organiserat efter diagnoser och mindre anpassat till de mest sjuka äldres behov. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick en överenskommelse om insatser för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Överenskommelsen gällde under perioden 2010 till och med 2014. Syftet med överenskommelsen var att stimulera, utveckla och stärka ett mer långsiktigt arbete kring en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Projektet är nu avslutat och resultatet visar att Västmanland har varit framgångrikt genom att nå uppsatta mål inom flera av de prioriterade förbättringsområdena. Även om projektet har avslutats så fortsätter arbetet med sammanhållen vård och omsorg utifrån beslutet att utarbeta en överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende äldre.

Se Äldrevårdsteamet

Kvalitetsergister en del av sammanhållen vård

Kvalitetsregister är ett verksamhetsstöd i att arbeta systematiskt och strukturerat inom vård och omsorg efter bästa tillgängliga evidens. Med hjälp av kvalitetsregister blir vårdens resultat mer synliga och dessa ger underlag för uppföljning av verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. 

Demenssamverkansrådet

Ett resultat från DISA-projektet som pågick under 2010-2011 blev att bilda ett demenssamverkansråd i Västmanland som omfattar landstinget och samtliga kommuner. Samverkansråd fanns tidigare för Västerås och landstinget, men nu ingår samtliga kommuner och landstinget i rådet. VKL är sammankallande och demenssamverkansrådet träffas ett par gånger om året, vår och höst.

Demenssamverkansrådet i Västmanland har som syfte att bidra med omvärldsbevakning av vården och omsorgen av personer med demenssjukdom och deras anhöriga, liksom att skapa samsyn, goda relationer och ett gott samarbete mellan huvudmännen och berörda aktörer. För att tydliggöra demenssamverkansrådets syfte och uppdrag har rådet en uppdragsbeskrivning.

Västmanlands samverkansstruktur inom demensområdet

Vård och omsorgsprogrammet för personer med demenssjukdom i Västmanlands län

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till alla i Västmanland som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Syftet är att säkerställa en god och likvärdig vård och omsorg av personer med demenssjukdom utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som publicerades 2010, Vård- och omsorgsprogrammet är uppbyggt utifrån tre delar. Den första delen beskriver det grundläggande gemensamma krav som all vård och omsorg utgår från, den andra delen beskriver utredning och behandling som sker i landstinget och i huvudsak i primärvården och den tredje delen beskriver särskilda behov och rättigheter för den demenssjuke som tillgodoses av kommunen. Dokumentet är reviderat januari 2015.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har gjort en nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014 – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning . Rapporten innehåller Socialstyrelsens rekommendationer och bedömningar från den nationella utvärderingen av vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. Den innehåller också en sammanfattning av resultaten.  

Vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Västmanlands län

Dokument

Demensprogram_160530.pdf

Klocktest-utan-urtavla-Svenskt-demenscentrum.pdf

MMSE-SR_manual_2.0.pdf

Bilaga-A-MMSE-SR-MMT.pdf

Bilaga-B-Klocktestet.pdf

Bilaga-C-Klassifikation-och-diagnos-vid-kognitiva-störningar.pdf

Bilaga-D-Anhörig-eller-vårdgivarrapport.pdf

Bilaga-E-Checklista-kognitiv-svikt.pdf

Bilaga-F-Broschyr-Västmanlandsmodellen-14-02-01.pdf

Bilaga-G-MADRS-depressionsskala.pdf

Bilaga-H-Alzheimers-sjukdom-vid-Downs-syndrom-12-02-20.pdf

Bilaga-J-Överenskommelse-om-körförbud.pdf

Bilaga-K-Symptomenkät-Ragnar-Åstrand.pdf

Bilaga-L-Sammanställning-Symptomenkät.pdf

Bilaga-M-Demensutredning-och-uppfoljning-.pdf

Bilaga-N-FAST-skalan.pdf

Bilaga-O-GBS-skalan.pdf

Bilaga-P-NPI-NH-engelska.pdf

Bilaga-P-NPI-NH-svenska-ej-validerad-på-svenska.pdf

BPSD-checklista-version-11-10-03.pdf