Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kunskapsutveckling och samverkan

Region Västmanlands uppdrag är att stödja samverkan mellan länets kommuner och regionens hälso- och sjukvård i strategiska utvecklingsfrågor. I denna uppgift ligger också att ge stöd och samordna arbetet för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Arbetet med samverkan och kunskapsutveckling inom strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor samordnas av enheten för social välfärd och skola (SVOS). 

Det länsgemensamma utvecklingsarbetet sker både på politisk nivå och på tjänstepersonsnivå.

På politisk nivå sker samverkan genom bland annat Hjälpmedelsnämnden, Samverkansgrupp för barn och unga samt Samverkansgrupp för äldre. 

På förvaltningsnivå sker samverkan bland annat genom Chefsforum, tjänstemannaberedningen, socialchefsnätverket och skolchefsnätverket. För att behandla frågor inom mer specifika områden finns flera andra nätverk och arbetsgrupper. 

Länsgemensamma överenskommelser och rutiner för vård- och omsorgsområdet som arbetas fram för beslut, förankras i Chefsforum eller Tjänstemannaberedningen innan de går till beslut inom politiska forum.

Övergripande mål och uppgifter

SVOS mål är att bidra till samverkan och kunskapsutveckling inom områden som rör både kommuner och Region Västmanland. Arbetet består av:

 • omvärldsbevakning, genom bevakning av ny forskning, lagstiftning och nationella riktlinjer
 • att skapa förutsättningar för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och samtal om gemensamma frågor genom att inbjuda till, och leda, nätverksmöten
 • att sprida kunskap och erfarenheter från den nationella nivån till den regionala och lokala nivån och vice versa
 • utvecklingsarbete genom att leda eller medverka i utvecklingsprojekt
 • att bidra till verksamhetsutveckling, bland annat genom att erbjuda chefer strategiskt stöd
 • att genomföra, eller erbjuda metodstöd vid utredningar, kartläggningar och utvärderingar

Arbetet utförs i samverkan och i samarbete med berörda verksamheter.

Chefsforum

Chefsforum består av tjänstepersoner från länets kommuner och Region Västmanland. 

Från Region Västmanland deltar:

 • Förvaltningsdirektör för Primärvård, Psykiatri och Habiliteringsverksamhet (PPHV)
 • Planeringschef Västmanland sjukhus
 • Verksamhetschef för Vårdvalsenheten vid Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling
 • Verksamhetschef för Social välfärd och skola vid Centrum för regional utveckling

Från länets kommuner deltar:

 • Kommunernas socialchefer eller motsvarande funktion
 • Kommunernas skolchefer, en gång per år

Chefsforum utgör en samverkansledning på övergripande nivå med ansvar att identifiera, initiera, leda, utvärdera och utveckla gemensamma samverkansfrågor i regionen. 

Chefsforum sammanträder som tjänstemannaberedning för hjälpmedelsfrågor.

Chefsforum utgör styrgrupp för verksamheten Västmanlands Personligt Ombud. Västerås stad har arbetsgivaransvaret för denna verksamhet. Styrgruppen sammanträder minst en gång per år, vanligtvis på våren. Kallelse till styrgruppen skickas ut av verksamhetschefen för Social välfärd och skola. 

Västmanlands samverkans- och stödstruktur

Den regionala samverkans- och stödstrukturen för kunskapsutveckling omfattar hela socialtjänsten i länets kommuner samt angränsande berörda delar av hälso- och sjukvården och har från år 2010  ingått i den nationella årliga överenskommelsen ”Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”.

Målet med den regionala samverkans- och stödstrukturen är att långsiktigt försörja länet med praktiskt verksamhetsstöd för att:

 • arbeta kunskapsbaserat
 • utgöra en arena för lokala och politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
 • skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik.

Strukturen ger en samordning av insatser i regionen och spridning av kunskap som bidrar till verksamhetsutveckling och utvecklingen av kunskapsbaserade arbetssätt.

Styrgrupp för Västmanlands samverkans- och stödstruktur:

Anna Letterstål, Landstinget Västmanland
Eva Sahlén, Västerås stad
Lillemor Quist, Hallstahammars kommun
Liselotte Eriksson, Norbergs kommun
Martina Nordin, Surahammars kommun
Ann Tjernberg, VKL
Vakant, Mälardalens högskola

Till styrgruppen är utvecklingsledaren för samverkans- och stödstrukturen vid Region Västmanland, Karina Tilling, adjungerad.

Innehållet i den fortsatta nationella satsningen på utveckling av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten för 2016 från Sveriges kommuner och landsting (SKL) hittar du här: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2016. (pdf 856 kB).

Av beslutet om överenskommelsen mellan staten och SKL för 2016 framgår att Västmanlands län har möjlighet att få ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete omfattande totalt ca 800 000 SEK för 2016 inom satsningens prioriterade verksamhetsområden såsom verksamhet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning och den sociala barn-och ungdomsvården.

På Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida kan du läsa mer om arbetet på den nationella nivån.

Du kan även ladda ner en färsk informationsbroschyr från SKL (från 2014) om arbetet med samverkans- och stödstrukturer i landet.

Läs mer om VKL:s arbete för en evidensbaserad praktik.

Här kan du läsa länets plan för långsiktig regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården för Västmanlands län (från oktober 2013).  (pdf 3,8 MB)

Här kan du läsa Återrapportering till Sveriges Kommuner och Landsting av vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2014 (från 2015). (pdf 319 kB)

En viktig del i samverkans- och stödstrukturen i länet är samarbetet mellan kommuner, landstinget och akademin. Här kan du läsa Avsiktsförklaringen angående samverkan mellan Mälardalens högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd och nio kommuner organiserade i Västmanlands kommuner och landsting (VKL) 2014  (pdf 126 kB)

Västerås stad och Landstinget Västmanland samverkar med Mälardalens högskola inom ramen för Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV). Här hittar du mer information om MKHV.

Här kan du läsa om andra läns planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling.   (pdf 659 kB)

Här kan du ta del av SKL:s rapport från 2013 som handlar om Socialtjänstens och FoU-miljöers syn på samverkan med universitet och högskolor för att uppnå en evidensbaserad praktik.   (pdf 518 kB)

Här kan du läsa Socialstyrelsens rapport (2015) om Förutsättningar för att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Den bygger på intervjuer med förvaltningschefer. Längst bak finns en användbar termometer som kan användas som underlag för diskussion i den egna verksamheten.

http://vkl.se/wp-content/uploads/2016/04/Overenskommelse_2016_EBP.pdf

http://skl.se/socialomsorgstod/evidensbaseradpraktiksocialtjanst.622.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/regionala-samverkans-och-stodstrukturer-kunskapsutveckling-inom-socialtjansten.html

http://vkl.se/wp-content/uploads/2015/06/Aterrapportering.pdf

http://vkl.se/wp-content/uploads/2015/02/Avsiktsforkla-HVV-VKL-kommuner-10-feb-2014.pdf

http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/mkhv

http://vkl.se/wp-content/uploads/2013/08/resk_planer.pdf

http://vkl.se/wp-content/uploads/2013/08/samverkan.pdf

I spalten dokumentation finns följande dokument från olika seminarier för nedladdning i PDF-format:

Dokumentation

18 februari 2016, ACC
Seminarium om MinPlan – tjänstedesign i daglig verksamhet

Dokumentation från seminariet, 4 sidor
Inledning, K. Tilling, VKL
MinPlan, M. Hägglund, Del 1
MinPlan, M. Hägglund, Del 2

2,16, 23 november 2015, ACC
Kommunikation för förstärkt brukardelaktighet

Dokumentation från seminarierna (8 sidor)
Att arbeta kunskapsbaserat, VKL)
Skapa goda förutsättningar för kommunikation, Hab.centrum)
Kundens röst, Västerås stad)
Delaktighetsmodellen, Arboga kommun)
Inventering av AKK, Sala kommun)

22 oktober 2015 ACC
Koll på kvaliteten

Dokumentation (workshop, utvärderingar, länkar)
Hur vet vi vad som utgör kvalitet?
Fokusgrupper i äldreomsorgen, Fagersta

9 oktober 2015 Kyrkbacksgården Chefsseminarium - Brukardelaktighet i praktiken
Dokumentation från seminariet
VKL:s presentation
Columbus presentation
Draotheas presentation innehåll

Kunskapsbaserad verksamhet
& evidensbaserad praktik (LSS)
Föreläsning av Johan Lindström, 150204

Länsdialog med SKL 5 nov 2014
Dokumentation av Länsdialogen

Linnea Norrvik, Västerås stad
Patricia Molin, Sala kommun
Mariette Sjölund, Hallstahammars kommun
Cecilia Ring Moberg, Arboga kommun
Eva Thors Adolfsson, Landstinget Västmanland, VKL
Britt-Marie Nohrstedt, Fagersta kommun

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats
Dokumentation
Presentation P-E Ellström
Kontaktuppgifter

;

Karina Tilling

Utvecklingsledare
021-48 18 256
;

Ann Tjernberg

Tf verksamhetschef
021-48 18 255