Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fysioterapi i primärvården

Från den 1 januari 2017 är fysioterapi en integrerad del i primärvårdsuppdraget. Kontrakt har skrivits mellan varje vårdcentral och vårdvalsenheten för att säkerställa att vårdcentralerna har anställda fysioterapeuter alternativt underleverantörer av fysioterapi, enligt gällande dimensionering.

Här finner du information om uppdrag och rapportering.

Uppdrag

Vårdcentralens uppdrag beskrivs i Primärvårdsprogrammet och det fysioterapeutiska uppdraget i huvudsak i kap 3.8 Rehabilitering. I kap 3.9 Habilitering framgår att basal habilitering ingår i uppdraget och vad det innebär. Hälsoinriktat arbete är ett uppdrag för alla vårdcentralens medarbetare och det finns beskrivet i kap 9 Hälsoinriktat arbete.

Samtliga kvalitetsmål finns listade i Indikatorförteckningen, bilaga till Primärvårdsprogrammet. De vanligaste kvalitetsmålen för fysioterapeuter finns listade under Dokument.

Rapportering bemanning

Följande förändrade omständigheter kring frånvaro och anställningsförhållanden för fysioterapeuter ska rapporteras till Vårdvalsenheten.

  1. När kompetensnivån på anställd/kontrakterad fysioterapeut höjs så att man blir berättigad till kompetenstillägg ska det rapporteras till Vårdvalsenheten. Bevis för kompetens ska bifogas.
  2. När fysioterapeuter slutar eller av annan anledning ersätts av annan fysioterapeut ska det redovisas via ”Bilaga 1” eller ”Bilaga 2”, som utgör bilagor till tidigare underskrivna kontrakt.
  3. När en fysioterapeut har en frånvaro som kan förväntas bli mer än 30 dagar, ska vårdcentralen rapportera hur man löser bemanningen om den kommer att understiga miniminivån enligt ”Dimensionering fysioterapi”, bilaga till Primärvårdsprogrammet.

Bilaga 1 - används för kontrakterade fysioterapeuter (orange)

Bilaga 2 - används för anställda fysioterapeuter (blå)

Rapportering av besök och kvalitetsmål

I Cosmic registreras förstabesök/nybesök under vårdtjänst ”Nybesök fysioterapeut” i bokningsunderlag/kassaregistrering och eventuellt KVÅ-koder under Diagnos- och åtgärdskod i journalen. Rapportering för ersättning sker automatiserat via DUVA-rapport på samma sätt som vårdcentralens övriga rapportering (se Infobrev nr 30/16). Antal besök rapporteras varje månad, och kvalitetsmål rapporteras per tertial.

 

 


Kontaktperson

Helena Lagerlöf

Verksamhetsutvecklare
021 - 4818802