Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förstärkt vårdgaranti och utvidgad uppföljningsmodell

Patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Förstärkt vårdgaranti

Vårdgarantipatient (nybesök):

Patienter som kontaktar vårdcentralen för: 

  • Nytt medicinskt problem
  • Oväntad och eller kraftig försämring/förändring av tidigare känt medicinskt problem 
  • Utebliven behandlingseffekt och patienten vill komma på nytt besök
  • Remiss från specialiserad vård för nyupptäckt medicinskt problem som inte har handlagts eller behandlats där

Medicinsk bedömning:

Med en medicinsk bedömning avses här en meddelad slutsats i form av en diagnos- eller åtgärdskod, av hälso- och sjukvårdspersonal till patient som är dokumenterad i patientens journal eller motsvarande.

Delbetänkande (SOU 2017:53)

Den medicinska bedömningen kan göras vid ett fysiskt besök, hembesök, distanskontakt (kontakt via videolänk) eller dom ett kvalificerat telefon- eller brevkontakt. Telefon och brevkontakten ska innehållsmässigt och tidsmässigt ersätta/motsvara ett traditionellt besök.

Vem ska göra den medicinska bedömningen? 

  • Den enskilde ska få en bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. 
  • Den görs av någon som har tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård. 
  • Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en som arbetar inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom yrkesutövningen.
  • Avgörandet om vem bör utföra den medicinska bedömningen, bör i första hand bero på patientens enskilda behov. Det gäller också på det sätt som bedömningen ska göras och kommuniceras.

Prop. 2017/18:83

Referenser:

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Diagnosregistrering, yrkesneutral diagnosregistrering i Region Västmanland, dok.nr. 45590


www.vantetider.se

Utvidgad uppföljningsmodell för tillgänglighet i primärvården

För att följa upp den förstärkta vårdgarantin har en ny modell för primärvårdsuppföljning tagits fram tillsammans med landsting och regioner. Den nya uppföljningsmodellen kommer att införas i alla regioner under 2019. Den första dataredovisningen kommer att publiceras i början på mars.

Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. Den nya uppföljningsmodellen svarar även mot önskemålet att redovisa tillgängligheten i primärvården ur ett bredare perspektiv än att enbart fokusera på vårdgarantins krav.

Frågor och svar

Vilka patienter   ingår i förstärkt vårdgaranti?

Frågor

Svar

Vem omfattas av vårdgarantin i Primärvården, medicinsk   bedömning inom tre dagar?

Den patient som har ett nytt hälsoproblem, en   oväntad försämring/förändring av ett sedan tidigare känt hälsoproblem eller   en utebliven behandlingseffekt.

Remiss från ortopedkliniken, en patient som behandlats   där har fått ont i magen och remitteras tillbaka till PV. Är det en   vårdgarantipatient?

Ja, om det är ett nytt hälsoproblem ska patienten ha   en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Gäller vårdgarantin för ungdomsmottagningen?

Nej. Ungdomsmottagningen har ett annat uppdrag.

Patienten har opererats inom specialistvården och   kommer till vårdcentralen för att ta bort stygn. Vårdgaranti?

Nej, återbesök.

Är   drop-in ett vårdgarantibesök?

Ja, om det är ett nytt hälsoproblem, en oväntad försämring/förändring   eller uteblivet behandlingsresultat.

Medicinsk bedömning ska göras av legitimerad   personal. Hur gör man då med kuratorer?

Kuratorer räknas som legitimerad personal och   patienten följs upp inom den förstärkta vårdgarantin.

AT- läkare följs upp som läkarbesök och PTP-   psykologer som psykologbesök.

I den utökade uppföljningsmodellen följs alla   yrkesgrupper upp, även t.ex. undersköterskor.

Hur gör vi när patienten kommer för hälsointyg och vaccinationer.

Vaccinationer och hälsointyg, intyg till försäkringsbolag och liknande, influensavaccination   och reseprofylax ingår inte i vårdgarantin, däremot ingår den i den utökade   uppföljningen.

Är patienter på prickmottagning en vårdgarantipatient?

Ja, en hudförändring betraktas som ett nytt hälsoproblem och omfattas därmed av   vårdgarantin

Om patienten bokas in för provtagning innan läkarbesök. Ska provtagningen falla inom vårdgarantin? Eller räcker det   som medicinsk bedömning när   sköterskan gör bedömningen i telefonen att patienten   ska ta dessa prover?

Om patienten har ett nytt hälsoproblem och det finns ett vårdprogram för   det som man kan misstänka med prover innan besöket är den medicinska bedömningen   när man har provsvar vid läkarbesöket och läkarbesöket ska då ske inom 3 dagar.

Vilket innebär att VC ska göra det möjligt att patienten kan ta proverna   innan dess. Ställer förstås krav på VC flöde men är bra för patienten.

Förnyelse   av recept ingår det i   den

förstärkta   vårdgarantin?

1.Patienten   har ett förhöjt blodtryck och har medicinerat ett par år och vill   förnya sitt recept. I samband   med detta kanske man finner att   ett besök för   kontroll vore på sin plats

2.Patienten har   ett förhöjt blodtryck   som hen har medicinerat för ett par   år och det är dags att förnya   receptet,   men patienten upplever   biverkningar,   tilltagande huvudvärk eller har   gjort en egenmätning   som visar förhöjt   blodtryck

3. Förnyelse av   recept, ex via   mina   vårdkontakter där besökskontakt   inte krävs.

 

1. Återbesök, omfattas   inte av vårdgarantin.

 

 

 

2. Nybesök,   vårdgarantipatient.

 

 

 

 

 

3. Omfattas inte av   vårdgarantin.

Medicinsk   bedömning

Vad är en medicinsk bedömning?

Med en medicinsk bedömning avses en meddelad   slutsats, i form av en diagnos eller åtgärdskod, av hälso- och   sjukvårdspersonal till patient som är dokumenterad i patients journal. (SOU   2017:53)

Vem gör den medicinska bedömningen?

Den görs av den legitimerade personal, även   kuratorer, som har tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd   och behov av hälso- och sjukvård.

Vem som gör bedömningen är i första hand beroende på   patientens aktuella behov.

Patient ringer till VC,   sjuksköterskan

bedömer att patienten behöver träffa en fysioterapeut. VC har inga   egna fysioterapeuter utan   de finns i   ett annat vårdval eller i en annan organisation

Vad gäller?

Enligt delbetänkande   2 ska primärvården ha tillgång till mer än läkarkompetens.   I författningskommentarerna   räknas dietist, fysioterapeut   och arbetsterapeut   upp.

Patienten   ska få sin bedömning   inom 3 dagar   med

den profession där samverkan finns.

Telefontid   direkt till ex.

samtalsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast   klassas det som rådgivning/bedömning motsvarande 0:an eller kan det vara en   kontakt inom ramen för vårdgarantin och innefatta medicinsk bedömning?

En medicinsk bedömning kan göras via direktkontakter   per telefon och video, om dessa tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar   ett traditionellt mottagningsbesök och då klassas som kontakter enligt   vårdgarantin förutsatt att det är nytt hälsoproblem en oväntad eller kraftig   försämring/förändring av ett sedan tidigare känt medicinskt problem eller en   utebliven behandlingseffekt.

De kontakter som ska redovisas ska endast avse   kvalificerad hälso- och sjukvård som dokumenteras i journalen.

Dsk/ssk   rådfrågar läkaren i ett patientärende. Läkaren sätter en diagnos på   sjuksköterskans uppgifter.

Kan dsk/ssk då fungera som ombud och sätta diagnos som läkaren satt utan   att läkaren själv haft kontakt med patienten? Dvs kan dsk/ssk vara ombud för   läkaren gällande medicinsk bedömning?

 

All hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig   kunskap om en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en skada kan ställa   diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens.

Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en   som arbetar inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och   åtgärder inom yrkesutövningen.

I detta fall sätter dsk/ssk en diagnos utanför sin   yrkeskompetens, eftersom läkaren behövde rådfrågas och läkaren var den som   ställde diagnosen. Även tveksamt om läkaren kan ställa diagnos på   sjuksköterskans uppgifter.

Patient träffar en sjuksköterska för en medicinsk bedömning – sköterske-bedömningen är att patienten behöver träffa en fysioterapeut,   kommer nästa besök bli   ett återbesök eller blir   det en ny medicinsk bedömning hos   fysioterapeuten?

Är det för samma hälsoproblem blir   det ett återbesök.

Form av   kontakt som ingår i den förstärkta vårdgarantin

Är bokning via webbtidbok, nybesök eller återbesök?

Det beror på hur verksamheten har definierat utlagda   tider i webbtidboken. Under förutsättningar att det finns valbara tider inom   vårdgarantins 3-dagarsgräns, ska tid som patient väljer bortom tidsgränsen   klassas som patientvald väntan.

Den bedömning som görs vid kontakten avgör om   patientens hälsoproblem faller inom ramen för vårdgarantin eller inte.

Kan vara ”nybesök” som då klassas som vårdgarantipatient.

Är Drop-In ett vårdgarantibesök?

Ja, om patienten omfattas av vårdgarantin.

När det gäller mätning av antalet obokade besök, hur   definieras detta? Är det de patienter som är helt obokade och dyker upp på   mottagningen (drop-in eller akuta), eller är det de som är oplanerade och   fått sin tid inom 24 h?

Öppen mottagning eller Drop in patienter är exempel   på obokade kontakter.

Har de fått en tid inom 24 timmar är de planerade

 

Övriga frågor

Ska vi rapportera in Medicinskt måldatum för   förstabesöken? Det torde väl alltid vara samma måldatum, inom tre dagar efter   initierad kontakt?

Ja, systemet lägger automatiskt in medicinskt   måldatum tre dagar på en vårdgarantipatient.

Tanken är att medicinskt måldatum ska användas vid   tillgänglighetsuppföljning för de patienter som inte omfattas av vårdgarantin,   alltså återbesök.

Medicinsk bedömning inom tre dagar, räknar vi   arbetsdagar eller kalenderdagar?

Det står inget om arbetsdagar i   propositionen.   Så det är kalenderdagar som   räknas.

Behandlingsserier hur   registreras?

– exempelvis kuratorer och   fysioterapeuter,   är varje besök   ett återbesök?

Ja, generellt är besöken i en behandlingsserie   återbesök, första besöket   kan   ev. klassas som ett   vårdgarantibesök om det   är där ”serien”   startar.

Ska vi   även rapportera medicinskt

måldatum för samtliga återbesök?

Ja, obligatoriskt om förekomst finns.   Ska rapporteras för patienter som sätts på ”väntelista”, där ett återbesök är   planerat.

Finns det något målvärde när det   gäller den nya,   förstärkta   vårdgarantin – det vill säga   hur stor andel   som ska ha fått en medicinsk bedömning inom 3 dagar?

Den förstärkta vårdgarantin är reglerad   i lag. Det   finns inget   annat målvärde än 100%.

Utbildning

Inplanerade utbildningstillfällen:

Arbetsterapeuter 21 februari
Herrgärdet vårdcentral kl 08:00-09:00
Utbildningsmaterial arbetsterapeuter
Diagnos och KVÅ-kodning

Dietister 22 februari
Norra Källgatan 29 kl 08:30-09:30
Utbildning dietister diagnos- och KVÅ-kodning
Översikt användbara koder för dietister

Psykologer/psykoterapeuter/kuratorer 26 februari
Herrgärdet vårdcentral kl 13:30-15:00
Utbildningsmaterial psykologer/psykoterapetuer/kuratorer
Diagnos och KVÅ-kodning

Distriktssköterskor/sjuksköterskor
Utbildning distriktssköterskor och sjuksköterskor diagnos- och KVÅ-kodning
Översikt användbara koder för distriktssköterskor och sjuksköterskor

Västerås 6 mars, Ingång 4, Mälaren kl 13:00-16:00

Fagersta 7 mars, Mitt Hjärtas vc, konferensrum kl 13:00-16:00

Köping 13 mars, Köpings sjukhus konferensrum 2 kl 13:00-16:00

Västerås 20 mars, Ingång 4, Mälaren kl 13:00-16:00

Fysioterapeuter 28 mars
Utbildningsmaterial fysioterapeuter
Diagnos och KVÅ-kodning fysioterapeuter

Åtgärdsförteckning

 

Kontaktpersoner

Gunilla Corp

Verksamhets controller
021 - 17 62 66

Ann Braneby

Verksamhetsutvecklare
021-4818874