Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

LOL - Läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer och blanketter.

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av REgion Västmanland via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordning  (1994:1121) om läkarvådsersättning (riksdagen.se)

Ersättningsetablering köp/sälj

Här har vi samlat information om du som läkare vill sälja eller köpa en ersättningsetablering. Här hittar du även annonsering av ersättningsetableringar och tilldelningsbeslut.    

Läkare som verkar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, har möjlighet att sälja sin rätt till ersättning till annan läkare

Så här handläggs en försäljning

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanktten ”Försäljning av ersättningsetablering-läkare”.

Region Västmanland (RV) bedömmer om kraven för försäljning är uppfyllda. RV publicerar en anbudsinbjudan via en elektronisk databas på regionens webbplats. Anbudsinbjudan (annonsen) ligger ute under 6 veckor.

Av anbudsinbjudan ska det framgå: 

 • Vems etablering som ska överlåtas.
 • Kontaktuppgifter till säljaren. 
 • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
 • Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
 • Hur en ansökan ska lämnas.
 • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.

När ansökningstiden har gått ut görs en anbudsöppning och anbuden prövas utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess. RV beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

RV skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom 10 kalenderdagar överklaga beslutet.

Sälja ersättningsetablering

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. Heltid innebär att du har arbetat minst 35 tim/vecka i genomsnitt under någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Den ekonomiska ersättningen ska ha uppgått till minst 85% av ersättningstak 1.

Läs igenom "Så här handläggs en försäljning"  för att få information om  försäljningens olika moment. Fyll därefter i och skicka blanketten "Försäljning av ersättningsetablering, läkare".

Köpa erästtningsetablering

Under rubriken "Annonsering av ersättningsetableringar", finns de ersättningsetableringar som är till försäljning. Där finns en länk till Amesto där du som anbudsgivare kan se annonsen och lägga ett bud. Anbudsansökningarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagsstiftningen.

Begränsningar

 • För att lägga anbud på en ersättningsetablering ska du ha relevant specialistkompetens för den annonserade etableringen.
 • För att få teckna ett samverkansavtal måste du som läkare först säga upp din eventuella anställning i något landsting.

 • Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem. 

 • Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.

 • Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Region Västmanland kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i din yrkesutövning.

Viktigt att känna till

Kontaktuppgifter till dig som vårdgivare
Vid ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Region Västmnland. LÄNK!!!

Privera
Privera är RV:s ersättningssytem för privata vårdgivare.  Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan sin ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer.

Patientförsäkring
Samverkansavtal enligt LOL omfattas inte av RV:s patientförsäkring. Du som läkare verksam enligt LOL ska därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

Heltidskrav
Du som läkare med samverkansavtal måste arbeta heltid, vilket motsvarar 35 timmar per vecka och motsvarar 85% av ersättningstak 1.

SITHS-kort/eTjänstekort 
RV erbjuder privata vårdgivare som har avtal med RV eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som RV erbjuder. 

Koder
När du tecknar avtal med RV får du en vårdgivarkod och en arbetsplatskod. Vårdgivarkoden används vid registrering i Privera och ska anges vid kontakt med RV. Arbetsplatskoden använder du vid läkemedelsförskrivning. 

Läkemedel
REK-listan är ett dokument för gemensamma läkemedelsrekommendationer och terapiråd i RV. Aktuell REK-lista LÄNK!!!

Radiologisk undersökning
Patienter ska remitteras för radiologisk undersökning till vårdgivare med upphandlade vårdavtal. Röntgenavtal LÄNK!!!!

Kontaktuppgifter till RV
Har du frågor eller ärenden som rör din ersättningsetablering ska du vända dig till ??????????????. Frågor som rör din ersättning skickas till ????????????

Patientavgifter D
u som vårdgivare med samverkansavtal ska följa RV:s patientavgiftshandbok. Om du behöver hjälp med tolkning av regelverket ring till patientfakturaenheten på telefonnummer ?????

Tolk
Tolk beställs via LÄNK!!!!!!. Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal.

Vikariat
???????
 Blankett och information

Kontakt

Gunilla Corp
Verksamhetscontroller, Vårdvalsenheten

gunilla.corp@regionvastmanland.se

021-17 62 66

Medicinsk service

Som verksam enligt lag om läkarvårdsersättning har du rätt att utnyttja medicinsk service i form av laboratorieanalyser och bild- och funktionsdiagnostik. Detta gäller under förutsättning att du anlitar de anvisade enheterna som RV har avtal med.    

Vid remittering till medicinsk service ska du använda din vårdgivarrkod. Koden ska alltid anges på remissen. Vårdgivarkoder som delas ut av RV är strängt personliga och får inte överlåtas eller delas ut till någon annan vårdgivare än vikarie.

Förtydligande av villkoren för att nyttja medicinsk service????

Röntgen

Röntgenavtal???

Laboratorier

Laboratorieprover ska skickas till laboratorier inom Västra Götalandsregionens förvaltningar????.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Gemensamma bestämmelser om arvode
16 § Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

Bilaga 2 Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).

Vikariat

Nedan finner du information till dig som vikariatsgivare med samverkansavtal.    

Ersättning för åtgärder utförda av vikarie utgår längst tolv hela kalendermånader från det datum anmälan inkommit till  Region Västmanland. Du som ägare av etableringen är ansvarig gentemot Region Västmanland, även för den period du använt vikarie, när det gäller uppföljning, dialogmöten eller motsvarande.

Anmälan om vikarie

Anmälan om vikarie ska skickas in till Region Västmanland. Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas.

Blankett?????

Skäl för vikarie

Du som vårdgivare inom LOL har rätt till vikarie om du på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet. Kontakta Västra Götalandsregionen, Koncernstab hälso- och sjukvård, om du ansöker om vikarie av andra skäl.

Sjukdom
Arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska kunna styrkas med giltigt läkarintyg. Intygsutfärdaren får inte vara jävig. För att minimera risken för jäv accepteras inte sjukintyg utfärdat av läkare verksam vid samma mottagning som vårdgivaren. Även intyg från läkare som har en annan relation till dig som vårdgivare där risk för jäv kan bedömas som möjligt kommer att underkännas. Vid bedömning av rätten till vikarie på grund av sjukdom tar Västra Götalandsregionen hänsyn till din möjlighet att återgå till arbetet. Vikariat på grund av hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad accepteras inte. Västra Götalandsregionen förbehåller sig rätten att på regionens bekostnad anvisa särskild läkare för undersökning och prövning av anmälan om vikariat.

Semester
Semester ska företrädesvis tas ut i sammanhängande perioder, maximalt 30 dagar per kalenderår. Semester kan endast tas ut i heldagar och inte del av dag eller i procent.

Ledighet för vård av barn
För vård av barn kan vikariat tillämpas upp till heltid till dess barnet är 18 månader och därefter maximalt upp till 25 procent till dess barnet fyllt 8 år.

Förestående ålsderspensionering
Vikariat med anledning av förestående ålderspensionering kan tillämpas sammanlagt i högst två år och för ett år i taget. Avbryts vikariatet anses denna möjlighet vara förverkad och nytt vikariat av samma skäl är inte tillåtet.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet
Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska kunna styrkas genom särskilda handlingar. Vikariat får ej lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl föreligger. Vidareutbildning ska avse förkovran med koppling till den egna specialiteten. Efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning ska dokument som styrker detta kunna redovisas på begäran av Region Västmanland.

Politiskt eller fackligt uppdrag
Vikariat med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska kunna styrkas med intyg.


Enheten för privata vårdgivare

Tina Bergman

Verksamhetscontroller
021-175303

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.