Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Samlad information relaterat till Corona (Covid-19)

Vi försöker på denna sida samla sådant som är relaterat till Covid-19 och som vi tidigare mejlat ut, publicerat i nyhetsbrev eller under fliken nyheter på vår hemsida. Länkar och dokument finns samlade här under samt under respektive flik.

5 nov 2020

Informationsinsats från Folkhälsomyndigheten: Allt är inte som vanligt

Att fullfölja sin utbildning utgör en skydds- och friskfaktor för hälsa bland både unga och vuxna. Vi ser därför skol- och utbildningsformer som viktiga arenor för dessa budskap. Folkhälsomyndigheten följer noga den epidemiologiska utvecklingen av covid-19 och nu ser vi en ökande trend av antalet fall. Det är därför viktigt att påminna unga och unga vuxna om att allt inte är som vanligt, covid-19 sprids fortfarande.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/informationsinsats-allt-ar-inte-som-vanligt/

1 September 2020

Covid-19, Information om skyddsutrustning, provtagning, sjukfrånvaro mm till Elevhälsans medicinska insats Region Västmanland 

Utarbetat i samråd med Smittskyddsenheten Region Västmanland samt baserat på information som utkommit från Folkhälsomyndigheten. 

Mer information till privatpersoner och skolor 

På 1177 finns aktuell information samlat på en sida som riktar sig både till privatpersoner och skolor/arbetsplatser.  

Länk till samlingssidan där all information finns om tex smittspårning, smittsamhet mm: 

Om du eller någon du varit i nära kontakt med har bekräftad covid-19

Länk till info om provtagning:

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/provtagning-for-covid-19-i-vastmanland/provtagning-for-sjuka/

Skyddsutrustning  

Varje enhet beslutar själv om skyddsutrustning för personal. Om sköterska/skolläkare önskar skyddsutrustning är visir eller munskydd att rekommendera i första hand är visir att föredra utifrån att det uppfattas störa kommunikationen minst. Det kan i så fall användas vid mottagningsverksamhet där det inte går att hålla avstånd, tex vid vaccinationer. 

Visir som används i verksamheten ska vara godkänt och gärna flergångs då det ger minst miljöpåverkan, på så sätt behöver endast enstaka visir köpas in till respektive verksamhetLeverantör har information om hur de görs rent. Kommuner respektive friskolor ansvarar själva för inköp av skyddsutrustning. 

Symtom hos barn och unga  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b1822f5f779a4fe7b672ce2c33b1a55b/vagledning-pavisning-pagaende-covid-19-barn-unga-.pdf 

Symtombilden för covid-19 hos barn och unga skiljer sig inte nämnvärt från den hos vuxna förutom att den ofta är mildare. Symtomen är precis som hos vuxna svåra att skilja från andra vanliga luftvägsinfektioner. Genom testning kan diagnosen covid-19 fastställas 

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är 

  • Hosta och/eller 
  • Feber 

Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.  

Kommentar: Vi får en hel del frågor om när ett barn bör skickas hem från skolan, det kommer att vara en avvägning som personal/skolsköterska får göra. Finns det en misstanke om att barnets symtom kan vara Covid 19 så ska barnet skickas hem. Om det visar sig vara en felbedömning är barnet välkommen tillbaka till skolan dagen efter. Ibland kan barnet ha symtom som finns uppradade ovan men kortvarig rinnsnuva efter en idrottslektion utomhus i höstkylan eller huvudvärk hos ett barn som inte ätit skollunchen den dagen kan ha andra förklaringar än Covid-19. 

Provtagning 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning och rekommenderar att barn från förskoleklass och uppåt testas om de har symtom som kan tyda på Covid-19 för snabbare återgång till skolan. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/ 

Provtagning är aktuellt när barnet haft symtom mer än 24 timmar. Se information från smittskydd på 1177: https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/provtagning-for-covid-19-i-vastmanland/provtagning-for-sjuka/

Hur länge ska man vara hemma? 

Neg provsvar Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.  

Pos provsvar Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut.  

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.  

Ej provtagning Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet 

I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.  

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

 /LL 1 september 2020 Uppdaterat 9 september 2020

------------------------------

Prioriteringar för EMI under covid-19 pandemin

Efter att ha varit i kontakt med företrädare för elevhälsans olika yrkesgrupper har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd i form av frågor och svar om elevhälsans uppdrag i och med covid-19-pandemin.

Bland de frågor de tar upp:
- elevhälsans uppdrag under pandemin
- vaccinationer
- vad gäller för riskgrupper
- oro hos elever
- vilken tillgång som ska finnas till elevhälsa
- journalföring och sekretessfrågor

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/elevhalsan/

Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen har i samråd sett över vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras under rådande covid-19 pandemi. Rekommendationerna är övergripande, rådgivande och måste anpassas för varje huvudman efter rådande epidemiologiskt läge, arbetsbelastning och personalsituation.

http://www.skolskoterskor.se/prioriteringar-for-emi-under-covid-19-pandemin/

Information till BHV och elevhälsan om vaccinationer
Rekommendationer för utförande av vaccination enligt nationellt vaccinationsprogram under pågående pandemi med covid-19.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/information-till-bvc-och-elevhalsan/

Stöd för barn och unga - Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom

Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom. Vi berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

 

Folkhälsomyndighetens sida med information till skola och förskola

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

 

Folkhälsomyndigheten information på olika språk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Krisinformation

https://www.krisinformation.se/

Region Västmanlands sida om Covid-19 för vårdgivare och samarbetspartners

https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/coronavirus---covid19/

Stöd för barn och unga - Via länken kommer ni till en sida på "uppdrag psykisk hälsa" där det finns tips på vart barn och unga kan vända sig för stöd, komplett med länkar.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/har-finns-stod-att-fa-for-barn-och-unga/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Ny+SKR-mall

Olika språk -Folkhälsomyndighetens information på många olika språk https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Olika språk - Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord (Sveriges radio)

https://sverigesradio.se/avsnitt/1468428

Olika språk - Filmer med viktiga uppmaningar till allmänheten från länet smittskyddsläkare, Jan Smedjegård. Filmerna finns med textning på engelska, arabiska, somaliska och tigrinja:

http://bitly.com/coronafilmer

Olika språk -Information på många olika språk, 1177 Region Jönköping:

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/covid-19-other-languages/

Olika språk -Film på Somaliska om hur man kan minska smittspridningen (youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=nQy7JPWdUr8&feature=youtu.be

Olika språk - Myndigheten för delaktighet:

https://www.mfd.se/

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.