Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västmanland har i uppdrag att bedriva vård och behandling på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa i åldrarna 0–17 år.

Verksamheten vilar på medicinsk, psykologisk och social kompetens och sätter barnets behov i fokus. Baserat på bedömning och barnpsykiatrisk diagnostik ges vård och behandling av psykiatriska tillstånd.

BUP ger insatser på specialistnivå vid såväl medfödda som förvärvade tillstånd. Uppdraget omfattar både akuta och icke-akuta tillstånd. Metoderna som erbjuds bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

I uppdraget ingår att BUP vid behov samverkar med övriga vårdgrannar inom regionen och samverkanspartners – både övergripande och på individnivå.

Verksamheten är länsövergripande med öppenvårdsmottagningar på flera orter, specialistenhet för ätstörning och självskadebeteende, slutenvårdsplatser och akutmottagning.

I grunduppdrag menar vi med olika begrepp följande:

Barnets behov i fokus

BUP utgår alltid utifrån barnets perspektiv med hänsyn till Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Psykiatriska tillstånd

Psykiatriska tillstånd är ett samlingsbegrepp för allvarlig psykisk ohälsa som medför funktionsnedsättning som kan kännas igen i olika diagnoskriterier, antingen ICD eller DSM 5.

Barnpsykiatrisk bedömning, diagnostik och behandling

BUP erbjuder vård anpassat efter barnets specifika behov och sammansatta problematik. Insatserna väljs utifrån evidens och beprövad erfarenhet, samt präglas av ett hälsofrämjande synsätt.

Samverkan

För att kunna erbjuda den bästa behandlingen utifrån barnets behov sätter BUP samverkan i fokus. Samverkan stöds av överenskommelser och handlingsplaner mellan BUP och kommuner i Västmanland. Samverkan utvecklas och förtydligas kontinuerligt med regionens vårdgrannar genom samverkansdokument med primärvården, Barnkliniken, Habiliteringscentrum och vuxenpsykiatrin.

Remiss till BUP

Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl. e-postadress till vårdnadshavare.

För att kunna ta ställning till en eventuell fråga om neuropsykiatrisk utredning behöver BUP, utöver en remiss, även underlag från skolan. Syftet med detta är att få en helhetsbild och förbättra bedömningens kvalitet. Underlag som behövs:

  • Pedagogiskt utlåtande
  • Åtgärdsprogram
  • Bedömning av elevhälsoteam

Remiss skickas till aktuell mottagning:

BUP Start

Ätstörningsenheten

BUP öppenvård

BUP:s öppenvårdsmottagningar finns i Sala, Köping, Fagersta och Västerås och har i uppdrag att göra fördjupade bedömningar och barnpsykiatriska utredningar samt behandlande insatser. Insatser prioriteras utifrån hälso-och sjukvårdslagen, dvs den som är i störst behov får insatser först. I andra hand prioriteras utifrån turordning och väntetid. I de utredande och behandlande insatser arbetar BUP med vårdplan och fast vårdkontakt.

Kommunikation och kontaktvägar

Patienter och vårdnadshavare ska i första hand hänvisas till 1177 Vårdguiden för kontakt med BUP. Anledningen till detta är i första hand att öka patientsäkerheten, i andra hand för att öka tillgängligheten. På 1177 Vårdguiden kan patient/vårdnadshavare får rådgivning och lämna en egenanmälan.

1177 Vårdguiden nås via appen 1177 Vårdguiden eller 1177.se/Västmanland. Välj hitta vård och sök din BUP-mottagning. Upp till 13 år är vårdnadshavaren ombud för sitt barn, det vill säga loggar med sitt eget personnummer. Från 13 år kan barnet logga in själv (se separat instruktion).

BUP Start

BUP Fagersta

BUP Köping

BUP Sala

BUP Västerås

Ätstörningsenheten

BUP Akutmottagning Västmanland

BUP Avdelning 99 Västmanland

BUP Start

BUP Start är länsövergripande och placerad i Västerås.

Mottagningens uppdrag är att ansvara för rådgivning, bedömning, diagnosticering och hänvisning till rätt vårdnivå och insats. Mottagningen kommer att hantera alla remisser och egen vårdbegäran via en fastställd process, där även bedömning och diagnostisering ingår. Målet är att tidigt hitta och hantera samsjuklighet och missbruk hos barn och unga för att erbjuda patienten rätt insats, genom standardiserade vårdprogram.

Remiss till BUP

Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till aktuell mottagning. 

BUP Start

Ätstörningsenheten 

För att kunna ta ställning till utredningsfrågeställningen behöver BUP utöver en remiss även underlag från skolan. Syftet med detta är att få en helhetsbild och förbättra bedömningens kvalitet. Underlaget ska omfatta:

  • Pedagogiskt utlåtande
  • Åtgärdsprogram
  • Bedömning av skolpsykolog alternativt skolläkare

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer, hör av dig till:

Enhetschef Jenny Löfwenhamn, jenny.lofwenhamn@regionvastmanland.se 

Verksamhetschef Tove Marthin, tove.marthin@regionvastmanland.se

 

Mottagning för tidiga insatser

Mottagning för tidiga insatser är ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Västmanlands kommuner och Region Västmanland som ska förbättra omhändertagande och insatser för barn under 6 år med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Mottagningen erbjuder samlade utredningsinsatser för målgruppen samt ger insatser till de barn som inte får diagnos.

Verksamheten är tvärprofessionell och arbetet sker i team där det finns läkare, psykolog, specialpedagog, logoped, arbetsterapeut och fysioterapeut. Barnets behov sätts i fokus. Baserat på bedömning och tvärprofessionell diagnostik ges utvecklingsfrämjande insatser eller remiss till specialistverksamhet vid diagnos.

I uppdraget ingår att Mottagning för tidiga insatser samverkar med övriga vårdgrannar inom regionen och samverkanspartners i kommunen, för att barnet ska kunna erbjudas rätt vård och för att insatser ska kunna nå barnets vardag.

Verksamheten är länsövergripande med huvudmottagning på Lövhaga i Västerås. Bedömningar kommer att kunna erbjudas i Köping och Fagersta vid behov, för att underlätta för de familjer som är bosatta på andra orter.

I grunduppdrag menar vi med olika begrepp följande

Barnets behov i fokus

Mottagning för tidiga insatser utgår alltid från barnets perspektiv med hänsyn till Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar menas avsevärda svårigheter på två eller flera av följande områden: koncentration, beteende, kommunikation/samspel, språk eller motorik.

Tvärprofessionell diagnostik och utvecklingsfrämjande insatser

Mottagning för tidiga insatser erbjuder ett team av olika yrkesgrupper som kartlägger barnets fungerande utifrån de olika utvecklingsområden. Mottagningen erbjuder insatser anpassat efter barnets specifika behov och sammansatta problematik. Insatserna väljs utifrån evidens och beprövad erfarenhet, samt präglas av ett hälsofrämjande synsätt.

Samverkan

För att kunna erbjuda de bästa insatserna utifrån barnets behov sätter Mottagning för tidiga insatser samverkan i fokus. Samverkan stöds av projektplanen som utvecklades och godkändes av Region Västmanland och kommunerna i Västmanland.

Remiss till Mottagning för tidiga insatser

Remittering till Mottagning för tidiga insatser sker via BHV-sjuksköterska i dialog med vårdnadshavare. Som första åtgärd skickar sjuksköterskan en hänvisning till psykolog för Mödra- och barnhälsovård (MBHV). MBHV-psykolog kallar familjen för en första bedömning och följer sedan intern rutin för remiss till Mottagning för tidiga insatser. Barnet kan även aktualiseras via förskola som då råder vårdnadshavare att kontakta barnets BVC, alternativt om vårdnadshavare själv känner oro för sitt barns utveckling och kontaktar BVC.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.