Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västmanland har i uppdrag att bedriva vård och behandling på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa i åldrarna 0–17 år.

Verksamheten vilar på medicinsk, psykologisk och social kompetens och sätter barnets behov i fokus. Baserat på bedömning och barnpsykiatrisk diagnostik ges vård och behandling av psykiatriska tillstånd.

BUP ger insatser på specialistnivå vid såväl medfödda som förvärvade tillstånd. Uppdraget omfattar både akuta och icke-akuta tillstånd. Metoderna som erbjuds bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

I uppdraget ingår att BUP vid behov samverkar med övriga vårdgrannar inom regionen och samverkanspartners – både övergripande och på individnivå.

Verksamheten är länsövergripande med öppenvårdsmottagningar på flera orter, specialistenhet för ätstörning och självskadebeteende, slutenvårdsplatser och akutmottagning.

I grunduppdrag menar vi med olika begrepp följande:

Barnets behov i fokus

BUP utgår alltid utifrån barnets perspektiv med hänsyn till Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Psykiatriska tillstånd

Psykiatriska tillstånd är ett samlingsbegrepp för allvarlig psykisk ohälsa som medför funktionsnedsättning som kan kännas igen i olika diagnoskriterier, antingen ICD eller DSM 5.

Barnpsykiatrisk bedömning, diagnostik och behandling

BUP erbjuder vård anpassat efter barnets specifika behov och sammansatta problematik. Insatserna väljs utifrån evidens och beprövad erfarenhet, samt präglas av ett hälsofrämjande synsätt.

Samverkan

För att kunna erbjuda den bästa behandlingen utifrån barnets behov sätter BUP samverkan i fokus. Samverkan stöds av överenskommelser och handlingsplaner mellan BUP och kommuner i Västmanland. Samverkan utvecklas och förtydligas kontinuerligt med regionens vårdgrannar genom samverkansdokument med primärvården, Barnkliniken, Habiliteringscentrum och vuxenpsykiatrin.

Remiss till BUP

Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan. Det är viktigt att remissen innehåller kontaktuppgifter inkl. e-postadress till vårdnadshavare.

För att kunna ta ställning till en eventuell fråga om neuropsykiatrisk utredning behöver BUP, utöver en remiss, även underlag från skolan. Syftet med detta är att få en helhetsbild och förbättra bedömningens kvalitet. Underlag som behövs:

  • Pedagogiskt utlåtande 
  • Åtgärdsprogram 
  • Bedömning av elevhälsoteam

Remiss skickas till aktuell mottagning: 

BUP Start

Ätstörningsenheten

 

BUP öppenvård

BUP:s öppenvårdsmottagningar finns i Sala, Köping, Fagersta och Västerås och har i uppdrag att göra fördjupade bedömningar och barnpsykiatriska utredningar samt behandlande insatser. Insatser prioriteras utifrån hälso-och sjukvårdslagen, dvs den som är i störts behov får insatser först. I andra hand prioriteras utifrån turordning och väntetid. I de utredande och behandlande insatser arbetar BUP med vårdplan och fast vårdkontakt.

Kommunikation och kontaktvägar

Patienter och vårdnadshavare ska i första hand hänvisas till 1177 Vårdguiden för kontakt med BUP. Anledningen till detta är i första hand att öka patientsäkerheten, i andra hand för att öka tillgängligheten. På 1177 Vårdguiden kan patient/vårdnadshavare får rådgivning och lämna en egenanmälan.

1177 Vårdguiden nås via appen 1177 Vårdguiden eller 1177.se/Västmanland. Välj hitta vård och sök din BUP-mottagning. Upp till 13 år är vårdnadshavaren ombud för sitt barn, det vill säga loggar med sitt eget personnummer. Från 13 år kan barnet logga in själv (se separat instruktion).

BUP Start Ny länsgemensam remissmottagande enhet from 3 februari

BUP Fagersta

BUP Köping

BUP Sala

BUP Västerås

Ätstörningsenheten

BUP Akutmottagning Västmanland

BUP Avdelning 99 Västmanland

BUP Start - en ny mottagning from 3 februari 2020

BUP Start är länsövergripande och placerad i Västerås.

Mottagningens uppdrag är att ansvara för rådgivning, bedömning, diagnosticering och hänvisning till rätt vårdnivå och insats. Mottagningen kommer att hantera alla remisser och egen vårdbegäran via en fastställd process, där även bedömning och diagnostisering ingår. Målet är att tidigt hitta och hantera samsjuklighet och missbruk hos barn och unga för att erbjuda patienten rätt insats, genom standardiserade vårdprogram.

Remiss till BUP

Tänk på att det är viktigt att remittering till BUP sker i dialog med vårdnadshavare. Vårdgivare med journalsystemet Cosmic ska använda remissmallen i systemet. Övriga skickar skriftlig remiss till aktuell mottagning. 

BUP Start

Ätstörningsenheten 

För att kunna ta ställning till utredningsfrågeställningen behöver BUP utöver en remiss även underlag från skolan. Syftet med detta är att få en helhetsbild och förbättra bedömningens kvalitet. Underlaget ska omfatta: 

  • Pedagogiskt utlåtande 
  • Åtgärdsprogram 
  • Bedömning av skolpsykolog alternativt skolläkare 

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer, hör av dig till:

Enhetschef Anneli Blom, tel. 021-17 56 28, anneli.blom@regionvastmanland.se

Verksamhetschef Tove Marthin, tfn; 021-48 18 906, tove.marthin@regionvastmanland.se