Företagslogga (till startsida)
Utveckla Västmanland
Man med hörselkåpor om nacken arbetar i industrimiljö

React-EU Industrilyft 2022–2023

Projektet React-EU Industrilyft har gett anställda på små och medelstora industriföretag en chans att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. Industrilyftet har pågått mellan den 10 juni 2022 och 30 april 2023.

Med finansiering från Europeiska socialfonden

Beskrivning av projekt

Ett kompetenslyft för länets små och medelstora företag

De gemensamma utmaningarna för industriföretagen i Västmanland är kompetensstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning:

 • Priset på material, komponenter och transporter har ökat rejält vilket gör att företagen bör stärka sin kompetens inom områden där de kan bli än mer konkurrenskraftiga.
 • Rekryteringsbasen är för liten, kompetensbrist råder inom flera områden.
 • Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är låg.
 • Fokusområden för fortsatt kompetensutveckling är automatisering, digitalisering (virtuella möten) och elektrifieringens framfart inom industrin.

Målet har därför varit att genomföra ett stort antal kompetenshöjande insatser för chefer och anställda på 21 små och medelstora industriföretag.Budget

Projektet har haft en budget på 7 526 972 miljoner kronor. 6 100 000 miljoner kronor har gått till utbildningsinsatser. Eftersom analys- och planeringsfasen blev kortare än beräknat kunde den tidigare utbildningsbudgeten, som var 5 550 000 miljoner kronor, revideras.Deltagande företag

De industriföretag som har deltagit i projektet är Arotech, Backer Calesco, Benteler, Bodycote Hot Isostatic Pressing, Bodycote Värmebehandling, Car-O-Liner, FVB, Fårbo Mekaniska, GKN, Interoc Akustik, Kadesjös Ingenjörbyrå, Kanthal, Lucchini Sweden, Mattsson Metal, MPROWE, Northvolt, OPW Global, Radscan, Twindej, Uponor och Voith.


Fyra målområden

Projektet har arbetat med fyra målområden där jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har integrerats i samtliga områden: 

 • Höjd kompetens för anställda.
 • Mer inkluderande rekrytering och arbetsplats.
 • Stärka företagets förmåga till strategisk kompetensförsörjning.
 • Stärka företagets egna lärande.

Höjd kompetens för anställda

Mål:

 • Ökat intresset för kompetenshöjande insatser bland medarbetarna på företagen.
 • Större självförtroende hos individen efter dessa insatser.
 • Verksamhetsnyttiga insatser för hela företaget.
 • Positiv inställning hos företagen till vidareutbildning och kompetensutveckling.

Aktiviteter för måluppfyllelse:

 • Genom möten med varje företag för att informera och engagera till ökat intresse.
 • Genomförande av kompetenshöjande insatser.
 • Arbete med företagens prioriteringar kring kompetenshöjande insatser.
 • Utvärdering av projektet.

Mer inkluderande rekrytering och arbetsplats

Mål:

 • Mer kunskap till hur företagen kan nyttja alla människors perspektiv på rätt sätt - enkätundersökning efter avslutade insatser.
 • Lyfta goda exempel på hur företagen kan arbeta med jämn könsfördelning och ökad mångfald - enkätundersökning efter avslutade insatser.
 • Ökad förståelse hos företagen för ett mer inkluderande arbetsklimat och arbetsplats - enkätundersökning efter avslutade insatser.
 • Öka kunskapen om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet - skett via kursutvärdering.

Aktiviteter för måluppfyllelse:

 • Inkludera perspektiven jämställdhet och mångfald i kompetenshöjande insatser.
 • Genomföra seminarium för ökad kunskap.

Stärka företagets förmåga till strategisk kompetensförsörjning

Mål:

 • Öka effekterna av att kompetenskartläggning av medarbetarna.
 • Ökad kunskap kring hur man kan arbeta strategisk med kompetensförsörjningsfrågan.
 • Öka intresset och viljan hos företag att fortsätta arbeta med utbildningsplaner.
 • Bidra till ökat engagemang i chefsleden för kompetensutveckling.

Aktiviteter för måluppfyllelse:

 • Hitta kombinationer i utbildningar för stärkt kompetenskartläggning och störst effekt.
 • Inbjudan till seminarium för information om hur man kan arbeta med detta vidare.
 • Tillhandahållande av verktyg för fortsatt arbete.

Stärka företagets egna lärande

Mål:

 • Öka kunskapen om vikten av det livslånga lärandet och hur företaget kan arbeta med kompetenshöjande insatser på sikt.
 • Ökad kunskap i beställarkompetens hos företagen för att skapa mer träffsäkra utbildningsinsatser.

Aktiviteter för måluppfyllelse:

 • Reflektera och definiera vad som innefattas i det livslånga lärandet, specifikt i det egna företaget, och vara en igångsättare av en lärandeprocess. Här ingår ökad förståelse om att kompetensutveckling kan ske på flera olika sätt.
 • Måldialogmöten för anpassad utbildning efter företagets behov och önskemål. Här har utbildaren både kunnat skapa ett utbildningsinnehåll på en anpassad nivå för medarbetarna och fånga upp övningscase ur företagets verklighet. Det har bidragit till att fler medarbetare blivit nöjda med utbildningsinsatserna på plats, eftersom de kunnat koppla kunskapen till sin egen vardag i arbetet.


Unik satsning till industrin

Många satsningar har gjorts från regionalt håll för att stötta små och medelstora industriföretag i omställningen, men det senaste projektet innan React-EU Industrilyft var projektet Ett kompetenslyft för Sverige, som vände sig till regionens största industriföretag. React-EU Industrilyft skrevs fram som ett resultat av insatserna i projekt Ett kompetenslyft för Sverige och utgjorde därför ett viktigt komplement och vidareutveckling av tidigare satsningar.

Ett projektägarskap från Region Västmanland har möjliggjort ett unikt samarbete mellan de deltagande industriföretagen. Det har inneburit kostnadseffektiv kompetensutveckling och möjlighet att pröva arbetssätt som stöttar flera grupper och företag i utmaningarna. 


Lokal, regional och nationell påverkan

Bara i Västmanland sysselsätter industrin 37 000 personer, vilket motsvarar 27 % av befolkningen. Industrin står för 54 % av det samlade förädlingsvärdet i länet, vilket är näst högst andel i Sverige. Samtidigt gör detta flera mindre samhällen sårbara, där man är beroende av de arbetstillfällen som industrin skapar. Genom att satsa på kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning kan vi öka sysselsättningen kopplat till själva industrin, men även i det lokala och regionala samhället.

Projektet har även haft en nationell påverkan, eftersom insatserna har genomförts på arbetsställen runt om i hela Sverige, exempelvis i Göteborg, Skellefteå, Hudiksvall och Katrineholm. Projektets effekter stärker på så vis företagen och dess anställda, även på dessa nämnda platser. Bolagen omsätter tillsammans över 50 miljarder kronor där majoriteten går på export, vilket har effekter på hela rikets ekonomi. Att stötta dessa företag i omställningen är därför något som på sikt kan bidra till en ökad svensk tillväxt.

Genomförda utbildningsinsatser och resultat

Genomförda utbildningsinsatser

Utbildningsinsatser har genomförts inom en mängd olika områden. 31 % av alla genomförda utbildningsinsatser har skett inom ledarskap, 13 % inom produktion och underhåll, 11 % inom arbetsmiljö och kvalitet och cirka 10 % inom digitalisering. 

 Projektets olika utbildningsområden:

 • Ledarskap: Ledningsgruppsutveckling, värdegrund och ledningsgruppsarbete, ledarutveckling för platschefer, Leda utan att vara chef, medarbetarskap, självledarskap, Ledarskap för teamledare och kvalitetsledare, train the trainer, Communication, stress & time management, conflict management, coaching & feedback, förändringsledning, handledarutbildning och ledarskapsutbildning.
 • Produktion: Workshop – Lean six sigma, rotorsaksanalys, Lean Six Sigma Yellow Belt, Leda arbetet med ständiga förbättringar och ständig utveckling.
 • Digitalisering: How to create basic e-learning, Effektiv digital arbetsplats, Lead virtual teams, kommunicera digitalt i teamet, uppgradera på jobbet, Leda på distans, leda virtuella team, förändringsledning via teams.
 • Underhåll: Operatörsunderhåll, Provtryckning med gas, Siemens TIA-Portal, påbyggnad, workshopdagar med underhållsledningen, ritningsläsning, smörj- och rullagerteknik, mätteknik, CE-märkning.
 • Kvalitet och arbetsmiljö: Bättre arbetsmiljö (BAM), säkerhet, nollCO2 Introduktionskurs, internrevision, klimatkurs, hållbarhet, SAM och OSA, VDA/FMEA och Safety day - mental hälsa & HLR.
 • El/Automation: Ellära Grund & avancerad, robotutbildning, el för mekaniker.
 • Affärsutveckling: Goal setting, Emotional intelligence, affärsmannaskap, utveckling av företagets affärer.
 • Projekt: Project management, agile methodology, projektledning och praktisk projektledning i produktion.
 • Ekonomi: Ekonomi för icke ekonomer och entreprenadjuridik.
 • Analys och IT: Excel grund & fördjupning, Dataanalys Power BI, anpassad Power BI, MS Project.

 

Resultat

React-EU Industrilyft har tagit fram och genomfört utbildningsinsatser för personer som är anställda inom industrin – både tjänstemän och kollektivanställda. Sammanlagt deltog 2 937 deltagare (varav 1 581 unika deltagare), varav 25 % kvinnor och 75 % män.

Över 19 000 utbildningstimmar har genomförts inom ett 100-tal olika utbildningsinsatser. Utbildningarna har varit anpassade utifrån det enskilda företagets specifika behov, samtidigt som de varit baserade på den kompetens som efterfrågas för att kunna stärka industrin som helhet.

Resultat för målområdet Höjd kompetens för anställda:

 • Antal företag som varit delaktiga initialt jämfört med de som deltog var mer än 90 %.
 • Vid kursutvärdering anser 80 % att de har stärkt sitt självförtroende och att kompetensutveckling är en viktig fråga för dem.

Resultat för målområdet Mer inkluderande rekrytering och arbetsplats:

 • 80 % av de som besvarande enkäten vid kursutvärdering upplever att de fått kunskap om hur de kan arbeta för ökad jämn könsfördelning och ökad mångfald på arbetsplatsen.
 • Vidare upplever 80 % att de fått kunskap om hur de kan arbeta för ett inkluderat arbetsklimat på arbetsplatsen.

Resultat för målområdet Stärka företagets förmåga till strategisk kompetensförsörjning:

 • Antal företag som deltagit i flera kompetensutvecklande insatser uppgick till 95 %.
 • Antal företag som deltog i seminarium uppgick till 40 %.

Genom arbete med detta målområde har vi lyckats engagera samt öka intresset och kunskaperna hos företagen genom gemensamma aktiviteter. Gemensamma aktiviteter har bland annat besått av företagsträffar, produktionsnätverk och utbildningar som Leda utan att vara chef och Hållbart Ledarskap. 

Resultat för målområdet Stärka företagets egna lärande:

 •  85 % anser att de fått information om hur de kan arbeta med kompetenshöjande insatser på sikt för att öka det livslånga lärandet.
 • Vidare anser 85 % att de fått ökad kunskap i hur de kan kompetensutveckla sin personal.

Resultat om upplevd höjd kompetens: 

Målet att 80 % av deltagarna ska uppleva höjd kompetens har bedömts utifrån enkätsvaren från Nercias enkätundersökningar genom frågan "I vilken omfattning upplever du att utbildningen har gett dig högre kompetens som du har användning för i ditt arbete/yrkesroll?"

Den totala sammanställningen av enkätsvaren resulterade i värdet 4,15, på en skala mellan 1–5. Värdet 4,15 faller inom ramen för "Bra". Det innebär att 83,2 % av utbildningsdeltagarna upplever en höjd kompetens. Därmed är målet uppnått.

Önskar du ta del av slutrapporten för projektet?

Välkommen att kontakta johan@nercia.se


Deltagarröster

Så här har några av deltagarna i projektet sagt om utbildningsinsatserna:

 • "Det jag tycker är bra är att vi med jämna mellanrum fick diskutera med någon annan i gruppen, och att det inte är stora grupper. Det gör att de flesta vågar prata inför gruppen."

 • "Att vi nu ser hur företaget vill att vi ska agera i vår situation. Bra med verktygen i slutet på presentationen."

 • "Intressant och användbart."

 • "Insatsen har motiverat mig, fått mig att tänka till och vilja förbättra min arbetsplats."

 • "Skulle behövas ännu mer repetition, för att man ska komma ihåg mer av vad man lärt sig."

 • "Röd tråd genom hela. Variation mellan generell teori och det företagsspecifika."

 • "Helheten i sig. Att vi fick göra övningar och lära känna oss själva. Tyckte att det var väldigt bra med hemuppgifter, så att man fick reflektera hemma också." 

 • "Smidigt med online, men vid mer avancerade kurser är det bättre att träffas fysiskt för mer diskussioner."

Film om projektet

En film om projektet React-EU Industrilyft producerades för att presentera projektresultaten. Utöver presentationen av projektledare Johan Stunz, berättar även tre representanter från projektets deltagande företag vad projektet har betytt för företagen och de anställda som deltagit i utbildningsinsatserna. 

 

Mer om företagen som deltagit i projektet

I projektet React-EU Industrilyft har både små och medelstora företag från olika delar av Västmanland deltagit: Västerås, Kolbäck, Surahammar, Kungsör, Fagersta, Köping eller Hallstahammar. Vissa företag är även verksamma utanför länet.


Bild: På bilden visas de deltagande företagens logotyper samt Nercias, ESF:s och Region Västmanlands logotyper. Bilden innehåller texten Tillsammans säkrar vi kompetensförsörjning och konkurrenskraft för länets industri.

 

Företagen som har deltagit i projektet och var de är verksamma:

 1. Aroteck – Västerås
 2. Backer Calesco – Kolbäck
 3. Benteler – Skultuna, Västerås
 4. Bodycote Hot Isostatic Pressing – Surahammar
 5. Bodycote Värmebehandling – Västerås, Angered, Hudiksvall, Malmö och Kristinehamn
 6. Car o Liner – Kungsör, Göteborg och Katrineholm
 7. FVB – Västerås
 8. Fårbo Mekaniska – Fagersta
 9. GKN – Köping
 10. Interoc Akustik – Västerås
 11. Kadesjös – Västerås
 12. Kanthal – Hallstahammar
 13. Lucchini Sweden – Surahammar
 14. Mattsson Metal – Kungsör
 15. MPROWE – Västerås
 16. Northvolt – Västerås
 17. OPW Global – Kungsör
 18. Radscan – Västerås
 19. Twindej – Västerås
 20. Uponor – Västerås och Virsbo i Surahammar
 21. Voith – Västerås

 

Här kan du ta del av publicerade webbartiklar om projektet

Löpande under projektets gång har aktuella nyheter och intervjuer med deltagare med mera skrivits för att dokumentera projektets resa.

Vad har deltagarna tyckt om utbildningsinsatserna? Vilken nytta i vardagen gav produktionsnätverket för deltagarna från de olika företagen som deltog i nätverket? Hur har projektledningen arbetat för att uppfylla projektmålen? 

Ta del av publicerade webbartiklar om projektet här > 


Kontakt

Bild på Charlotta Larspers;

Charlotta Larspers

Utvecklingsledare
021-4818258

Johan Stunz

Projektledare
070-399 03 00

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English