Till innehåll
Region Västmanland logotyp Region Västmanland logotyp
Utveckla Västmanland
Region Västmanland

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förstärkning Integration Kompetensförsörjning

Projektet arbetar för att stärka integrationsperspektivet i länets kompetensförsörjningsarbete med ett särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor.

Stärka utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

I Västmanland ökar befolkningen, men den ökar mindre bland personer i arbetsför ålder. Den grupp i arbetsför ålder som ökar mest i länet består av utlandsfödda personer. Statistik visar dock att utlandsfödda är underrepresenterade i arbetslivet, särskilt utlandsfödda kvinnor. Det är ur flera aspekter angeläget att länet och dess aktörer arbetar för en bredare rekrytering och ett utvecklat tillvaratagande av befintlig arbetskraft. Genom projektet vill vi stärka integrationsperspektivet i länets kompetensförsörjningsarbete, med ett särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor. Genom kartläggning och analyser som grund, och genom dialoger med aktörer i länet, vill vi hitta utvecklingsområden som på sikt kan öka utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden i länet.

Projektets syfte och mål

Tillgång till rätt kompetens och människors möjligheter att utvecklas är avgörande för länets tillväxt, sociala sammanhållning och vår gemensamma välfärd. För individen skapar möjligheter till arbete bättre hälsa och livsförutsättningar.

En föränderlig arbetsmarknad som ställer nya och högre krav, i kombination med demografiska utmaningar, riskerar att leda till framtida kompetensbrist inom en rad yrken och branscher i länet. Kompetensbrist innebär att den arbetskraft som finns att tillgå inte räcker till eller inte matchar de jobb som finns på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare, både privata och offentliga, behöver därför arbeta aktivt och strategiskt med frågor kring kompetensförsörjning.

Syfte

Projektet syftar till att stärka integrationsperspektivet i Region Västmanlands kompetensförsörjningsarbete, med särskilt fokus på utlandsfödda kvinnor, samt att öka målgruppens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet arbetar för att få en bättre överblick och kunskap om hur arbetsmarknadsetableringen ser ut i länet för utlandsfödda kvinnor. Vilka behov kan identifieras? Vilka insatser sker idag och vad saknas? Vad behöver vi arbeta mer med för att bättre tillvarata de utlandsfödda kvinnornas potential att delta på arbetsmarknaden?

Mål

  • En gapanalys finns framtagen
  • Identifierade utvecklingsområden och förslag på insatser kan presenteras
  • En tydlig kommunikation och spridning av resultatet i länet

Aktiviteter

Aktiviteter

  • Ta fram kunskapsunderlag om målgruppen och nuläget i länet genom t.ex. framtagande av statistik, kartläggningar och dialoger med länets olika aktörer
  • Analysera underlaget, sammanställa resultatet i en rapport
  • Kommunicera resultatet; om möjligt samla aktörer för samverkan kring behoven samt dela resultat och lärdomar med vår samverkanspartner Region Örebro

Tanken är att resultatet ska användas som strategiskt kunskapsunderlag både i regionens kompetensförsörjningsstrategiarbete, men även av andra, så som politiker, beslutsfattare, kommuner, myndigheter och olika aktörer i länet, när de planerar sin kompetensförsörjning eller sina integrationsprojekt.

Samarbetspartners

I projektet samarbetar vi med:

  • Tillväxtverket
  • Region Örebro

Identifierade utvecklingsområden

Ta del av slutsatser, statistik och fakta som beskriver utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden i Västmanlands län.

Resultat - Förstärkning Integration KompetensförsörjningVi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor